Încă 59 de olteni îşi vor instala panouri solare şi centrale termice cu bani de la Mediu. Pașii care trebuie parcurși

Administraţia Fondului pentru Mediu încă 61 de dosare depuse de persoane din judeţul Olt pentru obţinerea de finanţare în vederea instalării de panouri solare, centrale termice pe bază de peleţi sau pompe de căldură prin Programul Casa Verde. Dintre noile dosare verificate, 59 au fost admise pentru finanţare. Solicitanţii aşteaptă de trei ani să le vină rândul la finanţare.

Conform precizărilor Administraţiei Fondului pentru Mediu, solicitanţii din Olt ale căror dosare de finanţare au fost aprobate, au la dispoziţie 60 de zile, începând cu data de 24.11.2014, să se prezinte la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Olt, pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă. Ei trebuie să prezinte extrasul de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat (în original), extras de cont bancar,valid la data semnării contractului până la finalizarea acestuia (12 luni) – în original, copie după cartea de identitate, procura notarială (dacă este cazul) – în original şi autorizaţia de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original. 

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi (Administraţia Fondului pentru Mediu şi solicitant) şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

După semnarea contractului de finanţare şi după finalizarea proiectului, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor / produselor / lucrărilor aferente proiectului, odată cu depunerea dosarului de decontare la APM Olt.

„Astfel, beneficiarii finanţării vor depune la sediul APM Olt dosarul de decontare care va cuprinde următoarele documente: a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 din Ordinul MMP nr. 1274 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar; b) contractul de execuţie, în copie legalizată; c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului); d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă; e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original; f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie; g) un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea”, a explicat purtătorul de cuvânt al APM Olt, Daniela Bălşeanu.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă în valoare de 6000 lei pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de panouri solare sau centrale termice pe bază de peleţi şi 8000 lei pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de pompe de căldură.

AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate numai după semnarea contractului. De asemenea, nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului. 

 La nivelul judeţului Olt, prin Programul Casa Verde – sesiunea de finanţare 2011 – au fost depuse 677 dosare de finanţare, din care până la această dată au fost verificate 665. Dintre acestea, 636 au fost acceptate şi 29 respinse.

Solicitanţii ale căror dosare de finanţare au fost respinse şi care se regăsesc în lista afişată în data de 14.11.2014 pe pagina de internet a AFM (www.afm.ro) pot depune contestaţii la Administraţia Fondului pentru Mediu în perioada 15 – 24 noiembrie 2014, fie la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, fie în format electronic la adresa . 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here