Miliarde plătite pe nimic de o primărie de oraș din Olt. Curtea de Conturi a descoperit totul/DOCUMENT

Curtea de Conturi a descoperit la Primăria Balș prejudicii de peste șase miliarde de lei vechi, mare parte din bani fiind plătită pe lucruri care în realitate nu există sau fără documente justificative. Cel puțin așa reiese din raportul ultimului control derulat anul trecut de reprezentanții Camerei de Conturi Olt la primărie, dar publicității recent.

Oficialii Primăriei Balș au efectuat, la nivelul anului 2015, plăți nelegale de 159.000 de lei reprezentând contravaloarea unor servicii de salubrizare neprestate în cantitatea facturată şi plătită, potrivit raportului Curții de Conturi.

De asemenea, administrația publică a orașului a înregistrat „cheltuieli materiale reprezentând contravaloare flori, aranjamente florale şi buchete flori achiziționate şi date în consum fără documente justificative din care să rezulte modul de utilizare și locul de folosință a bunurilor”.

O altă neregulă a fost descoperită la un obiectiv de investiții la Liceul Teoretic „Petre Pandrea”; ste vorba de realizarea unei șarpante pentru care primăria a plătit unele categorii de materiale înscrise în situațiile de plată la prețuri supraevaluate, prejudiciul fiind aici de 71.000 de lei.

Efectuarea de plăți pentru lucrări de investiții neexecutate în cantitatea facturată şi plătită la obiectivul de investiții „Reparații în zona Pod Măineşti în orașul Balș, jud. Olt” a creat un prejudiciu de 181.000 de lei.

Auditorii externi au mai depistat efectuarea de cheltuieli de capital nejustificate de 110.00 de lei reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructori şi decontate de entitate la alte obiective de investiții verificate.
Raport Curtea de Conturi: PREJUDICII de peste 12 milioane de lei în Olt / DOCUMENT

Ultimele controale ale Curții de Conturi în Olt, derulate la peste 40 de primării, au scos la iveală prejudicii estimate la peste 12 milioane de lei, nereguli care vin din mai multe segmente de activitate ale unităților administrativ-teritoriale, printre care se numără plățile nelegale. Totul se găsește în cel mai recent raport al Curții de Conturi privind finanțele publice locale.

Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2015, până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate la 2.869 mii lei, din care 196 mii lei accesorii fiscale precum și prejudicii totale estimate de 12.774 mii lei, din care 1.976 mii lei majorări de întârziere, se arată în raportul Curții de Conturi.

„În rapoartele de control/procesele-verbale de constatare întocmite s-au reținut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 29.389 mii lei”, se precizează în raport.

OLT-ALERT prezintă, pentru exactitate, sinteza raportului care cuprinde rezultatele controalelor derulate în 2016 de reprezentanții Curții de Conturi  la nivelul primăriilor:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 1.1.1. Audit financiar:

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice:

– Neînscrierea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015 a fondului de rezervă bugetară, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, la UATO Scornicești, UATC Baldovinești, Bîrza, Bucinișu, Cilieni, Ghimpețeni, Giuvărăști, Izbiceni, Orlea, Stefan cel Mare, Stoenești, Tia Mare, Vădastra, Vădăstrița, Valea Mare, Văleni, Vișina;

– Nerespectarea de către ordonatorul de credite a obligației de a face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plaților restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția anului curent la UATC Izbiceni;

– Neincluderea în programul de investiții publice a unor lucrări de intervenții asimilate obiectivelor de investiții, lucrări care au constat în modificări/modernizări/reabilitări ale unor imobile aflate în patrimoniul public la UATC Drăghiceni;

– Înscrierea în programul anual de investiții a unor obiective de investiții fără documentație tehnico-economică aprobată de Consiliul local, conform legii, la UATO Balș și UATC Brâncoveni;

– Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor nu s-a bazat pe inventarierea materiei impozabile și prevederile codului fiscal privind modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, precum și pe dimensionarea cheltuielilor în funcție de priorități, necesitatea și oportunitatea acestora, programul anual al achizițiilor publice, numărul de personal permanent și temporar, fondului anual de salarii la UATC Izbiceni și Vitomirești;

– Nu au fost prevăzute distinct în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2015 credite bugetare destinate stingerii plăților restante față de furnizori la finele anului 2014, la UATC Izbiceni;

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare: – Neorganizarea evidenței analitice a contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”, pe obiective de investiții, grupate pe surse de finanțare la UATC Brastavățu;

– Nerespectarea principiului contabilității de angajamente ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a unor operațiuni economice reprezentând obligații de plată către furnizorii de bunuri, lucrări și servicii la data efectuării operațiunii de achiziție cronologic, în ordinea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice și analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate la UATC Izbiceni;

– Neconducerea evidenței tehnic-operative și contabile analitice a materialelor de natura obiectelor de inventar și a materialelor consumabile, în conformitate cu reglementările contabile în vigoare la UATO Corabia, Scornicești, Potcoava, UATC Brastavățu, Brîncoveni, Bucinișu, Ghimpețeni, Izbiceni, Orlea, Priseaca, Stoenești, Ștefan cel Mare, Vișina, Vîlcele; – Nereflectarea în evidența contabilă a entității, a participării Consiliului local la patrimoniul unei Asociații de Dezvoltare Intracomunitară, precum și la patrimoniul unui Grup de Acțiune Locală la UATC Baldovinești;

– Neînregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a drepturilor de încasat reprezentând venituri cuvenite bugetului local pentru serviciile de salubrizare prestate populației de către serviciul de salubrizare din subordinea primăriei la UATO Scornicești – suma de 113 mii lei;

– Necalcularea si neînregistrarea lunară a cheltuielilor cu amortizarea aferentă activelor fixe corporale din domeniul privat al UAT, amortizabile, începând cu luna următoare recepției sau punerii în funcțiune la UATO Corabia – ordonatorul terțiar Colegiul Tehnic Danubius Corabia, UATC Cilieni, Stoenești, Vișina, Vișina Nouă;

– Nereflectarea în evidența contabilă a entității a materialelor de natura obiectelor de inventar, ca urmare a înregistrării eronate pe cheltuieli a acestor bunuri în momentul achiziției, la UATO Potcoava;

– Neînregistrarea unor operațiuni de intrare de mijloace fixe, primite cu titlu gratuit la UATC Bucinișu și Stefan cel Mare;

– Efectuarea de înregistrări contabile eronate care au condus la diminuarea patrimoniului unității, reprezentând contravaloare active fixe corporale şi materiale de natura obiectelor de inventar achiziționate şi înregistrate pe cheltuieli cu „Bunuri şi servicii” la UATC Leleasca.

– Neconcordanța datelor înregistrate în evidența fiscală pe plătitor cu cele din evidența financiar-contabilă privind creanțele bugetului local la UATC Băbiciu, Corbu și Valea Mare;

– Neînregistrarea în evidenta contabilă a facilitaților fiscale reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe mijloace de transport acordate veteranilor de război, persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor cu handicap, unităților de cult şi instituțiilor de învățământ superior, la UATC Stoenești – suma de 171 mii lei și UATC Bîrza – suma de 13 mii lei;

– Neîntocmirea balanței de verificare centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite, în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2015 la UATM Slatina;

– Neevidențierea în conturile activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate şi date în folosință la Consiliul Județean Olt – suma de 16.136 lei;

– Menținerea în evidenţa fiscală pe plătitor și în evidența contabilă a creanțelor bugetare aparținând contribuabililor persoane juridice radiate la Oficiul Registrului Comerțului, precum și a amenzilor contravenționale datorate de persoane fizice decedate la UATM Slatina – sumă de 292.993 lei

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate în activitatea entităților verificate:

– Neactualizarea deciziilor privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu la UATO Corabia, Scornicești, UATC Bîrza, Bucinișu, Drăghiceni, Izbiceni, Priseaca, Ștefan cel Mare, Valea Mare, Văleni, Vișina;

– Neasigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern la UATC Priseaca;

– Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege privind studiile de specialitate în cazul persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu la UATC Priseaca;

– Neimplementarea dispozițiilor privind controlul intern/managerial ca urmare a neelaborării și neaprobării procedurilor operaționale aferente activităților procedurale identificate la U.A.T.C. Baldovinești, Bîrza, Drăghiceni, Vitomirești. d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora;

– Nu s-au stabilit în mod corect, evidențiat, urmărit și încasat, veniturile din impozitul pe clădiri și impozitul pe teren datorate de contribuabili persoane fizice, ca urmare a delimitării greșite a zonelor din intravilan și extravilan și a încadrării eronate în rang a satelor componente la UATC Tia Mare – suma de 27 mii lei, Văleni – suma de 103 mii lei, Vișina – 231 mii lei, Vitomirești – 24 mii lei;

– Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei pe clădiri, aferentă spațiilor concesionate sau închiriate unor persoane juridice sau fizice, la UATO Corabia – suma de 6 mii lei, UATC Bălteni – suma de 14 mii lei, Brastavățu – suma de 2 mii lei, Valea Mare – suma de 3 mii lei;

– Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora și păgubirea bugetului local prin pierderile patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție la UATC Băbiciu – suma de 31 mii lei, Ghimpețeni – suma de 20 mii lei, Văleni – suma de 46 mii lei, Vâlcele – suma de 4 mii lei;

– Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei pe teren datorată de contribuabili persoane fizice și juridice care au arendat terenurile agricole aparținând unităților de cult, la UATC Brastavățu- suma de 35 mii lei, Brâncoveni- suma de 5 mii lei, Văleni- suma de 3 mii lei;

– Nu a fost stabilită, înregistrată și încasată la bugetul local cota parte din veniturile din chirii realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ teritoriale date în administrare acestor instituții și care au făcut obiectul unor contracte de închiriere la UATO Balș – suma de 15 mii lei, Scornicești – suma de 6 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 2 mii lei, Vitomirești – suma de 2 mii lei;

– Neaplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru creanțele bugetare neîncasate la termenele scadente, la UATO Corabia, Scornicești, UATC Bîrza, Bucinișu, Colonești, Drăghiceni, Ghimpețeni, Izbiceni, Orlea, Stoenești, Tia Mare, Valea Mare, Vâlcele, Vișina;

– Nerespectarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, prin anularea în totalitate a majorărilor de întârziere datorate de contribuabili ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local la data de 30 septembrie 2015, la UATO Scornicești – suma de 20 mii lei;

– Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în vederea încasării veniturile cuvenite bugetului local din taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și a taxei hoteliere, în conformitate cu prevederile Codului fiscal la UATM Slatina – suma de 66 mii lei, UATO Scornicești – suma de 39 mii lei;

– Neurmărirea înregistrării veniturilor rezultate din contracte de utilizare temporară a locurilor publice pentru terase sezoniere la UATM Slatina – suma de 201 mii lei;

– Nu a fost condus la zi registrul agricol pe suport hârtie și nu a fost întocmit registrul agricol în format electronic la UATO Balș, Corabia, Potcoava, UATC Baldovinești, Brastavățu, Priseaca;

– Nerespectarea prevederilor legale de către personalul de specialitate din cadrul U.A.T. cu privire la verificarea sistematică a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării la UATO Balș, Piatra Olt, UATC Brastavățu, Brîncoveni, Izbiceni;

– Scăderea din evidența fiscală și din evidența contabilă a drepturilor de creanță reprezentând amenzi contravenționale, fără respectarea prevederilor legale la UATO Potcoava – suma de 546 mii lei;

– Nefacturarea, neînregistrarea și neurmărirea în vederea încasării a veniturilor cuvenite bugetului local din furnizarea serviciilor de apă potabilă către consumatori la UATC Baldovinești – suma de 25 mii lei;

– Neurmărirea și neîncasarea unor taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației pentru executarea lucrărilor de racordare la rețeaua publică de apă, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate și taxa pentru înregistrarea contractelor de arendă la UATC Bălteni – suma de 9 mii lei;

– Nu au fost înregistrate, urmărite și încasate amenzile contravenționale stabilite prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de organele constatatoare și transmise UAT pentru executare, la UATC Priseaca – suma de 122 mii lei. e) Calitatea gestiunii economico-financiare;

– Nerespectarea reglementarilor legale în vigoare privind organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului și evidențierea rezultatelor inventarierii în registrul inventar, la UATC Bîrza, Colonești, Brîncoveni, Bucinișu, Ghimpețeni, Orlea, Văleni, Vâlcele;

– Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare, la UATM Caracal – suma de 13 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 19 mii lei, Izbiceni- suma de 6 mii lei, Stoenești- suma de 2 mii lei, Vișina – suma de 19 mii lei;

– Înregistrarea de cheltuieli în baza unor documente care nu conțin toate elementele prevăzute de lege pentru a îndeplini calitatea de document justificativ la UATC Drăghiceni – suma de 41 mii lei;

– Efectuarea de plăți nejustificate reprezentând contravaloare indemnizație de ședință acordată delegatului sătesc pentru participarea la ședințele consiliului local în care nu au fost discutate probleme privind satul pentru care a fost ales, la UATC Corbu – suma de 19 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli de personal fără bază legală, reprezentând spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare acordat persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică (primar şi viceprimar) la UATC Vitomirești suma de 24 mii lei;

– Ocuparea posturilor vacante înscrise în statele de funcții fără organizarea de concurs sau examen conform legii, prin detașarea unor persoane angajate în entități private, la UATO Scornicești, UATC Băbiciu, Baldovinești;

– Efectuarea și înregistrarea de cheltuieli nejustificate, reprezentând contravaloare motorină achiziționată și consumată fără documente care să justifice necesitatea și oportunitatea achiziției, precum și scopul pentru care s-a efectuat consumul, tipul de utilaj sau mijloc de transport, orele de funcționare sau distanță parcursă, consumul normat, precum și recepția cantitativ-valorică a lucrărilor executate, la UATC Băbiciu – suma de 64 mii lei, Drăghiceni – suma de 31 mii lei, Vîlcele – suma de 4 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând lucrări neexecutate în cantitatea facturată și plătită la UATO Balș – suma de 159 mii lei, Potcoava – suma de 19 mii lei, UATC Baldovinești – suma de 10 mii lei, Drăghiceni – suma de 20 mii lei, Izbiceni – suma de 82 mii lei, Văleni – suma de 13 mii lei, Vitomirești – suma de 63 mii lei;

– Înregistrarea de cheltuieli și efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare bunuri achiziționate și date în consum fără documente justificative din care să rezulte modul de utilizare/locul de folosință al bunurilor, la UATO Balș – suma de 42 mii lei, UATC Valea Mare – suma de 22 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare prestări servicii facturate şi plătite fără să fie recepţionate, la UATC Vitomirești – 62 mii lei; – Decontarea unor cheltuieli pentru organizarea de evenimente culturale facturate de prestator, fără documente justificative privind felul şi natura cheltuielilor efectuate, la UATM Caracal – suma de 275 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând servicii de asistență juridică contractate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, la UATC Valea Mare – suma de 16 mii lei;

– Nu s-a calculat, reținut și virat impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator și de angajați aferente drepturilor salariale plătite în baza unor hotărâri judecătorești definitive, la UATO Corabia – suma de 61 mii lei;

– Acordarea nelegală a sporului de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază unor salariați din aparatul de specialitate al primarului, la UATC Valea Mare – 196 mii lei;

– Nu au fost evidențiate și încasate veniturile din redevențe cuvenite bugetului local în cazul contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, la UATO Corabia – suma de 95 mii lei;

– Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe la UATC Drăghiceni, Ștefan cel Mare;

– Selectarea ca admisibilă a unei oferte pentru realizarea unui obiectiv de investiții, care în cadrul propunerii financiare conține prețuri ce nu pot fi justificate ca fiind practicate de furnizori pe piața liberă şi efectuarea de plăți nejustificate la UATC Brastavățu – suma de 101 mii lei;

– Neconstituirea garanției de bună execuție, conform prevederilor contractuale, pentru lucrările executate la obiective de investiții, la UATC Brîncoveni – suma de 10 mii lei, Bucinișu – suma de 12 mii lei, Izbiceni – suma de 192 mii lei, Vîlcele – suma de 12 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale, reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate în cantitatea facturată și plătită la UATJ Olt – suma de 59 mii lei, UATO Balș – suma de 291 mii lei, Piatra-Olt – suma de 96 mii, Potcoava – suma de 173 mii lei, Scornicești – suma de 33 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 43 mii lei, Baldovinești – suma de 63 mii lei, Bîrza – suma de 101 mii lei, Brâncoveni – suma de 105 mii lei, Colonești – suma de 2670 mii lei, Corbu – suma de 205 mii lei, Giuvărăști – suma de 417 mii lei, Izbiceni – suma de 1.057 mii lei, Orlea – suma de 114 mii lei, Teslui – suma de 99 lei, Vișina Nouă – suma de 193 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări neexecutate sau executate cu alte materiale decât cele înscrise în situațiile de lucrări acceptate la plată şi decontate de către UATJ Olt – suma de 58 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli de capital de la alte titluri de cheltuieli la UATC Drăghiceni – suma de 121 mii lei, UATC Vitomirești – cu suma de 80 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale ca urmare a decontării unor categorii de lucrări care includ în cazul materialelor prețuri supraevaluate față de prețurile practicate pe piață de furnizori, la UATO Balș- suma de 71 mii lei, Scornicești – suma de 10 mii lei, UATC Drăghiceni –suma de 20 mii lei;

– Recepționarea și decontarea unor categorii de lucrări în care au fost utilizate alte tipuri de materiale decât cele înscrise în documentația tehnică, la UATO Corabia- suma de 56 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli nejustificate, reprezentând contravaloare penalități de întârziere plătite pentru nerespectarea prevederilor contractuale privind decontarea la termen a lucrărilor de investiții facturate de constructor și recepționate, la UATC Băbiciu- suma de 16 mii lei.

