Vezi aici legea care va oficializa în România relațiile dintre homosexuali/ Își vor putea uni destinele la Starea Civilă

Nici nu s-a încheiat bine referendumul pentru redefiniera familiei, că PSD și ALDE s-au grăbit să depună la Parlament proiectul Parteneriatului civil, care dă o serie de drepturi și persoanelor de același sex. Iniţiatorii proiectului sunt deputatul PSD Florin Manole şi eurodeputata Renate Weber.

Cea mai importantă prevedere din acest proiect se află la art. 14, pct. 8, unde se vorbește explicit de INTERZICEREA adopțiilor pentru cuplurile de același sex.

Pe de altă parte, uniunea consensuală se va putea înregistra la ofiţerul de stare civilă, în condiţiile asemănătoare unei căsătorii normale.

Iniţiatorii proiectului sunt deputatul PSD Florin Manole şi eurodeputata Renate Weber.

Florin Manole a declarat, marți, că propunerea sa vine în urma jurisprudenţei CEDO şi în urma jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale şi are legătură cu viaţa de familie. PSD va susține proiectul, a anun’at deputatul, iar observaţiile venite de la partide vor fi discutate încercându-se un consens pe o temă care este importantă.

Proiect de lege
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor
Senatul
LEGE
privind uniunea consensuală

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1
(1) Prezenta lege are drept scop protejarea familiei şi a membrilor săi prin
reglementarea cadrului legal în care este recunoscută juridic uniunea consensuală.
(2) Uniunea consensuală reprezintă asocierea dintre două persoane de sex diferit sau
de acelaşi sex în scopul organizării vieţii lor comune ca viaţă de familie.
(3) Uniunea consensuală se poate înregistra la ofiţerul de stare civilă, în condiţiile
prezentei legi.
(4) Uniunea consensuală neînregistrată poate fi recunoscută legal, în condiţiile
prezentei legi.

Art. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) uniunea consensuală este asocierea dintre două persoane de sex diferit sau de
acelaşi sex în scopul organizării vieţii lor comune ca viaţă de familie prin
înregistrarea la Registrul de stare civilă;

b) certificatul de uniune consensuală este extrasul din Registrul de stare civilă,
care atestă încheierea actului de stare civilă sub forma uniunii consensuale;
c) partenerul este una dintre cele două persoane fizice care intră în uniunea
consensuală în Registrul de stare civilă sau care conviețuiește într-o uniune
consensuală neînregistrată, dovedită în condițiile prezentei legi;
d) domiciliul comun este domiciliul în care convieţuiesc partenerii;
e) reşedinţa comună este reşedinţa în care convieţuiesc partenerii;
f) bunurile comune sunt bunurile dobândite de fiecare dintre parteneri sau de
parteneri împreună, în timpul uniunii consensuale sau anterior înregistrării lui
însă incluse în mod expres de către parteneri în Convenţia referitoare la regimul
comun al bunurilor;
g) cheltuieli comune reprezintă cheltuielile pentru plata utilităţilor aferente
locuinţei în care convieţuiesc, a celor legate de buna stare a acestora, precum şi
suportarea cheltuielilor determinate de asigurarea asistenţei medicale a
partenerului, în cazul în care acesta nu este asigurat. Se consideră cheltuieli
comune şi cele legate de creşterea şi educarea copiilor aflaţi în întreţinerea
acestora;
h) datorii comune sunt datoriile contractate

Art. 3
Uniunea consensuală se încheie valabil numai dacă se respectă următoarele condiţii:
a) partenerii să aibă cel puţin 18 ani împliniţi;
b) cel puţin unul dintre parteneri este cetăţean român sau este cetăţean străin sau
apatrid cu reşedinţa în România de cel puțin 1 an;
c) nici unul dintre parteneri nu este căsătorit sau nu a încheiat o altă uniune
consensuală.

