Informațiile de care agenții economici au nevoie/Au la dispoziție 5 zile să nu încalce legea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează că până joi, 25 mai 2017 inclusiv, trebuie depuse la organul fiscal competent, după caz, urmatoarele formulare:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective, formular 100. Reglementare : OPANAF 587/2016, OPANAF 1053/2016, OPANAF 869/2017.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2017. Reglementare : OMFP nr1977/2757/1580/ 2013.

Declaraţia privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit, pentru anul precedent, formular 200. Se depune de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare),venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, câştigul/pierderea din orice alte operaţiuni de acest gen. Reglementare: OPANAF nr.3695/ 2016.

Declaraţia privind veniturile din străinătate, formular 201. Se depune de către contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art.7, alin.(1) pct.28 lit.b) sau lit.c) din Legea nr.227/2015 timp de 3 ani consecutiv. Reglementare: OPANAF nr.3695/ 2016.

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe salarii şi venituri asimilate salariilor, formular 230. Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 şi solicită restituirea acestora; optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult. Reglementare: OPANAF nr.3695/2016.

Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs, formular 220.Se depune de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor obţine venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. Reglementare:OPANAF nr. 3622/ 2015.

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs, formular 221. Se depune de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Reglementare: OPANAF nr.3622/ 2015.

Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul în curs, Formular 223 .Se depune de către asociatul desemnat prin contract de asociere şi se completează în cazul asociaţiilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. Reglementare: OPANAF nr.3622/ 2015

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2017, formular 224. Reglementare : OPANAF nr.3.622/ 2015

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/ 2015, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz. Reglementare : OPANAF nr.591/ 2017www.anaf.ro

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune, formular 301.Reglementare : OPANAF nr.592/ 2016

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/ 2015. Reglementare : OPANAF nr.793/ 2016

Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) – e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.Reglementare : OPANAF nr. 795/ 2016.

Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna aprilie 2017, formular 390 VIES .Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/ 2015. Reglementare : OPANAF nr.592/ 2017

Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097.Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Reglementare: OPANAF 1503/ 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here