– Efectuarea de cheltuieli de capital de natura modernizărilor fără a se majora valoarea de inventar a mijlocului fix, la Consiliul Județean Olt – suma de 1.829 mii lei – Efectuarea de plăți nelegale ca urmare a acceptării unor tarife care conțin în oferta financiară erori de calcul, la UATM Caracal – suma de 34 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale determinate de decontarea unor materiale la un preț mai mare decât cel justificat de ofertant în procedura de atribuire a contractului, la UATM Caracal – suma de 80 mii lei;

– Efectuarea de plăţi nelegale ca urmare a achiziției prin procedura atribuirii directe de servicii la prețuri/tarife supraevaluate, la UATM Slatina – suma de 193 mii lei;

– Prejudicierea bugetului local prin acceptarea la plată a unor categorii de cheltuieli reprezentând contravaloare taxa pe valoare adăugată, manoperă și contribuții sociale incluse în situațiile de plată întocmite de executantul lucrărilor, în condițiile în care acesta nu era înregistrat în scopuri de TVA și nu avea salariați la data executării lucrării la UATM Slatina – suma de 112 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări de întreținere spații verzi decontate la un tarif mai mare decât cel aprobat prin contractul de concesiune de administrare a domeniului public şi privat, la UATM Caracal – suma de 66 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare servicii de salubrizare spații verzi facturate de prestatorul de servicii și decontate de beneficiar la un preț mai mare decât cel prevăzut în contractul de concesiune, la UATM Slatina – suma de 3.153 mii lei.

– Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, la UATC Vâlcele;

– Nerespectarea prevederilor legale privind estimarea valorii contractului de achiziții, la UATC Vâlcele.

În perioada de raportare au fost consemnate, cu ocazia misiunilor de control/audit desfășurate, fapte ce constituie contravenții a căror constatare și sancționare este în competența Curții de Conturi, pentru care s-au întocmit un număr de 8 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în valoare totală de 13 mii lei, se mai arată în raportul Curții de Conturi.
DOCUMENT Primăria Slatina a plătit ilegal peste trei milioane de lei pentru „panseluțe”

Primăria Slatina a plătit ilegal peste trei milioane de lei către firmele cărora le-a fost dat în concesiune serviciul public de administrare a domeniului public şi privat. Este vorba de asocierea companiilor Rupiah, Hiwaters şi Fraicon, care din 2010 se ocupă de întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul-reşedinţă de judeţ. Plățile ilegale de milioane de lei s-au efectuat în 2015, potrivit Curții de Conturi, care face această dezvăluire în raportul controlului derulat anul trecut la Primăria Slatina.

Mai precis, Curtea de Conturi arată că Primăria Slatina a efectuat plăți în valoare totală de 3.153.000 de lei  „reprezentând contravaloare servicii de salubrizare spații verzi facturate în anul 2015 de prestatorul de servicii și decontate de beneficiar la un preț mai mare decât cel prevăzut în contractul de concesiune”. 

De altfel, la solicitarea actualulei administrații a municipiului, consiliul local a aprobat, recent, rezilierea contractului de concesiune cu pricina.

Până în iunie 2015, primar al Slatinei a fost Minel Prina, care a demisionat din cauza dosarului în care este judecat pentru fapte de corupție de ÎCCJ, alături de fostul său șef Darius Vâlcov, sub conducerea căruia s-a semnat, în 2010, celebrul contract de concesiune. După Prina, cel care a administrat afacerile primăriei a fost și este city-managerul muncipiului, Cristian Cismaru, văr al lui Vâlcov și fost consilier personal al acestuia pe vremea în care Darius Vâlcov deținea funcția de primar.

Curtea de Conturi a mai descoperit, în ultimul control la Primăria Slatina, și alte plăți în dezacord cu legea. Printre acestea se numără și plata a 193.000 lei,  „ca urmare a nestabilirii valorii estimate a contractului şi achiziția prin procedura atribuirii directe de servicii în domeniul achizițiilor publice la prețuri/tarife supraevaluate”. 
EXCLUSIV Cum a scăpat Alina Bica de primul dosar la DNA sub mandatul lui Daniel Morar. Acuzații ULUITOARE

Acuzațiile pe care oamenii de afaceri Marian Iancu și Corneliu Iacobov i le-au adus public fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, în legătură cu implicarea ei în dosarul RAFO la ordinul lui Traian Băsescu nu par să fie lipsite de fundament. După „rezolvarea” fostului proprietar al RAFO Oneşti, Corneliu Iacobov, care a înfundat puşcăria, Bica, susţinută de preşedintele de atunci al României, a fost promovată rapid în mai multe funcţii înalte, ajungând într-un final şefă a DIICOT. Potrivit unor informații în posesia cărora OLT-ALERT a intrat, succesul repurtat în cu Dosarul RAFO nu i-a adus Alinei Bica doar ascensiunea în domeniul profesional, ci şi un dosar penal la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Se întâmpla sub mandatul lui Daniel Morar, alt procuror susţinut făţiş de Traian Băsescu. În ciuda acuzaţiilor extrem de grave care i se aduceau, dosarul a dispărut subit, cel mai probabil înainte ca Daniel Morar să plece de la conducerea DNA.

Acuzațiile aduse fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea, care au cutremurat Serviciul Român de Informații, au dat apă la moară mai multor „vedete” cu probleme în Justiție să-și clameze nevinovăția spunând că dosarele lor de cercetare penală ar fi fost, de fapt, fabricate. Este și cazul fostului procuror șef al DIICOT, Alina Bica, care în ultimele zile a prins curaj în fața camerelor de luat vederi arătând, nu în premieră, dar cu mult mai vehement, că dosarele ei trimise în instanță au la bază doar complicitatea tandemului Koveși – Coldea. Poziția acesteia a fost și este puternic susținută de fostul ei protector Traian Băsescu. Legătura dintre Bica și fostul președinte al României a fost pusă în evidență de mai multe persoane, printre care se numără și omul de afaceri Corneliu Iacobov, fost proprietar al RAFO, care a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru devalizarea companiei, în urma unui dosar instrumentat de procurorul Alina Bica. În decembrie 2016, imediat după ce a ieșit din închisoare, Iacobov a reluat acuzațiile la adresa acesteia într-un interviu acordat Evenimentului Zilei. Potrivit omului de afaceri, el a fost ținta lui Traian Băsescu încă din 2004, acesta urmărind să slăbească forța PSD pe coordonatele sale financiare, iar Corneliu Iacobov, membru al partidului, era unul dintre principalii finanțatori ai social-democraților. În acest context, Alina Bica a primit ordin de la Băsescu, potrivit omului de afaceri, de a se ocupa de RAFO, în urma dosarului instrumentat de ea, Iacobov și câțiva subordonați ai acestuia fiind condamnați definitiv la ani grei de pușcărie. De pe urma succesului repurtat în instanță cu acest dosar, Alina Bica a cunoscut o ascensiune rapidă pe linie profesională, fiind promovată șef de serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, secretar de stat în Ministerul Justiției sub mandatul ministrului Cătălin Predoiu, apoi procuror șef al DIICOT. Potrivit OLT-ALERT, povestea cu RAFO i-a adus Alinei Bica nu doar promovări, ci și un dosar penal la DNA în care i se aduceau, ei şi altor trei procurori (printre care Petru Nariţa de la DNA) acuzaţii extrem de grave fix în contextul dosarului RAFO. Dosarul a fost deschis în 2010, dar a dispărut, pur și simplu, spre sfârșitul mandatului de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție al lui Daniel Morar, cunoscut ca unul dintre oamenii lui Traian Băsescu.

Ce s-a întâmplat?

În 2005, Corneliu Iacobov, Toader Găurean, Marin Marin și Liliana Luchian au fost trimişi în judecată pentru prejudicierea RAFO Oneşti, după ce aceştia au încheiat cu o firmă din Câmpina, Metaleuroest SRL, un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un pachet de acţiuni deținut de RAFO la SC Electrocarbon SA Slatina.

Cele 3.404.572 de acţiuni (42,6549 % din totalul acţiunilor Electrocarbon) au intrat în posesia SC Rafinăria Dărmăneşti SA, controlată de Iacobov prin SC Imperial Oil SA, după ce rafinăria a cumpărat o creanţă pe care firma cipriotă Famsor Investments System Management Limited o deţinea asupra societăţii slătinene. Creanţa, consfinţită prin contractul 110/24.08.1999 privind un împrumut pe care Asociaţia Salariaţilor PAS Electrocarbon îl făcuse la firma cipriotă pentru privatizarea fabricii cumpărând acţiuni de la stat, era garantată printr-un gaj asupra acestor acţiuni. Aşa că, achiziţionând creanţa, gajul trece la Rafinăria Dărmăneşti care pune garanţia în executare.