Art. 4
Uniunea consensuală nu se poate încheia:
a) între rudele în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea
grad inclusiv;
b) între tutorele şi persoana minoră ce se află sub tutela sa;
c) pentru alienatul mintal, debilul mintal, precum şi pentru cel care este temporar
lipsit de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale.

Art.5
(1) Uniunea consensuală se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de
competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii parteneri sau,
după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativteritoriale
respective.
(2) Declaraţia de uniune consensuală se face personal de către viitorii parteneri, în
scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la
primăria competentă unde urmează a se încheia uniunea consensuală. În declaraţia de
uniune consensuală, viitorii parteneri vor declara pe proprie răspundere că nu există
niciun impediment legal la încheierea uniunii consensuale şi că şi-au comunicat
reciproc starea sănătăţii.
(3) Pentru motive temeinice, în baza unei cereri motivate, dacă unul dintre viitorii
parteneri se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public

comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente,
declaraţia de uniune consensuală se poate face şi în afara sediului acestuia/acesteia,
în faţa ofiţerului de stare civilă.
(4) Dacă de la data depunerii declaraţiei de mai sus au trecut 30 de zile şi uniunea
consensuală nu a fost încheiată ori dacă viitorii parteneri doresc să modifice declaraţia
iniţială, aceştia vor face o nouă declaraţie de uniune consensuală, în condiţiile legii.
(5) În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru
încheierea uniunii consensuale, ofiţerul de stare civilă refuză să încheie uniunea
consensuală şi consemnează refuzul într-un proces-verbal.
(6) În cazul refuzului ofiţerului de stare civilă de a încheia uniunea consensuală,
persoana nemulţumită poate sesiza instanţa competentă în raza căreia domiciliază.

Art. 6
La declaraţia de uniune consensuală viitorii parteneri vor anexa:
a) copii de pe certificatele de naştere ale fiecărui viitor partener;
b) declaraţie pe propria răspundere privind absenţa încheierii unei alte forme de
protecţie juridică a familiei (pact civil de solidaritate, uniune consensuală sau
căsătorie) sau dizolvarea lor anterioară sau certificatul de deces al partenerului/soţului
în cazul existenţei unei forme de protecţie juridică încheiate anterior;
c) declaraţie pe proprie răspundere privind certificarea faptului că nu se află într-una
dintre situaţiile prevăzute la art. 4;
d) în cazul cetăţenilor străini, un certificat eliberat de autorităţile competente din ţara
de origine atestând starea civilă.

Art. 7
(1) Uniunea consensuală se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, la sediul
primăriei. Prin excepţie, uniunea consensuală se poate celebra, cu aprobarea
primarului, de către un ofiţer de stare civila în o altă locație, cu obligativitatea
înştiinţării primăriei de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor parteneri, în vederea
publicării.
(2) La încheierea uniunii consensuale, ofiţerul de stare civilă ia notă de
consimţământul viitorilor parteneri, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a 2 martori
şi întocmeşte, de îndată, actul de uniune consensuală, pe care îl înscrie în Registrul de
stare civilă.
(3) Actul de uniune consensuală se semnează de către parteneri, de cei 2 martori şi de
către ofiţerul de stare civilă.
(4) La încheierea uniunii consensuale între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni
români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori
parteneri au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau,
după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific
persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Art. 8
Uniunea consensuală încheiată cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 este
lovit de nulitate absolută.

Art. 9
(1) Încheierea uniunii consensuale schimbă starea civilă a persoanei, în „persoană în
uniune consensuală”.
(2) Pe baza actului de uniune consensuală se eliberează certificatul de uniune
consensuală, conform legii.

Capitolul III
Drepturi şi obligaţii

Art. 10
Partenerii au drepturi şi obligaţii egale în cadrul uniunii consensuale.

Art. 11
Fiecare partener îşi păstrează numele de dinainte de încheierea uniunii consensuale.

