Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul  I

Dispoziţii generale

Secţiunea  1

Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor

sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020

Art.1. – Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole şi subcapitole și cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2020.

Secţiunea  a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Art.2. – (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr.1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr.2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr.3/03.

Art.3. – (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament cât și la credite bugetare.

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii lei.

(3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr.4/03 şi 6/03.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/03.

Secţiunea a 3-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

Art.4. – (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art.5. – (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.900.864 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei.

(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.247.192 mii lei.

(3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr.4/04 şi 6/04.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.

(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr.7/04.

Capitolul II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii

în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

SECŢIUNEA 1

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

Art.6. – (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de  credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin.(1).

Art.7. – Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art.8. – Sunt interzise virările de credite de angajament și  credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Art.9. – Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” al capitolului 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, și al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială” la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECŢIUNEA a-2 a

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Art. 10. – (1) În anul 2020, se autorizează ordonatorul principal de credite  să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.

(2) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin.(1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor, creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin.(2) și (3) necesare implementării proiectelor noi să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

Art. 11. – (1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/ decizia/ ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanţări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art.42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.12. – (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/ facilității/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz,  care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/ facilităților/ mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

 

Art.13. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanţarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(2) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă” nu pot fi diminuate.

(5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin.(1) și (2) precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin.(2) – (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

 

Art.14. – (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu cât şi al instituţiilor publice finanţate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr.4/03 și nr.4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin.(1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin.(1).

 

 

Capitolul III

Dispoziţii finale

 

Art.15. – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

 

Art.16. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

  1. a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;
  2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.

 

Art.17. – În anul 2020 indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,41.

 

Art.18. – În anul 2020 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.19. – În anul 2020, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art.20 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art.220^3 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.20. – (1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1 % asupra sumelor plătite.

(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin.(1) şi (2) se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.

 

Art.21 – Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

 

Art.22. – Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Art.23. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiţii aferente poziţiei „C – Alte cheltuieli de investiții” în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

 

Art.24. – (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum acestea din urmă sunt definite la art.2 alin.(1) pct.3 din Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2020 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Art.25. – Anexele nr.1/03-6/03 și nr.1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

       Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) și ale art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

 

 

 

 

                   PREŞEDINTELE

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

 

Ion-Marcel CIOLACU

        PREŞEDINTELE

SENATULUI

 

Teodor-Viorel MELEȘCANU

 

 

 

Bucureşti,

Nr.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here