Pachetul de acţiuni ajunge ulterior la SC RAFO Oneşti SA, care îl pune, la rândul ei, gaj în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare de benzină pe care RAFO îl încheie cu SC Metaleuroest SRL Câmpina, controlată de afaceriștii Emil Mihai Tufan şi Mihai Anastasescu. Pentru că RAFO nu-şi onorează obligaţia contractuală de a livra la termen marfa (deşi avea benzina pe stoc), Metaleuroest pune gajul în executare, punând mâna pe acţiunile Electrocarbon pentru numai 26.772.000.000 ROL (valoarea contractului), deşi ele valorau 85.114.000.000 ROL. Tranzacţia păguboasă pentru RAFO Oneşti (care înregistrează astfel o pierdere de 58.342.300.000 ROL) a fost, în realitate, o vânzare mascată de acţiuni în afara regulilor pieţei de capital, eludându-se legea pentru ca afaceriştii Tufan şi Anastasescu să preia la subpreţ controlul asupra Electrocarbon.

Achitaţi mai întâi de instanţa Tribunalului Bucureşti, Corneliu Iacobov, Toader Găureanu (administrator unic al RAFO Oneşti) şi Marin Marin (director general adjunct de management la RAFO), au fost condamnaţi, în 18 noiembrie 2010, de Curtea de Apel Bucureşti la mai mulţi ani de închisoare cu suspendare pentru devalizarea RAFO, decizie menţinută în 2012 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde avocații inculpaților făcuseră recurs.

În același dosar calitatea de învinuit au avut-o și Teodor Cărămizaru, director general al Electrocarbon Slatina, precum și doi subordonați ai acestuia, Liviu Țugulan și Eracle Ciocârlan. Urmăriţi penal în rând cu Iacobov & Compania, ei nu au mai fost trimiși în fața instanței, pentru că procurorul de caz, Alina Bica, a „disjuns cauza în vederea continuării cercetărilor“. Asta în condiţiile în care existau indicii că Iacobov a cumpărat creanța de la Famsor Investments System Management Limited, însușindu-și acțiunile Electrocarbon, cu bani tot de la Electrocarbon, după ce societatea din Slatina ar fi virat abuziv către SC Imperial Oil SA Dărmănești o importantă sumă de bani, respectiv 20 de miliarde de lei vechi.

Disjungerea cauzei a dus la întocmirea unui alt dosar, cu numărul 13/D/P/2006, preluat pentru cercetări de acelaşi procuror Alina Bica. Aceasta dispune ulterior declinarea competenţei de soluţionare a dosarului către DNA, întrucât „prejudiciul rezultat din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune depăşeşte 1.000.000 euro“. DNA, la rândul său, îşi declină competenţa, culmea, pentru că prejudiciul citat e mai mic de un million de euro, Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, care dă, fără prea mari bătăi de cap din partea procurorilor, NUP.

În 2010, o persoană implicată în mai multe procese cu reprezentanții Electrocarbon și care deținea acțiuni ale acestei companii a făcut plângere la Parchetul General împotriva Alinei Bica și a altor trei procurori pentru „sustragere de înscrisuri, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, neglijență în serviciu, favorizarea infractorului, reținerea sau distrugerea de înscrisuri, fals intelectual, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și spălare de bani”. Nemulțumirea celui care a depus plângerea era, în principal, aceea că, deși în dosar figura ca parte civilă, nu i se mai recunoaște această calitate după disjungerea cauzei care îi privea pe cei trei reprezentanți ai Electrocarbon Slatina, deși el spune că fusese avizată trimiterea lor în instanță alături de Iacobov&Compania.

Semnatarul plângerii susținea că modul în care Bica i-a scos din dosarul RAFO pe cei trei reprezentanți ai Electrocarbon a fost unul ilegal. El invocă mai multe documente și dosare care trebuiau conexate dosarului trimis în instanță, lucru dispus, la vremea respectivă, inclusiv de procurorul George Muscalu, pe atunci șef al DIICOT. Toate aceste dosare și documente dovedeau că cei cercetați în dosarul principal puteau fi acuzați și judecați și pentru infracțiunea de spălare de bani, lucru imposibil după ce Alina Bica a disjuns parte din cauză, mai mulți dintre cei ce aveau calitatea de învinuiți fiind astfel scoși basma curată. Printre beneficiari s-a numărat și omul de afaceri Mihai Anastasescu, care a devenit din învinuit martor în dosar.

În urma plângerii, procurorii anticorupție au întocmit dosarul 133/P/2010. Către sfârșitului anului trecut, răspunzând la o întrebare conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pe acest dosar, Biroul de informare și relații publice al DNA dădea, sub numărul 1052/VIII/3, următorul răspuns: “Cauza penală la care faceți referire nu a fost soluționată. Informații suplimentare nu sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public”.

La o solicitare ulterioară formulată de OLT-ALERT pe marginea aceluiași dosar, Direcția Națională Anticorupție și-a schimbat radical poziția, fiind lovită de o amnezie totală. Iată răspunsul conținut de adresa nr. 546/VIII/2 din 21 mai 2013: “Persoana la care faceți referire în cerere (Alina Bica – n.r.) nu are calitatea de învinuit sau inculpat în niciun dosar penal aflat pe rolul DNA”.

Prima solicitare a fost făcută la DNA înainte ca Alina Bica să fie propusă pentru ocuparea postului de procuror șef al DIICOT; cea de-a doua solicitare a fost făcură după ce domnia-sa, puternic susținută de Traian Băsescu, a fost propusă pentru înalta funcție.

Contactată de OLT-ALERT pe marginea acestui subiect, Alina Bica a declarat că nu are cunoştinţă de un asemenea dosar. „Dacă vreţi să scrieţi despre asta, vă rog să mă citaţi corect: nu am cunoştinţă de un asemenea dosar. Nu spun că nu am fost audiată de DNA, spun că nu cunosc un asemenea dosar, nu am cunoştinţă de povestea înşirată de dumneavoastră”, a declarat fosta şefă a DIICOT.

Redăm mai jos plângerea împotriva Alinei Bica şi a celor trei procurori prin mâinile cărora a trecut dosarul disjuns până când cauza a fost stinsă definitiv.
 Cine a împins Compania de Apă Olt în braţele procurorilor DNA. Licitaţie „lucrată” la SF

Firma care se face vinovată de problemele descoperite de Curtea de Conturi la Compania de Apă Olt (CAO) SA și care fac în prezent obiectul unui dosar aflat în cercetări la Direcția Națională Anticorupție este SC KXL SRL București, apropiată, pe vremuri, Administrației Vâlcov. Este vorba de un contract de lucrări pentru extinderea și reabilitarea unor rețele publice de alimentare cu apă și canalizare în Slatina, pentru care firma din Capitală a elaborat studiul de fezabilitate în care prețurile au fost umflate în mod nejustificat. OLT-ALERT dezvăluie care a fost scopul pentru care SC KXL SRL a supraestimat prețul contractului.

Prejudiciul de peste 7,5 milioane de lei descoperit la SC CAO SA de Camera de Conturi Olt cu prilejul unui control derulat în urmă cu doi ani și pentru care anul acesta a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție, a fost în mare parte opera firmei SC KXL SRL, cea care a elaborat studiul de fezabilitate în care a stabilit un preț estimat mai mare cu câteva milioane de lei față de valoarea corectă. Bunăoară, câteva „erori de calcul matematic” a făcut ca, ulterior, SC CAO SA să efectueze „cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat”. Alte calcule similare în studiul de fezabilitate au dus la supraevaluarea valorii estimate a contractului de achiziție publică, „prin utilizarea unor prețuri care nu pot fi justificate ca rezultat al liberei concurențe și a sursei de proveniență”,  cu 3.923.000 de lei, potrivit Camerei de Conturi Olt.

Scopul acestor „calcule” era acela că licitația organizată în 2012 pentru atribuirea contractului de lucrări, proiectare și execuție, urma să fie câștigată de o asociere de firme din care făcea parte şi SC KXL SRL București. Potrivit unor surse din cadrul Primăriei Slatina, din motive pe care nu le putem face publice, firma din Bucureşti a dispărut subit şi nu a mai participat la licitaţie, care a fost câştigată de consorţiul Hidroserv Slatina (pe sectorul de executie) – Oltproiect SRL – Bazaltul SRL (proiectare), fără ca reprezentanţii celor trei firme să ştie că preţurile fuseseră „pregătite” dinainte pentru cu totul alţi agenţi economici.

„Preţul estimat al contractului pentru care se organizează licitaţie este stabilit de cel care realizează studiul de fezabilitate. Cei care câştigă licitaţia lucrează pe aceste preţuri. Dacă ceva este necurat privind valoarea contractului acolo se aranjează, în studiul de fezabilitate”, a declarat, pentru OLT-ALERT, un specialist în domeniul construcţiilor.

KXL SRL Bucureşti s-a „lipit” de Primăria Slatina către sfârşitul primului mandat de primar al lui Darius Vâlcov, şi de atunci a „prins” mai multe contracte, unele dintre ele finanţate din fonduri comunitare.

Curtea de Conturi a sesizat, prin Adresa nr. 40483/12.02.2016, Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală în legătură cu existența unor prejudicii imense descoperite la Compania de Apă Olt SA. În afară de sumele de bani supraevaluate arătate mai sus, la CAO SA auditorii externi au mai descoperit că reprezentanții companiei au încheiat mai multe contracte de consultanţă şi asistenţă juridică cu cabinete de avocatură, în condiţiile în care entitatea are organizat în structura proprie un compartiment juridic. În cadrul acestor contracte, compania a efectuat plăți de 623.000 lei.

