IPJ Olt scoate la concurs încă un post de șef/ Vezi condițiile de înscriere și data concursului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt scoate la concurs postul de șef al Biroului Combaterea Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupări Infracționale.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
  • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență / echivalentă în domeniul științelor juridice sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna) în domeniul fundamental ,,Științe sociale”, ramura de știință ,,Științe juridice”;
  • să aibă următoarea pregătire de specialitate:

–           să aibă sau să urmeze cursuri de perfecţionare în domeniul investigaţii criminale – cercetare penală / cursuri  de perfecţionare grupări infracţionale/combaterea infracţiunilor contra patrimoniului.

  • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:

– să aibă gradul minim de inspector de poliţie;

– să aibă 5 ani vechime în M.A.I.;

– să aibă permis de conducere, minim categoria „B”;

– să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”;

– să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare;

– să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române.

  • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală;
  • să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

 

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 18.07.2018, începând cu ora 1000, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs, exceptând președintele, şi se trec în borderou.

La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de concurs, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul va fi înregistrat audio și/sau video.

Grila de apreciere a interviului va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.

Rezultatul final al concursului, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt, http://ot.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, după finalizarea etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, iar rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt. Candidații pot contesta numai notele la propriul interviu.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 29.06.2018, ora 1400.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica, în timp util, candidaţilor.

Tematica şi bibliografia, întocmite prin grija Comisiei de concurs, precum și graficul de desfășurare a concursului, constituie anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here