Programul Casa Verde Clasic, sesiunea 2016: Primii beneficiari din Olt, așteptați la APM/Documentele necesare

Primele 50 de dosare de finanțare depuse la nivelul județului Olt în cadrul Programului Casa Verde Clasic, sesiunea 2016, dintr-un total de 288 de dosare de finanțare, au fost verificate de către Administrația Fondului pentru Mediu, 42 dintre ele fiind acceptate pentru finanțare, conform unui comuncat al Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

Solicitanții, persoane fizice, ale căror dosare au fost respinse au avut posibilitatea să conteste în termen, la AFM, decizia de respingere a dosarelor. În cadrul acestei etape, trei contestații au fost acceptate. Astfel că la nivelul județului Olt la această data sunt numai cinci dosare respinse în primul set de 50 de dosare verificate de AFM.

Solicitanții (persoane fizice) ale cător dosare de finanțare au fost aprobate și se regăsesc în Anexa nr 1/OT afișată pe pagina de internet a AFM: www.afm.ro la domeniul Casa Verde Casic – persoane fizice, se pot prezenta începând cu data de 4.07.2017 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă”, se precizează în comunicatul APM Olt.

Titularul de contract trebuie să se prezinte cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, în original, în termen de 60 zile de la data de 4.07.2017. Data limită pentru semnarea contractului de finanțare este 1 septembrie 2017.

Conform Art. 20, alin (2) din Ordinul MMAP nr. 1817 / 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016, „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.

Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către beneficiar şi este valabil 12 luni de la data semnării.

Durata de execuţie a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare. Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin „Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare”.

„Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar, a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

După semnarea contractului de finanţare şi după finalizarea lucrărilor aferente proiectului, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor / produselor / lucrărilor aferente proiectului, odată cu depunerea dosarului de decontare la APM Olt”, se mai arată în comunicatul APM Olt.

Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt dosarul de decontare conţinând următoarele documente:

  1.  cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 din Ordinul MMAP nr. 1817 / 2016, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;
  2.  contractul de execuţie, în original;
  3.  factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului);
  4.  documente privind achitarea integrală a facturilor fiscale prezentate (în cazul achitării prin ordin de plată este necesară prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituţiei financiar-bancare) în copie;
  5.  proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;
  6.  extras de cont bancar.

Documentele menționate mai sus se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

La nivelul județului Olt în cadrul Programului Casa Verde Clasic, sesiunea 2016, au fost depuse în total 288 dosare de finanţare, dintre care 286 dosare de finanţare pentru instalare panouri solare şi două dosare de finanţare pentru instalare pompe de căldură. Suma totală alocată judeţului Olt pentru Programul Casa Verde Clasic 2016 a fost de 1.735.047 lei, prin dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

  1.  instalarea de panouri solare presurizate / nepresurizate;
  2.  instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Finanţarea se acordă după cum urmează:

a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer aer.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here