De asemenea, prin Adresa nr. 40596/24.02.2016, Curtea de Conturi a sesizat DNA – Sectia de combatere a corupției și în cazul Primăriei Slatina, tot sub aspectul abuzului în serviciu, după un control efectuat la începutul anului 2015 în timpul căruia a fost descoperit un prejudiciu estimat de 4.843.153 lei.
Jaf la CAO și la Primăria Slatina. Totul a ajuns în atenția procurorilor DNA. Iată FAPTELE

Curtea de Conturi a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală în legătură cu existența unor prejudicii de peste 12 milioane de lei, descoperite la Compania de Apă Olt SA și la Primăria Slatina. Este vorba, printre altele, de plata nelegală a mai multor lucrări neefectuate în realitate sau de efectuarea unor cheltuieli de investiții supraevaluate sau majorate nejustificat.

Reprezentanții Camerei de Conturi Olt au descoperit, cu prilejul unui control derulat în urmă cu doi ani, un prejudiciu estimat de 7.544.035 lei la Compania de Apă Olt SA, pagubă constatată prin proces verbal de constatare nr. 1733/28.10.2014. La aproape doi de la verificări, după ce a fost urmată o procedură specifică în mai multe etape, instituția de control a sesizat, prin Adresa nr. 40483/12.02.2016, Direcția Națională Anticorupție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz in serviciu.

Printre altele, auditorii externi au descoperit că reprezentanții CAO au încheiat mai multe contracte de consultanţă şi asistenţă juridică cu cabinete de avocatură, în condiţiile în care  entitatea are organizat în structura proprie un compartiment juridic. În cadrul acestor contracte, compania a efectuat plăți de 623.000 lei.

Iată ce au mai descoperit reprezentanții Camerei de Conturi Olt:

  • Plata nelegală a unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (796.000 lei);
  • Plata nelegală a unor categorii de cheltuieli, neprevăzute în devizul general al investiției „Extindere și reabilitare  rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (46.000 lei);
  • Plata nelegală a unor cheltuieli de investiții supraevaluate sau majorate nejustificat, datorate erorilor de calcul aritmetic, la obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (151.000 lei);
  • Supraevaluarea valorii estimate a contractului de achiziție publică, prin utilizarea unor prețuri care nu pot fi justificate  ca rezultat al liberei concurențe și   a sursei de proveniență (3.923.000);
  • Nerespectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea contractului de lucrări nr.6982/2012 pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere și reabilitare rețele publice de alimentare cu apă și canalizare Slatina, județ Olt”, prin acceptarea și declararea câștigătoare a unei oferte neconforme cu cerințele impuse de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire. Oferta declarată câștigătoare nu conține elementele esențiale necesare evaluării, respectiv cantitățile de lucrări și prețurile unitare necesare cuantificării valorice a lucrărilor (2.005.000 lei).

Prejudiciu de milioane și la Primăria Slatina

Prin Adresa nr. 40596/24.02.2016 Curtea de Conturi a sesizat DNA – Sectia de combatere a corupției și în cazul Primăriei Slatina, tot sub aspectul abuzului în serviciu, după un control efectuat la începutul anului 2015 în timpul căruia a fost descoperit un prejudiciu estimat de 4.843.153 lei. Iată cele mai importante nereguli descoperite de auditorii externi:

• Nerespectarea prevederilor legale privind subvenţionarea activităţii de transport persoane în municipiul Slatina efectuată de către SC LOCTRANS SA.

• Efectuarea de plăți  nelegale reprezentând contravaloare servicii de salubrizare neprestate de către operatorul de salubritate, precum și lucrări de reparații  neexecutate la Adăpostul de câini Sărăcești.

• Efectuarea de plăți nejustificate reprezentând contravaloare operațiuni de încărcare şi transport deșeuri (pământ, moloz)  la obiectivul ,,Club Nautic și de agrement Plaja Olt”, fără documente justificative care să confirme realitatea acestor operațiuni.

• Nerespectarea condițiilor legale de acordare a ajutoarelor de încălzire de către ordonatorul terțiar de credite Direcția de Protecție si Asistenta Socială.

• Efectuarea de plăți din bugetul local fără justificare legală, reprezentând dobândă și daune-interese plătite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale asumate prin contractul nr.1031/08.06.2007, stabilite prin Sentința civila nr.717/27.02.2013.

• Trecerea din domeniul public în domeniul privat şi vânzarea terenului ,,Parc Aleea Oltului” în suprafață de 80.120 mp, contrar prevederilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 10.  Efectuarea unui schimb de imobile în condiții neeconomicoase.

• Darea în folosință gratuită a unui spațiu aparținând domeniului public al UATM Slatina către o societate comercială cu capital privat, contrar prevederilor legale.

• Neînregistrarea în scopuri de TVA pentru activitățile economice desfășurate de entitate după depășirea plafonului de scutire prevăzut de codul fiscal.

• Calcularea, înregistrarea, declararea și plata eronată a contribuției de asigurări sociale datorată de angajator pentru diferențe de salarii plătite în baza unor hotărâri judecătorești ramase definitive si irevocabile la ordonatorii terțiari: Colegiul Tehnic Alexe Marin, Colegiul National Agricol Carol I, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Economic P.S.Aurelian, Școala  Gimnaziala Eugen Ionescu.

• Supraevaluarea valorii estimate a Acordului-cadru nr.28.691/07.12.2010, având ca obiect ,,Proiectare si execuție lucrări de construcții, finisare, reparații,  renovare si restaurare clădiri in municipiul Slatina , județul Olt” și  atribuirea acestuia în baza unei oferte financiare care conține preturi supraevaluate la unele categorii de materiale.

• Efectuarea de plăți nejustificate din punct de vedere al eficacității, eficienței și economicității utilizării fondurilor publice, reprezentând servicii de consultanță juridică.

• Încheierea contractului subsecvent nr. 35308/29.12.2011 pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica la blocurile de locuințe, la un preț unitar mai mare decât cel prevăzut în acordul cadru de lucrări nr. 28691/07.12.2010, ceea ce a determinat efectuarea de plăți nelegale.

• Încheierea Acordului cadru de lucrări nr. 28691/07.12.2010, precum și a contractelor subsecvente ale acestuia, în alte condiții decât cele rezultate din oferta declarată câștigătoare, respectiv prin înscrierea unor clauze de subcontractare a lucrărilor, în condițiile în care ofertantul declară în ofertă că nu subcontractează părți din contract.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate la obiectivele de investiții: „Amenajare teren sport 1 Mai” și ,,Reabilitare termica bloc Zmeurei”.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate, în cantitățile înscrise în situațiile de plată facturate și decontate, la ordonatorul terțiar  de credite Direcția de Administrare a Străzilor și Iluminat Public.

• Decontarea nejustificată a contravalorii probelor efectuate de constructor la obiectivul de investiții ,,Consolidare corp C Colegiul National Radu Greceanu” care, potrivit clauzelor contractuale, sunt în sarcina exclusivă a executantului.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând ,,taxa depozitare groapă”, inclusa în tariful lucrărilor de refacere drumuri, facturate de constructori, fără ca aceștia să facă dovada plații acestei taxe la unitățile specializate de depozitare a deșeurilor, la ordonatorul terțiar de credite Direcția de Administrare a Străzilor si Iluminat Public.

• Solicitarea în afara cadrului legal, de sume de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 septembrie 2014 pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de diverşi furnizori care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege întrucât nu aveau relaţii contractuale cu unitatea administrativ-teritorială şi nu prestau serviciu public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

• Neelaborarea Regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local, având ca obiect întreținerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

• Nestabilirea valorii estimate a contractului privind ,,Concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina’’, conform prevederilor legale și atribuirea acestuia în baza unei oferte în care prețul total nu rezultă din însumarea prețurilor unitare prezentate în anexele din ofertă și  fără ca aceste prețuri să fie fundamentate.

• Atribuirea contractului de concesiune a serviciului având ca obiect întreținerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, unui ofertant care nu îndeplinea condiția obligatorie prevăzută în documentația de atribuire privind încheierea unei asigurări de răspundere profesională.

• Nu au fost stabilite clauze contractuale referitoare la constituirea garanției de bună execuție în contractul cadru pentru concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

• Nestabilirea valorii estimate a contractului de concesiune a  serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect activitățile de ecarisaj.

• Admiterea participării la licitație și atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de ecarisaj unui ofertant care nu îndeplinea condițiile minime de calificare privind obiectul de activitate.

