Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Olt: Ce vor dezbate noii aleşi

Noii consilieri judeţeni ai Oltului intră, oficial, în pâine joi, 28 iulie, când va avea loc prima întrunire ordinară a legislativului oltean din acest mandat în care vor fi luate în dezbatere peste 30 de proiecte de hotărâre. 

Printre proiectele ce vor fi supuse dezbaterii şi adoptării se numără cel privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase în acest an, cel referitor la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare, dar şi cel privitor la aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești-Olt.

OLT-ALERT prezintă mai jos ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna mai 2016.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Ol. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna iunie 2016.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru investiția „Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte Bd. A.I. Cuza – Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt – Cod 0500  Tel: 0249/43.10.80 – 43.11.01 – 43.28.07  Fax: 0249/43.11.22 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Cabinet Preşedinte Nr.7323/19.07.2016

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru investiția „Realizare sistem de detecție și semnalizare incendiu la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la Rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului ”; – aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului ”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2016.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare a activitate în funcția de conducere de director general al Serviciului Județean de Pază Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

13. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.46/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

14. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

15. Proiect de hotărâre cu privire la: – înființarea funcției contractuale de administrator public, – modificarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din funcție administratorul public.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

17. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2016 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012, privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței secretariatului Comisiei și a Regulamentului de Organizare a Comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.92/21.08.2012.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

18. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

19. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.40/ 29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social – Cultural”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

20. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul județean DJ 546, de la km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

21. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru traseele nr.85 Balș – Băleasa – Găvănești și nr.102 Reșcuța – Caracal, cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

22. Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

23. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

24. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești Olt, faza studiu de fezabilitate”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

25. Proiect de hotărâre cu privire la numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporarră a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2016 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

27. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnare reprezentanți ai Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”Oltul”.

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

28. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2016. Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

29. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului în trimestrul II al anului 2016. Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Preşedintele comisiei.

30. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului în semestrul I al anului 2016. Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Preşedintele comisiei.

31. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în trimestrul II 2016. Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

32. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul I 2016. Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

33. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here