Jaf la CAO și la Primăria Slatina. Totul a ajuns în atenția procurorilor DNA. Iată FAPTELE

Curtea de Conturi a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală în legătură cu existența unor prejudicii de peste 12 milioane de lei, descoperite la Compania de Apă Olt SA și la Primăria Slatina. Este vorba, printre altele, de plata nelegală a mai multor lucrări neefectuate în realitate sau de efectuarea unor cheltuieli de investiții supraevaluate sau majorate nejustificat.

Reprezentanții Camerei de Conturi Olt au descoperit, cu prilejul unui control derulat în urmă cu doi ani, un prejudiciu estimat de 7.544.035 lei la Compania de Apă Olt SA, pagubă constatată prin proces verbal de constatare nr. 1733/28.10.2014. La aproape doi de la verificări, după ce a fost urmată o procedură specifică în mai multe etape, instituția de control a sesizat, prin Adresa nr. 40483/12.02.2016, Direcția Națională Anticorupție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz in serviciu.

Printre altele, auditorii externi au descoperit că reprezentanții CAO au încheiat mai multe contracte de consultanţă şi asistenţă juridică cu cabinete de avocatură, în condiţiile în care  entitatea are organizat în structura proprie un compartiment juridic. În cadrul acestor contracte, compania a efectuat plăți de 623.000 lei.

Iată ce au mai descoperit reprezentanții Camerei de Conturi Olt:

  • Plata nelegală a unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (796.000 lei);
  • Plata nelegală a unor categorii de cheltuieli, neprevăzute în devizul general al investiției „Extindere și reabilitare  rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (46.000 lei);
  • Plata nelegală a unor cheltuieli de investiții supraevaluate sau majorate nejustificat, datorate erorilor de calcul aritmetic, la obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina județ Olt” (151.000 lei);
  • Supraevaluarea valorii estimate a contractului de achiziție publică, prin utilizarea unor prețuri care nu pot fi justificate  ca rezultat al liberei concurențe și   a sursei de proveniență (3.923.000);
  • Nerespectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea contractului de lucrări nr.6982/2012 pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere și reabilitare rețele publice de alimentare cu apă și canalizare Slatina, județ Olt”, prin acceptarea și declararea câștigătoare a unei oferte neconforme cu cerințele impuse de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire. Oferta declarată câștigătoare nu conține elementele esențiale necesare evaluării, respectiv cantitățile de lucrări și prețurile unitare necesare cuantificării valorice a lucrărilor (2.005.000 lei).

Prejudiciu de milioane și la Primăria Slatina

Prin Adresa nr. 40596/24.02.2016 Curtea de Conturi a sesizat DNA – Sectia de combatere a corupției și în cazul Primăriei Slatina, tot sub aspectul abuzului în serviciu, după un control efectuat la începutul anului 2015 în timpul căruia a fost descoperit un prejudiciu estimat de 4.843.153 lei. Iată cele mai importante nereguli descoperite de auditorii externi:

• Nerespectarea prevederilor legale privind subvenţionarea activităţii de transport persoane în municipiul Slatina efectuată de către SC LOCTRANS SA.

• Efectuarea de plăți  nelegale reprezentând contravaloare servicii de salubrizare neprestate de către operatorul de salubritate, precum și lucrări de reparații  neexecutate la Adăpostul de câini Sărăcești.

• Efectuarea de plăți nejustificate reprezentând contravaloare operațiuni de încărcare şi transport deșeuri (pământ, moloz)  la obiectivul ,,Club Nautic și de agrement Plaja Olt”, fără documente justificative care să confirme realitatea acestor operațiuni.

• Nerespectarea condițiilor legale de acordare a ajutoarelor de încălzire de către ordonatorul terțiar de credite Direcția de Protecție si Asistenta Socială.

• Efectuarea de plăți din bugetul local fără justificare legală, reprezentând dobândă și daune-interese plătite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale asumate prin contractul nr.1031/08.06.2007, stabilite prin Sentința civila nr.717/27.02.2013.

• Trecerea din domeniul public în domeniul privat şi vânzarea terenului ,,Parc Aleea Oltului” în suprafață de 80.120 mp, contrar prevederilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 10.  Efectuarea unui schimb de imobile în condiții neeconomicoase.