• Încheierea de angajamente legale cu nerespectarea prevederilor legale privind semnarea acestora de către primarul UATM Slatina, ca urmare a împuternicirii date nelegal de către Consiliul Local unei alte persoane.
Minel Prina şi Mihaela Stana, detalii INCENDIARE de la DNA / Abuz în serviciu pentru judecătoarea Marinescu

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) dă informaţii detaliate din dosarul în care fostul primar al Slatinei Minel Prina a fost trimis recent în judecată de procurorii DNA într-un nouă cauză, de data aceasta pentru abuz în serviciu, alături de foştii săi colegi Mihaela Stana (fost viceprimar şi primar interimar) şi Mirela Pătru, director al Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat (DADPP), dar şi de Gheorghe Beznea, expert tehnic autorizat, şi Iulius Severus Marinescu, ultimii doi pentru complicitate la abuz în serviciu.

Faptele au legătură cu terenul pe care Iulius Severus Marinescu, soţul fostei preşedintă a Tribunalului Olt, judecătoarea Carmen Marinescu, l-a cumpărat, de la Primăria Slatina, la preţ subevaluat, cu banii pe care soţia sa îi primise mită de la interlopul Sandu Anghel, alias Bercea Mondial, pentru a-l favoriza pe acesta într-un dosar în care era judecat de Tribunalul Olt.

În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se arată că, în cursul lunii iunie 2011, inculpatul Minel Florin Prina, administrator public al Slatinei la data faptelor, a determinat-o pe inculpata Mirela Pătru, director executiv adjunct al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat (DADPP) să-l ajute pe Iuliu Severus Marinescu în demersurile sale care vizau achiziționarea unui teren situat în intravilanul municipiul Slatina pentru a-și construi o casă

„Astfel, inculpata a identificat terenul, a extras din acesta o suprafață de 600 mp pentru care a dispus formalitățile necesare includerii în inventarul bunurilor proprietate privată a municipiului Slatina, a organizat procedurile de inventariere și de vânzare a terenului, implicându-se chiar în a impune expertului evaluator Beznea Gheorghe prețul minim de pornire al licitației, știind că acesta nu va fi depășit cu prilejul adjudecării. Acesta din urmă a denaturat intenționat coeficienții aplicați pentru evaluarea terenului, inclusiv cu privire la categoria de impozitare, toate aceste demersuri fiind efectuate pentru a stabili o valoare mult diminuată (de aproximativ cinci ori) față de cea reală a bunului imobil.
În același context, inculpata Stana Andronia Luana Mihaela, în calitate de director executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea legii, sens în care a semnat alături de inculpata Pătru Mirela referatul cu propunere de promovare a proiectului de hotărâre privind vânzarea terenului, având reprezentarea că terenul nu va fi atribuit în condițiile unei proceduri legale și transparente de vânzare și că va fi vândut la un preț mult sub valoarea sa reală”, se arată în comunicatul DNA.

Mihaela Stana şi Mirela Pătru au făcut parte și din comisa de evaluare a ofertelor, acestea refuzând să constate că ofertele depuse de cei doi ofertanți, Iuliu Severus Marinescu și un apropiat al acestuia, conțin informații evidente din care rezulta că se acționează în mod clar pentru denaturarea licitației și asigurarea cumpărării terenului la un preț cât mai mic, potrivit procurorilor.

„Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Marinescu Iuliu Severus a cumpărat terenul respectiv cu suma de 9.300 euro, față de 32.700 euro cât era valoarea reală, licitația publică din 25 noiembrie 2011 fiind organizată doar pentru o aparență de legalitate, câștigătorul fiind cunoscut dinainte. Tot în vederea favorizării intereselor inculpatului Marinescu Iuliu Severus, inculpatul Stana Andronia Luana Mihaela nu a prevăzut expres în contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar clauzele stipulate în caietul de sarcini anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina prin care s-a aprobat vânzarea terenului. Prin aceasta i s-a asigurat cumpărătorului un folos material injust chiar și în condițiile în care nu-și îndeplinea integral obligațiile privind edificarea unei construcții prezentate în oferta de participare la licitația publică, situație în care terenul ar fi trebuit să reintre în proprietatea Primăriei Slatina, fără restituirea prețului plătit”, se mai arată în comunicatul DNA.

Printr-o decizie civilă definitivă din 25 mai 2016, Tribunalul Olt a dispus ca terenul în suprafață de 600 mp să revină în proprietatea municipiului Slatina, acest demers survenind ca urmare a anchetei demarate de organele judiciare.

Procurorii au mai descoperit că toate înscrisurile purtând semnătura primarului în funcție la acea dată (Darius Vâlcov), absolut necesare pentru aprobarea de către Consiliul Local a vânzării terenului, inclusiv decizia privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor, au fost falsificate, întreaga procedură derulată privind operațiunea de vânzare fiind astfel viciată.„Întrucât, terenul în cauză a revenit în proprietatea primăriei Slatina, această unitate administrativ – teritorială nu s-a mai constituit parte civilă în cadrul procesului penal”, mai arată procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt.

Fosta președintă a Tribunalul Olt, judecătoarea Carmen Marinescu, a fost condamnată, luna trecută, de magistrații Curții de Apel Craiova la opt ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost denunțată de interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, fiind găsită vinovată pentru luare de mită, trafic de influență, spălare de bani și fals în declarații.

În același dosar, soțul fostei șefe a Tribunalului Olt, Iulius-Severus Marinescu, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, iar avocatul Dumitru Cismaru, prin care Carmen Marinescu a primit banii, a fost condamnat trei ani și jumătate după gratii. Inculpații au primit și pedeapsa complementară Decizia Curții de Apel Craiova nu este, însă, definitivă.

În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea potrivit căreia Eugenia Carmen Marinescu a pretins și a primit, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru – avocat în cadrul Baroului Olt, de la o persoană denunțătoare, suma de 200.000 de euro, pentru a dispune cercetarea unui inculpat din familia denunțătorului în stare de libertate și pentru a pronunța o soluție pe fond favorabilă acestuia, respectiv de achitare sau de condamnare la o pedeapsă neprivativă de libertate, dar și pentru a interveni, în același scop, pe lângă ceilalți judecători care urmau să judece cauza.

Suma de bani menționată a fost primită de avocatul Dumitru Cismaru în două tranșe: 150.000 de euro înaintea termenului de judecată din data de 31.08.2011, când s-a dispus pentru prima oară înlocuirea măsurii arestului prevenit cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea şi 50.000 de euro în data de 20.09.2011, judecătorul Eugenia Carmen Marinescu amânând pronunțarea asupra cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea ori țara pentru data de 22.09.2011, când a și admis cererea formulată de inculpat, înlocuind măsura arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

„După primirea sumei de 200.000 de euro, la trei luni de la pronunțarea încheierii din data de 22.09.2011, respectiv în intervalul 14 – 22.12.2011, Marinescu Eugenia-Carmen și Marinescu luliu-Severus (soțul acesteia) au achiziționat trei suprafețe de teren și o casă, două dintre aceste achiziții nefiind menționate în declarațiile de avere ale magistratului, astfel: 1.) Marinescu luliu-Severus a primit de la o persoană apropiată de avocatul Cismaru Dumitru o donație reprezentând un teren în suprafață de 703 mp și o construcție de 29 mp pe același amplasament, situat în localitatea Băile Olănești. În realitate, pentru a evita menționarea magistratului judecător Marinescu Eugenia-Carmen în contractul de cumpărare a acestui imobil, inculpații Marinescu luliu-Severus și Cismaru Dumitru au determinat-o pe proprietară să accepte încheierea unui act de donație, în realitate între părți fiind încheiat un contract tipic de vânzare-cumpărare și fiind plătit prețul de 55.000 lei. 2) Marinescu luliu-Severus a dobândit, prin cumpărare de la o altă persoană, un teren situat în localitatea Corbu, județul Constanța, în suprafață de 1250 mp. Există indicii privind subevaluarea prețului achitat de inculpat, urmând a fi efectuate în continuare cercetări în cauză cu privire la această tranzacție. Aceste două achiziții nu sunt menționate în declarațiile de avere întocmite și depuse în cursul anilor 2012 și 2013 de magistratul judecător Marinescu Eugenia-Carmen, potrivit art. 93 din Legea 303/2004. 3) Marinescu Eugenia-Carmen și Marinescu luliu-Severus au achiziționat un teren intravilan de 600 mp situat în municipiul Slatina, tranzacție consemnată în declarația de avere a magistratului. Terenul în cauză a fost trecut de către Consiliul Local Slatina din domeniul public în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local (C.L.) Slatina nr. 170 din 26.07.2011. În realitate aceste imobile, precum și cel situat în localitatea Corbu, județul Constanța, în suprafață de 1250 mp, au fost achiziționate din suma de 200.000 de euro pretinsă și primită de suspecta Marinescu Eugenia-Carmen prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea penală. În perioada 31.01.2012 – 22.02.2012, inculpatul BUCĂ ILIE, a primit suma de 50.000 de euro (inițial, fiind promisă suma de 100.000 de euro) de la același denunțător, pentru a-și folosi influența pe care pretindea că o are asupra unui judecător, ce avea spre soluționare același dosar penal în care inculpați erau membrii familiei denunțătorului, în vederea dispunerii unei hotărâri favorabile acestora”, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Legea securității și sănătății, încălcată grosolan la Electrocarbon Slatina – FOTO

Un grav accident de muncă petrecut la SC Electrocarbon SA Slatina în data de 3 octombrie a fost ascuns de conducerea societăţii, nefiind declarat la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt, aşa cum cere legea. În acea zi, un muncitor s-a electrocutat şi a căzut de la înălţime. În loc să respecte procedurile legale şi profitând de starea confuză în care se găsea victima, şefii companiei l-au convins pe bărbat să susţină că nenorocirea i s-a întâmplat în afara societăţii. El a fost dus apoi la Urgenţe cu maşina unuia dintre directorii companiei şi internat în spital. Omul s-a ales cu răni grave la o mână şi la un picior, fiind supus unei intervenţii chirurgicale. Lăsat ulterior de izbelişte de şefii săi, el s-a hotărât să spună întregul adevăr.

