Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina, ADMITERE 2019

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina

Adresa: Str. Strehareț nr. 150, Slatina, Jud. Olt Tel./Fax: 0249.435.953 http://www.usamvslatina.ro E-mail: contact@usamvslatina.ro secretariat@usamvslatina.ro; director@usamvslatina.ro

ADMITERE 2019

Pentru anul universitar 2019/2020, situația numărului de locuri se prezintă astfel: 

Domeniul: INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

■ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, cu durata de 4 ani 

Specializarea Ingineria și managementul afacerilor agricole: 

Număr de locuri la BUGET – 35

Număr de locuri cu TAXĂ – 65 

Studenții pot beneficia de următoarele: 

Bursă de excelență – 1450 lei/lună 

Burse de merit – 1020 lei/lună 

Burse de studiu – 810 lei/lună 

Burse de ajutor social – 600 lei/lună 

Studenții se pot caza în campusul facultății cu o taxă de 60 lei/lună.

 ■ CENTRUL TUTORIAL ȘI DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

 cu durata de 4 ani 

Specializarea Ingineria și managementul afacerilor agricole: 

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține „Certificatul pentru pregătirea personalului didactic (Modul psiho-pedagogic)”.

PROBA DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE SUSȚINERE

■ SESIUNEA IULIE 2019 

• 12 – 26 iulie 2019 – Înscrierea şi susținerea interviului. 

• 29 iulie 2019 – Afişarea rezultatului inițial. 

• 25 iulie – 2 august 2019 – Încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații admişi pe locurile de la buget şi taxă de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii pentru candidații admişi pe locurile cu taxă). 

• 3 august 2018 – Afişarea rezultatului final. Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română/limba maternă sau matematică. Susținerea interviului are loc în aceeaşi zi cu înscrierea. 

■ SESIUNEA SEPTEMBRIE

în perioada 5 – 20 septembrie 2019 se va organiza a doua sesiune de admitere, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din luna iulie.

 

TAXE DE STUDII – FILIALA SLATINA, ANUL UNIVERSITAR 2019/2020: 

• 150 lei – taxa de înscriere facultate; 

• 50 lei – taxa de înmatriculare; 

• 3.200 lei – taxa de şcolarizare pentru studenţii admişi cu taxă la „Inginerie economică în agricultură” (prima tranşă – 1.700 lei).

 

ACTE NECESARE

 • Diploma de bacalaureat (în original sau copie) sau adeverinţa (în original sau copie) pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2019, în care să se specifice pe verso probele susţinute şi media aferentă fiecărei probe. Prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanţare de la buget. 

• Foaie matricolă (în original sau copie) ptr clasele IX-XII. 

• Certificat de naştere (copie). 

• Certificat de căsătorie (copie) – dacă este cazul. 

• Copie Buletin/Carte de identitate. 

• 4 fotografii (tip carte de identitate). 

• Adeverinţă medicală. 

• Chitanța de plată a taxei de înscriere. 

• Cerere de înscriere (formular tip).

 

STRUCTURA FACULTĂȚII

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală numără peste 4700 studenți şi are următoarea structură organizatorică: 

■ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, cu durata de 4 ani

Specializarea: Ingineria și managementul afacerilor agricole: 

• Filiala Slatina: capacitatea pentru cei 4 ani de studiu este de 360 de locuri, din care 261 cu taxă. 

■ ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, cu durata de 4 ani 

Specializarea: Ingineria și managementul afacerilor agricole

■ MASTERAT, învățământ cu frecvență redusă cu durata de 2 ani 

• Agribusiness; 

• Management și dezvoltare rurală; 

• Management în agroturism și alimentație publică. 

■ MASTERAT*, învățământ cu frecvență cu durata de 2 ani 

Specializări: 

• Management şi dezvoltare rurală; 

• Managementul calității şi inovației în domeniul agroalimentar; 

• Management în agroturism şi alimentație publică; 

• Agribusiness; 

• Management și Audit Intern. 

*Capacitate maximă de şcolarizare – 50 locuri alocate pentru fiecare specializare.

 

INSTRUIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ A STUDENȚILOR 

Facultatea pune accent pe instruirea temeinică a studenților în vederea acumulării de cunoştințe solide teoretice şi practice în domeniul ştiințelor tehnice şi economice aplicate în agricultură. 

Astfel, în cele 5 laboratoare dotate cu tehnică de calcul, studenții învață utilizarea şi programarea pe calculator. 

Practica studenților se desfăşoară atât în cadrul facultății, cât şi în cadrul unităților de profil (M.A.D.R., Stațiunea de Cercetare Caracal, S.C. LONGIN S.R.L. etc.). 

O atenție deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie pe durata a 6 semestre. A doua limbă modernă este la alegere (franceză, germană, spaniolă, italiană). 

Facultatea a încheiat parteneriat cu British Council pentru organizarea cursurilor de limba engleză şi obținerea atestatului Cambridge.

 

COLABORĂRI

Facultatea are strânse colaborări pe linie academică şi de cercetare ştiinţifică cu: 

• Universitățile de Științe Agronomice din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova; 

• Universitatea Agrară de Stat din Moldova – UASM; 

• Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Economie Agrară din cadrul ASAS; 

• Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică; 

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

• S.C. pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii, Bucureşti; 

• Institutul pentru Tehnică de Calcul, Bucureşti. 

Pentru alinierea programelor de învățământ la cerințele standardelor internaționale, derularea unor stagii de formare profesională a studenților și cadrelor didactice, desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice etc., facultatea a dezvoltat relaţii de colaborare cu universități din diferite țări europene, cum sunt: 

• Ecole Nationale Superieure d’Agriculture, Rennes, Angers, Lille – Franța; 

• Universite Catholique de Louvaine – Belgia; 

• Universita di Studi Agricole e Forestale din Florența – Italia; 

• Institutul Agronomic din Lisabona – Portugalia; 

• The Royal Veterinary and Agricultural University din Copenhaga – Danemarca; 

• Universitatea din Cordoba – Spania

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here