Bani de la stat pentru instalarea sistemelor de încălzire cu energie regenerabilă. Cât revine Oltului

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a aprobat, prin ordin, un nou ghid de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, pentru persoanele fizice. Suma alocată judeţului Olt pentru acest program este de peste 1,3 milioane de lei.

Mai exact, prin dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, judeţului Olt i-a fost alocată suma de 1.301.286 lei.

Prin program se finanţează instalarea, la locuinţele desţinute de persoane fizice, de panouri solare presurizate sau nepresurizate şi/sau instalarea de pompe de căldură (exclusiv pompele de căldură aer-aer).

Finanţarea se acordă până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate şi până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură.

Depunerea dosarelor de finanţare de către persoanele fizice care au domiciliul pe raza judeţului Olt se va face în perioada 10 – 24 octombrie 2016, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt.

Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

Documentele menţionate anterior se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi sesiunea de depunere, se arată într-un comunicat remis presei de APM Olt.

„Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt procedează la verificarea existenţei documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid şi dacă sunt în original/copie legalizată/copie şi, ulterior, înregistrează cererile de finanţare nerambursabilă în registrul special pentru acest program, în limita bugetului alocat pe judeţ. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocată judeţului respectiv nu se mai primesc cereri de finanţare.

Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la APM Olt şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

Dosarele de finanţare complete, depuse personal, înregistrate se trimit în plic sigilat la Administraţia Fondului pentru Mediu. Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare se efectuează de comisia de analiză numită prin dispoziţie a Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Informaţii suplimentare despre Programul CASA VERDE 2016 se pot obţine de pe site-ul ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU, web : www.afm.ro”, se mai arată în comunicat

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here