Electricianul Viorel Călugăru, de 52 de ani, din Slatina, angajat al Electrocarbon de foarte mulţi ani, a intrat luni, 3 octombrie, în tura de după-amiază. Spre seară, el a fost chemat să repare instalaţia de iluminat dintr-un depozit, locul unde avea să i se întâmple nenorocirea.

„În jurul orei 19.00 – 19.30, terminasem ceva de reparat la vestiare şi am coborât la cântar. Acolo erau mai mulţi muncitori şi dispecerul, iar unul dintre podişti, Ciobănică, mi-a zis că trebuia reparat iluminatul la CD 5, un depozit pentru carbură. Am fost acolo, am verificat şi m-am întors, spunându-le că nu se prea poate repara. Amurgise, era întuneric, tabloul electric era sus, la înălţime, instalaţia – veche, nu se prea putea face nimic, doar o improvizaţie. Mi-au spus însă că trebuia neapărat reparat. Era de faţă, deci, şi dispecerul, care nu a zis nimic. Am luat scara şi trusa cu scule şi m-am dus. Am încercat să bag o fază acolo, fără să întrerup tensiunea, să le pun un bec care să meargă. Şi atunci s-a întâmplat. Am văzut o flamă, din cauza sperieturii m-am dezechilibrat şi am căzut. M-am pomenit jos. Am sunat dispecerul să vină să mă ia de acolo”, povesteşte muncitorul.

El a fost luat de jos şi transportat cu un motostivuitor la dispensarul unităţii. Între timp, au fost alertaţi toţi şefii companiei, care au ajuns imediat în societate şi, neţinând cont de starea victimei, au demarat negocieri pripite cu aceasta, bărbatul fiind sfătuit să nu spună nimănui că accidentul a avut loc în incinta companiei, în timpul serviciului, ci acasă la el, „pentru că e mai bine aşa” şi pentru că ”oameni suntem”. Ameţit de la căzătură şi cu dureri insuportabile la mâna electrocutată şi la unul dintre picioare, el spune acum că aproape nu înţelegea nimic din ce i se spunea. Omul a fost curăţat de mizerie, „aranjat” şi transportat apoi cu autoturismul folosit de directorul general adjunct al firmei, Ovidiu Pisică, potrivit angajatului, la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Slatina.

viorel-calugaru

„Au rămas cu toţii afară, doar unul dintre ei a intrat cu mine la Urgenţe, după care au plecat cu toţii”, îşi aminteşte victima accidentului, care afirmă că la „negocieri” au fost de faţă, alături de directorul general adjunct, directorul mecano-energetic al societăţii, Constantin Voicu, şeful de secţie Constantin Dicu şi maistrul Dumitru Popescu.

Ce riscă societatea

Viorel Călugăru a rămas internat în spital cu mâna dreaptă arsă de curentul electric şi cu ruptură de femur la piciorul drept, fiind supus unei intervenţii chirurgicale. Promiţându-i-se marea cu sarea dacă nu dezvăluie că de fapt s-a petrecut un accident de muncă, victima a fost uitată de şefi, care au ordonat subordonaţilor să-i asigure acesteia, după externare, doar câte o masă caldă pe zi, refuzată de cel care, pentru că nenorocirea sa nu a fost declarată accident de muncă, nu beneficiază de niciun drept prevăzut de lege în astfel de cazuri.

Externat din spital la sfârşitul săptămânii trecute, angajatul de la Electrocarbon, fără familie şi fără bani pentru tratamentul medical prescris de medici la externare, nedeplasabil încă, el se află acum într-o situaţie extrem de grea. Altfel ar fi stat lucrurile dacă reprezentanţii societăţii respectau legea şi declarau instituţiilor abilitate accidentul de muncă.

Potrivit art. 27, alin. (1) din Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, „angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f (accidentele de muncă – n.r.); asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; c) organelor de urmărire penală, după caz”.

Contactat pentru precizări pe acest subiect, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt, Cristian Ungureanu, afirmă că, dacă victima va sesiza instituţia în acest caz, va urma o anchetă pentru stabilirea adevărului.

„Nu am fost sesizaţi că la Electrocarbon s-ar fi petrecut un accident de muncă. În măsura în care vom fi sesizaţi, vom demara cercetări pentru stabilirea adevărului. O astfel de faptă constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii”, a declarat şeful ITM Olt.

Nedeclararea accidentului de muncă de către angajator „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei”, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. În plus, dacă angajatorul nu respectă obligaţia de a cerceta evenimentul poate plăti amenzi ce variază între 4.000 şi 8.000 de lei.

•••

În condiţiile în care un accident de muncă soldat cu incapacitatea temporară de muncă a victimei nu este vreo grozăvie care să atragă pedepse penale pentru angajator, este greu de înţeles de ce conducerea Electrocarbon a ales să ascundă evenimentul din 3 octombrie. Poate că reprezentanţii companiei s-au temut că o anchetă a instituţiilor abilitate ar fi descoperit şi alte nereguli în societate sau poate că a fost doar o prostie din partea lor. Un răspuns oficial al companiei nu avem, pentru că, deşi am încercat să-l contactăm pe directorul general adjunct Ovidiu Pisică, acesta a fost de negăsit. „Domnul director este ieşit din societate. Lăsaţi un număr de telefon şi, când se întoarce, îi voi comunica şi, probabil, veţi fi contactat”, ne-a spus, la telefon, secretara. Ne-am conformat, dar nu ne-a contactat, ulterior, nimeni.
Senatorul Ion Toma își ascunde afacerile de milioane de lei cu statul

Senatorul UNPR/PMP Ion Toma şi-a „albit” declaraţia de interese actualizată anul acesta, din document dispărând mai multe contracte de lucrări finanţate din fonduri publice şi câştigate de firma de construcţii pe care demnitarul o controlează, SC Scadt SA. O ciudată coincidenţă face ca unele dintre respectivele contracte să fie tocmai cele despre care presa a scris ca fiind cu bube. În cazul în care o persoană vizată de Legea 179/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice depune declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului, textul legii face referire la prevederile Codului Penal, şi anume la pedeapsa cu închisoarea de la trei luni la doi ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii.

Unul dintre contractele de lucrări declarate în anii anteriori şi care au dispărut subit, anul acesta, din declaraţia de avere a senatorului de Ialomiţa este cel privind lucrările de asfaltare a unor drumuri comunale care a băgat în conturile firmei controlate de Ion Toma aproape 3,1 milioane de lei. Mai exact, 3.096.404 lei. Contractul a fost semnat cu Primăria Slătioara în data de 15 mai 2013 şi a avut o durată de execuţie de trei luni.

Un alt contract „omis” din declaraţia de interese este cel privind implementarea proiectului „Protecţia resurselor de apă, sistem integrat de alimentare cu apă, staţie de tratare, canalizare în comuna Slătioara, judeţul Olt”, în legătură cu care Gazeta Nouă a dezvăluit nu doar că a fost atribuit în cadrul unei licitaţii dubioase, ci şi că, după atribuire, Primăria Slătioara, condusă pe atunci de colegul de partid al senatorului Toma, Savu Ciocârlan, a făcut plăţi ilegale către SC Scadt SA. Este vorba de plăţi nelegale în valoare de 120 de milioane de lei vechi pentru lucrări care cădeau în sarcina firmei executante, SC Scadt SA, fără ca aceasta să pretindă bani în plus. Neregulile au fost descoperite de reprezentanţii Curţii de Conturi care vorbeau despre „decontarea nejustificată a contravalorii unor lucrări reprezentând probe efectuate la obiectivul de investiţii «Protecţia resurselor de apă, sistem integrat de alimentare cu apă, staţie de tratare, canalizare si staţie de epurare, comuna Slătioara, jud. Olt» care, prin contractul de lucrări sunt în sarcina exclusivă a executantului lucrării”.

În acelaşi raport al Curţii de Conturi se mai arată că Primăria Slătioara a făcut plăţi fără acoperire legală şi în contul unor lucrări de asfaltare a drumurilor din localitate, lucrări executate doar pe hârtie. Despre toate aceste aspecte Gazeta Nouă a scris pe larg în urmă cu câteva luni, după care senatorul Ion Toma şi-a actualizat declaraţia de interese fără să mai amintească de contractele cu pricina. Şi nu sunt singurele pe care demnitarul a „omis” să le amintească în declaraţia de interese. Omul a fost lovit de amnezie în privinţa a peste 14 milioane de lei câştigate din lucrări finanţate de instituţii publice în cadrul unor contracte care nu se mai regăsesc în declaraţia de interese actualizată anul acesta. Şi vorbim doar de contracte câştigate în mandatul 2012 – 2016.

