AJFP Olt: Modificări în modul de calcul al impozitului pe construcţii speciale. „Taxa pe stâlp”, redusă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează că, prin Legea nr. 11/2015 privind aprobarea OUG 102/2013 care a modificat Codul Fiscal, începând cu anul 2015 se aplică noi reguli la determinarea bazei impozabile a impozitului pe construcţii şi o nouă cotă de impozitare, în sensul că taxa pe construcţiile speciale, denumită şi „taxa pe stâlp”, a fost redusă de la 1,5% la 1%.

Noile modificări la Codul Fiscal au redus taxa pe construcţiile speciale, denumită şi „taxa pe stâlp”, de la 1,5% la 1%. Potrivit modificărilor aduse, începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, din care se scad:

a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;

c) valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole» din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;

e) valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;

f) valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»;

g)valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistreaza operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor, aceste modificari vor fi luate în considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator. Impozitul pe constructii nu se recalculeaza în cursul anului.

Contribuabilii obligaţi la plata acestui impozit sunt persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene, utilizatorul, în cazul operaţiunilor de leasing financiar şi locatorul, în cazul operaţiunilor de leasing operaţional.

Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

„Declararea impozitului pe construcţii se face până la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, prin depunerea formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, completând corespunzător secţiunea a II-a – Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic. Necompletarea tabelului corespunzător acestui tip de impozit, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective”, a explicat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Plata impozitului pe construcţii se face în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe construcţii până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

Contribuabilii nou înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here