• Darea în folosință gratuită a unui spațiu aparținând domeniului public al UATM Slatina către o societate comercială cu capital privat, contrar prevederilor legale.

• Neînregistrarea în scopuri de TVA pentru activitățile economice desfășurate de entitate după depășirea plafonului de scutire prevăzut de codul fiscal.

• Calcularea, înregistrarea, declararea și plata eronată a contribuției de asigurări sociale datorată de angajator pentru diferențe de salarii plătite în baza unor hotărâri judecătorești ramase definitive si irevocabile la ordonatorii terțiari: Colegiul Tehnic Alexe Marin, Colegiul National Agricol Carol I, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Economic P.S.Aurelian, Școala  Gimnaziala Eugen Ionescu.

• Supraevaluarea valorii estimate a Acordului-cadru nr.28.691/07.12.2010, având ca obiect ,,Proiectare si execuție lucrări de construcții, finisare, reparații,  renovare si restaurare clădiri in municipiul Slatina , județul Olt” și  atribuirea acestuia în baza unei oferte financiare care conține preturi supraevaluate la unele categorii de materiale.

• Efectuarea de plăți nejustificate din punct de vedere al eficacității, eficienței și economicității utilizării fondurilor publice, reprezentând servicii de consultanță juridică.

• Încheierea contractului subsecvent nr. 35308/29.12.2011 pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica la blocurile de locuințe, la un preț unitar mai mare decât cel prevăzut în acordul cadru de lucrări nr. 28691/07.12.2010, ceea ce a determinat efectuarea de plăți nelegale.

• Încheierea Acordului cadru de lucrări nr. 28691/07.12.2010, precum și a contractelor subsecvente ale acestuia, în alte condiții decât cele rezultate din oferta declarată câștigătoare, respectiv prin înscrierea unor clauze de subcontractare a lucrărilor, în condițiile în care ofertantul declară în ofertă că nu subcontractează părți din contract.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate la obiectivele de investiții: „Amenajare teren sport 1 Mai” și ,,Reabilitare termica bloc Zmeurei”.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate, în cantitățile înscrise în situațiile de plată facturate și decontate, la ordonatorul terțiar  de credite Direcția de Administrare a Străzilor și Iluminat Public.

• Decontarea nejustificată a contravalorii probelor efectuate de constructor la obiectivul de investiții ,,Consolidare corp C Colegiul National Radu Greceanu” care, potrivit clauzelor contractuale, sunt în sarcina exclusivă a executantului.

• Efectuarea de plăți nelegale reprezentând ,,taxa depozitare groapă”, inclusa în tariful lucrărilor de refacere drumuri, facturate de constructori, fără ca aceștia să facă dovada plații acestei taxe la unitățile specializate de depozitare a deșeurilor, la ordonatorul terțiar de credite Direcția de Administrare a Străzilor si Iluminat Public.

• Solicitarea în afara cadrului legal, de sume de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 septembrie 2014 pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de diverşi furnizori care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege întrucât nu aveau relaţii contractuale cu unitatea administrativ-teritorială şi nu prestau serviciu public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

• Neelaborarea Regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local, având ca obiect întreținerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

• Nestabilirea valorii estimate a contractului privind ,,Concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina’’, conform prevederilor legale și atribuirea acestuia în baza unei oferte în care prețul total nu rezultă din însumarea prețurilor unitare prezentate în anexele din ofertă și  fără ca aceste prețuri să fie fundamentate.

• Atribuirea contractului de concesiune a serviciului având ca obiect întreținerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, unui ofertant care nu îndeplinea condiția obligatorie prevăzută în documentația de atribuire privind încheierea unei asigurări de răspundere profesională.

• Nu au fost stabilite clauze contractuale referitoare la constituirea garanției de bună execuție în contractul cadru pentru concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

• Nestabilirea valorii estimate a contractului de concesiune a  serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect activitățile de ecarisaj.

• Admiterea participării la licitație și atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de ecarisaj unui ofertant care nu îndeplinea condițiile minime de calificare privind obiectul de activitate.

• Încheierea de angajamente legale cu nerespectarea prevederilor legale privind semnarea acestora de către primarul UATM Slatina, ca urmare a împuternicirii date nelegal de către Consiliul Local unei alte persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here