Fals în declaraţii

Potrivit Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, „declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare”. Partea din lege care îl obliga pe senator să treacă toate contractele de lucrări în declaraţia de interese este cea care se referă la „calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare”, întrucât el deţine 357.424 de părţi sociale în firmă. Mai mult, atunci când completează declaraţia de avere şi declaraţia de interese, titularul declară şi că are cunoştinţă de prevederile din Codul Penal privind falsul în declaraţii. Or, „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (funcţionari publici – n.r.) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă” (art. 326 din Noul Cod Penal).

Finanţări cu cântec

Contracte de genul celor arătate mai sus poartă nu doar povara unor plăţi ilegale descoperite de Curtea de Conturi, dar şi mari suspiciuni asupra modului în care ele au fost finanţate de instituţii ale statului. Nu o dată presa a dezvăluit că banii puşi la bătaie de anumite ministere pentru investiţii derulate în zone familiare lui Ion Toma au venit după ce instituţiile respective au fost „onorate” de lobby-ul senatorului a cărui firmă a câştigat, ulterior, licitaţiile pentru atribuirea contractelor cu pricina. Şi nu doar firma senatorului şi-a alimentat conturile din astfel de afaceri, ci şi ale apropiaţilor săi. Astfel de finanţări s-au făcut, de pildă, pentru lucrări în judeţul Ialomiţa, unde Toma a fost paraşutat în 2012 să câştige încă un mandat de senator.

Zona în care putem paria că SC Scadt SA va derula noi afaceri este judeţul Dolj, unde Ion Toma va candida în decembrie pentru un nou mandat de senator din partea Partidului Mişcarea Populară, care a înghiţit partidul-trambulină al demnitarului, UNPR. În aşteptarea unor vremuri bogate în contracte, firma controlată de Toma îşi face deja încălzirea acolo în cadrul unui contract de lucrări în valoare de peste 3,6 milioane de lei, derulat în localitatea Giubega.
Fals material în înscrisuri oficiale „înghiţit” de trei instituţii publice din Olt-DOCUMENTE

O infracţiune de fals în înscrisuri oficiale săvârşită în urmă cu peste două decenii şi care poartă semnăturile funcţionarilor publici de la trei instituţii importante din Olt, respectiv de la Prefectura Olt, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt şi Direcţia Agriculturii Olt, a scos capul abia acum, după ce s-a observat că fapta a produs efecte juridice în dauna unei persoane. În vreme de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) susţine, prin reprezentanţii ei, că la mijloc ar fi vorba doar de o eroare materială ce poate fi îndreptată, persoana vătămată afirmă că, dacă ar fi fost aşa, greşeala ar fi fost îndreptată de mult şi că, fie ea şi eroare, de vreme ce a produs efecte juridice în dauna sa, poate fi catalogată drept infracţiune pedepsită de Codul Penal. Documentul falsificat face obiectul unui dosar penal care a trenat un an de zile la Poliţie, dar şi al unui proces în instanţa de judecată.

Este vorba de două titluri de proprietate eliberate pe numele unei singure persoane şi care privesc aceeaşi proprietate, respectiv un teren situat pe raza comunei Slătioara, documentele având însă numere de înregistrare diferite. Primul document poartă numărul 19.746/16 şi este considerat bun, celălalt, considerat fals, poartă numărul 19.749/16. Deşi cele două titluri au fost eliberate de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în aceeaşi dată, respectiv în 29 martie 1993, în dreptul prefectului de Olt, pe atunci Nicolae Grădinaru, sunt două semnături olografe diferite. Mai mult, în carnetul de titluri de unde ar trebui să provină ambele titluri există o singură parte nedetaşabilă (cotor), respectiv pentru titlul cu numărul 19.746/16. Pe de altă parte, numărul de pe documentul fals corespunde unui alt titlu de proprietate eliberat unui cetăţean din oraşul Piatra-Olt.

Cine a avut atunci interesul să încalce legea întocmind două titluri de proprietate, unul bun şi altul fals, nu se ştie. Cert este că, mai târziu, falsul a fost utilizat la redactarea şi autentificarea unui contract prin care mai multe bunuri, printre care şi terenul conţinut de titlu, au trecut în proprietatea altor persoane, totul în paguba alteia care s-a şi adresat organelor abilitate pentru stabilirea adevărului. În răspunsul primit de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se vorbeşte de o „eroare materială”.

„Având în vedere că, din analiza aspectelor sesizate în conţinutul petiţiei dumneavoastră, raportat la informaţiile comunicate de OCPI Olt, reiese faptul că în cazul prezentat este vorba de o eroare materială strecurată cu ocazia completării Titlului de Proprietate nr. 19. din 29.03.1993, emis pe numele Diaconu Gr. Nicolae pentru suprafaţa de 0,1361 ha, pe raza UAT Slătioara, considerând că aceasta poate fi îndreptată de oficiul teritorial la cererea persoanelor care au în prezent calitatea de proprietar asupra imobilelor ce fac obiect acestui titlu/moştenitori legali, în temeiul dispoziţiilor art. 59-1. alin. 1) şi 3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991”, se arată în răspunsul pe care petentul, Paul Diaconu, l-a primit de la ANCPI.

titluri

Stânga – documentul autentic. Dreapta – falsul care ar putea trimite după gratii mai multe persoane

Instituţia a omis să explice, însă, de ce în carnetul de titluri nu există două părţi nedetaşabile (cotoare), ci un singur cotor la două părţi detaşabile (titlurile de proprietate).

Prejudicii

Ambele titluri de proprietate au fost eliberate pe numele autorului Diaconu Gr. Nicolae din Slătioara, care a primit în proprietate un teren de 1.361 metri pătraţi pe raza localităţii natale. 14 ani mai târziu, titularul şi soţia sa au încheiat un contract de întreţinere cu unul dintre cei doi fii ai săi şi cu soţia acestuia, transmiţându-le dreptul de proprietate asupra mai multor bunuri printre care s-a numărat şi terenul cu pricina, la perfectarea contractului fiind folosit titlul de proprietate fals. Bunurile au fost astfel înstrăinate fără ca cel de-al doilea fiu al titularului, Paul Diaconu, să fie înştiinţat, acesta bănuind că de fapt părinţii săi l-au îndepărtat pe ascuns de partea care i s-ar fi cuvenit printr-o donaţie deghizată sub forma contractului de întreţinere autentificat sub nr. 352/12.03.2007. Este o poveste de familie de care nu ne vom ocupa în amănunt, utilizând-o doar atât cât să ilustrăm că un fals „autentificat” de trei instituţii publice produce, peste ani, pierderi şi suferinţă unei persoane care a fost cât pe ce să piardă un proces prin care speră să îşi câştige ceea ce crede că i se cuvine din bunurile familiei, ca descendent direct. Procesul cu pricina, aflat pe rolul Judecătoriei Slatina, a fost suspendat până la soluţionarea definitivă a unei alte cauze în care reclamantul, după ce a descoperit titlul de proprietate fals, solicită instanţei anularea acestuia, în speranţa că anularea falsului îi va deschide drumul, într-un final, spre a-şi dovedi dreptul asupra a ceea ce el crede că îi aparţine.

Poliţia închide ochii

Să lăsăm cearta familiei Diaconu în instanţele de judecată pentru a reveni la ideea de fond şi a spune că, dacă în 1993, trei instituţii au fost adormite atunci când au parafat şi semnat un fals produs, cel mai probabil, de un funcţionar public, nici organele de cercetare penală de azi, cărora reclamantul s-a adresat anul trecut cu plângere atât împotriva funcţionarilor publici care şi-au pus semnăturile pe actul fals, cât şi împotriva celor care l-au folosit, nu au dat de cap poveştii. Mai mult, după un an de zile în care a bătut apa-n piuă în dosarul penal, Poliţia Olt a înaintat dosarul, luna trecută, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, cu propunerea de clasare a cauzei. Suspiciunile în acest caz sunt inflamate de faptul că, de unde până în urmă nu cu mult timp, ofiţerul care s-a ocupat cu cercetările afirma, potrivit reclamantului, că îi este clară existenţa falsului, acum o întoarce ca la Ploieşti, susţinând contrariul. Împotriva ofiţerului reclamantul a formulat plângere prin care a cerut recuzarea sa şi repartizarea dosarului unui alt lucrător de poliţie, solicitare respinsă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, prin Ordonanţa din 9 septembrie 2016, pe care procurorul la care a ajuns plângerea a motivat-o extrem de subţire. Atât de subţire, încât o plângere la prim-procuror sau în instanţă împotriva ordonanţei are şanse reale s-o dea peste cap şi să declanşeze redeschiderea urmăririi penale.

•••

Până la un apropiat sau îndepărtat deznodământ, să spunem că, potrivit Noului Cod Penal, „falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la trei ani”. Săvârşită de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.