Art. 12
(1) Înainte de încheierea uniunii consensuale sau oricând pe durata acesteia, cei doi
parteneri pot încheia în fața notarului public convenția privind regimul bunurilor.
(2) Prevederile legale aplicabile convenţiei privind regimul bunurilor între soţi se
aplică în mod echivalent. (3) În lipsa încheierii unei convenții referitoare la regimul
comun al bunurilor este prezumat regimul separației bunurilor, cu creanţa de
participare de 1/2.
(4) Bunurile dobândite împreună de parteneri aparţin acestora în proprietate comună
pe cote-părţi, în condiţiile legii.
(5) Niciunul dintre parteneri nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite
de celălalt partener.
(6) Partenerii răspund solidar pentru obligaţiile asumate de oricare dintre ei pentru
acoperirea cheltuielilor obişnuite ale uniunii consensuale.

Art. 13
(1) Partenerii sunt asimilaţi soţilor, în materia: asistenţei sociale, asigurărilor sociale,
asigurărilor de sănătate, drepturilor pacientului, impozitelor şi taxelor, prevenirea şi
combaterea violenţei domestice şi a altor fapte de natură penală sau contravenţională
săvârşite asupra unui membru de familie.

Art.14
(1) Partenerii sunt asimilaţi soţilor în ceea ce priveşte prezumţia de paternitate și
drepturile și obligațiile ce decurg din autoritatea părintească pentru copiii născuţi în
timpul uniunii consensuale dintre două persoane de sex diferit.
(3) Partenerii de sex diferit răspund în solidar pentru cheltuielile legate de creşterea şi
educarea copiilor.
(4) Partenerul de sex diferit are obligaţia de a asigura protecţia şi bunăstarea copiilor
celuilalt partener care locuiesc şi sunt îngrijiţi şi educaţi împreună de cei doi parteneri.
(5) În scopul îndeplinirii obligaţiei de la alineatul (4), partenerul care este părintele
biologic al copilului poate notifica serviciul public de asistenţă socială de la domiciliu
cu privire la numele partenerului care se ocupă de întreţinerea copilului.
(6) Partenerul de sex diferit desemnat ca persoană care se ocupă de întreţinerea
copilului are dreptul de a reprezenta copilul în relaţiile cu instituţiile educaţionale,
medicale şi sociale, în lipsa părintelui biologic.
(7) Partenerul de sex diferit care a participat direct şi nemijlocit pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 5 ani în cadrul uniunii consensuale, la creşterea şi îngrijirea
copilului celuilalt partener care exercită sau a exercitat singur drepturile părintești,
poate adopta în condiţii similare celor aplicabile adopţiei copilului de către soţul
părintelui firesc sau adoptiv.
(8) Partenerii civili de același sex nu au dreptul la adopție.

Art. 15
(1) Partenerul aflat în întreținerea partenerului asigurat beneficiază de asigurare
medicală în sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, obţinând calitatea de
coasigurat.
(2) În cazul spitalizării sau decesului unuia dintre parteneri, celălalt partener este
considerat aparţinător şi membru de familie.

Art. 16
(1) În materia moştenirii legale a partenerului defunct, partenerul supravieţuitor este
asimilat soţului supravieţuitor, având aceleaşi drepturi cu acesta.
(2) În materia pensiei de urmaş şi a altor drepturi de asigurări sociale, partenerul
supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor.

Art. 17
Oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a
locuinţei în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de
închiriere sau al decesului acestuia.

Art. 18
(1) În cazul procesului de obţinere a cetăţeniei române, cei doi parteneri sunt asimilaţi
soţilor, beneficiind de prevederile art.8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cei doi parteneri au dreptul la libera circulaţie şi şedere, precum şi dreptul de
şedere permanentă pe teritoriul României conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, modificată de
Ordonanţa nr. 30 din 19 iulie 2006.

