Finanțele Publice Olt, detalii importante despre Declarația Unică privind impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Până când trebuie depusă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii că, printr-un nou ordin al președintelui A.N.A.F.,s-a aprobat modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din: activităţi independente; drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole; piscicultură şi/sau silvicultură; transferul titlurilor de valoare; precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă).

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratorilor/cenzorilor si alte venituri similare, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, precum si alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2022 şi pentru estimarea impozitului şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023.

Declarația unică se completează și se depune până la data de 25 mai 2023 şi de către persoanele fizice care:

– dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2022, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2022, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal;

– în anul 2023 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot consulta materialul informativ despre Declaraţia unică – formular 212 publicat de ANAF, care poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Despre_DU_2023.pdf.

Totodată, reamintim că, începând cu 1 martie 2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, sunt obligaţi să transmită organului fiscal cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF – Spațiul Privat Virtual.

Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se găsesc la următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

  • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
  • completarea Declarației Unice;
  • depunerea Declarației Unice.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Informații suplimentare se pot obține:

– prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului:https://www.anaf.ro/asistpublic/;

– telefonic , apelând Call Center-ul A.N.A.F. la nr. 031.403.91.60.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here