Art. 19
(1) Niciunul dintre parteneri nu îl poate reprezenta pe celălalt în justiţie fără mandat
expres şi nu poate fi ţinut răspunzător pentru obligaţiile contractate de celălalt
partener.
(2) Partenerii sunt asimilaţi soţilor în relaţiile care au loc în justiţie, în orice materie.
(3) Partenerii sunt asimilaţi soţilor în stabilirea incompatibilităţilor la numirea în
anumite funcţii şi în materia conflictului de interese.

Art. 20
(1) Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă
a celuilalt partener.
(2) Angajatorul este obligat să ţină cont în stabilirea concediilor dacă cei doi parteneri
lucrează în acelaşi loc.
(3) Partenerii pot beneficia de maxim 5 zile de concediu cu plată în urma încheierii
contractului de uniune consensuală.

Art. 21
(1) Până la încetarea uniunii consensuale în condiţiile prevăzute la art. 21, partenerii
îşi datorează întreţinere.
(2) Partenerul are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei
incapacităţi de muncă survenite înainte de încheierea uniunii consensuale ori în
timpul acesteia; el are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în
decurs de un an de la data încetării uniunii consensuale, însă numai dacă incapacitatea
se datorează unei împrejurări în legătură cu uniunea consensuală.
(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin.(2) poate fi stabilită până la o treime
din venitul net din muncă al partenerului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui
care o cere şi cu mijloacele celui care urmează să plătească. Această întreţinere,
împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul
net din muncă al partenerului obligat la plată.
(4) În toate cazurile, dreptul la întreţinere încetează prin încheirea unei alte uniuni
consensuale ori prin căsătoria partenerului îndreptăţit să o primească.
Capitolul IV

Încetarea uniunii consensuale

Art. 22
(1) Uniunea consensuală încetează în următoarele condiţii:
a) prin decesul sau declararea judecătorească a morţii unuia dintre parteneri;
b) prin acordul comun al celor doi parteneri;
c) prin comunicarea deciziei unilaterale a unuia dintre parteneri privind încetarea
uniunii consensuale;
d) la data încheierii căsătoriei între cei doi parteneri.
(2) În cazurile de la alineatul 1 lit.b şi c, notarul va încheia un certificat de încetare a
uniunii consensuale, pe care îl va transmite ofiţerului de stare civilă. Data încetării
uniunii consensuale este data certificatului încheiat de notar.
(4) La încetarea uniunii consensuale, situaţia bunurilor comune se stabileşte de comun
acord între parteneri.
(5) În caz de dezacord, partenerii pot sesiza instanţele de judecată în ceea ce priveşte
consecinţele patrimoniale ale încetării uniunii consensuale.
(6) La încetarea uniunii consensuale, cei doi parteneri vor decide de comun acord
situaţia copiilor născuţi pe durata uniunii consensuale. Dacă cei doi parteneri nu se
învoiesc asupra situaţiei copiilor născuţi în această perioadă, va hotărî instanţa.
(7) În cazul intenţiei ambilor parteneri de a se căsători unul cu celălalt, aceştia vor face
demersurile de la alineatul 1 lit.b pentru încetarea mai întâi a uniunii consensuale
dintre ei.

Art. 23
La data încetării relaţiei de uniune consensuală, ofiţerul de stare civilă va înscrie
încetarea uniunii consensuale prin menţiune pe actul de uniune consensuală şi pe
actele de naştere ale foştilor parteneri, la cererea notarului sau a persoanei interesate.
Capitolul V
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 24
(1) Cuplurile care au încheiat uniuni consensuale în mod legal pe teritoriul altor state
beneficiază de recunoaşterea statutului lor pe teritoriul României și de aceleași
drepturi și obligații ca și cuplurile care au încheiat o uniune consensuală în România.
(2) Căsătoriile între persoanele de același sex legal încheiate pe teritoriul altor state
beneficiază de totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le au cuplurile de același
sex care au încheiat o uniune consensuală în România.

Art. 25
(1) In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi Ministerul Afacerilor Interne
va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului de stare civilă.
11
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 26
La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (3) al articolului 277 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here