Siminica Mirea, printre inițiatorii proiectului de modificare a Legii a educației fizice și sportului. Ce modificări sunt vizate

Senatoarea de Olt Siminica Mirea se numără printre parlamentarii care au inițiat un proiect legislativ pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

Inițiativa a fost semnată de toți senatorii Partidului Social Democrat, proiectul de lege modificând mai multe articole din Legii educației fizice și sportului.

Iată modificările proiectate:

Articol unic. Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata Tn Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 200 din 09 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
(3) Pentru a putea participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un
sportiv de performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.
(4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt m competenta federatiilor
sportive nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului
Bucuresti, pe discipline sportive sau ramuri de sport, dupa caz, potrivit statutelor si
regulamentelor federatiilor sportive nationale.
(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale, pe discipline sportive sau ramuri de sport,
dupa caz, este elaborat si organizat de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor
si regulamentelor acestora

2. La articolul 14, alineatele (6) si (9) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:(6) Federatiile sportive nationale asigura organizarea si verificarea evidentei sportivilor
de performanta din disciplina sportiva sau ramura de sport, dupa caz, respectiva.
(9 Disciplina sportiva sau ramura de sport, dupa caz, Tn care se poate practica sportui
profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Tineretului si
Sportului, la propunerea federatiilor sportive nationale.

3. La articolul 14^ alineatele (1) si (2) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(1) Sportivii de performanta sunt autorizati sa îsi desfasoare activitatea de catre
federatia sportiva natională pe disciplina sportiva sau ramura de sport, dupa caz.
(2) Autorizatia emisa de catre federatia sportiva natională pe disciplina sportiva sau
ramura de sport, dupa caz, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
tineretului si sportului, atesta calitatea de sportiv de performanta in vederea încadrarii
veniturilor acestuia, obtinute din contractui de activitate sportiva, in categoria
activitatilor independente.

4. La articolul 15, alineatui (2) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de mvatamant asigura, dupa
caz, pentru sportivii de performanta programe remediale, scutiri de frecventa, sesiuni
de examene deschise si conditii de înscriere în învatamantul universitar, potrivit legii.

5. La articolul 18, alineatui (1), litera e) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Federatiile Sportive Nationale,
Federatia Sportui Scolar si Universitar si cu Comitetul National Paralimpic în finantarea
si derularea programelor privind pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile
Olimpice si Jocurile Paralimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale
olimpismului;

6. La articolul 20, alineatul (1), litera g) se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
g) sprijina cu mijioace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti prin
Federatia Romană a Sportului pentru Toti.

7. La articolul 22, alineatui (1) se modific! si se completeaz! dup! cum urmeaz!:
(1) Tn sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii
de drept public, constitute sau înfiintate, dupa caz, în scopul organizarii si administrarii
unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor
ramuri sportive sau discipline sportive, dup! caz, practicarea acestora de catre
membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.8. Articolul 23, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. 23. Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica,
se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de mregistrare si de atribuire a Certificatului
de identitate sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentui de
aplicare a prezentei legi. Procedurile de mregistrare a Certificatului de identitate
sportiva se poate transmite si in format electronic.

9. La articolul 24, alineatui (2) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:
a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe discipline sportive sau
ramuri de sport, dupa caz, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea
la competitiile oficiale locale;
b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art.
35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau Internationale.

10. La articolul 28, dupa alineatui (6) se introduce un nou alineat, alin. (7) cu urmatorul
cuprins:
(7) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege,
vor introduce in obiectui de activitate discipline sportive sau ramuri de sport, numai
cu avizul prealabil al federatiilor sportive nationale de specialitate; cluburile sportive
vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale
si, dupa caz, ale ligilor profesioniste, din disciplinele sau ramurile de sport respective.

11. La articolul 34, alineatele (1), (4), (6) si (7) se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
(1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe discipline/ramuri de sport sunt
persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de
sport respective la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea
statutelorsi regulamentelor federatiilor sportive nationale.
(4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe discipline/ramuri de sport sunt
constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse m sistemul
competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
(6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o
disciplina/ramura de sport, o singura asociatie judeteana.
(7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,
recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe discipline
sportive/ ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.12. Articolul 35, alineatui (1) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite
prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe
discipline sportive sau ramuri de sport, dupa caz.

13. Articolul 36, alineatui (2) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(2) Pentru o disciplina sportiva sau ramura de sport, dupa caz, se poate constitui, Tn
conditiile legii, o singura federatie sportiva national!

14. La articolul 36 dupa alineatui (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^) cu urmatorul
cuprins:
(2^) a O disciplina sportiva, ramura de sport sau proba de concurs, dupa caz, se poate
regasi doarmtr-o singura federatie sportiva national!.

15. Articolului 37, la alineatui (1) literele a) si c) se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
a) elaboreaza strategia natională de dezvoltare a discipline! sportive sau ramurii de
sport, dupa caz, si controleaz! aplicarea acesteia de c!tre membrii afiliati;
c) organizează si coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe discipline sportive sau
ramuri de sport, dupa caz,privind formarea, perfectionarea continu!, clasificarea si
promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare;

16. La articolul 38 dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^) cu urmatorul
cuprins:
(1^) Înscrierea în Registrul sportiv, pentru obtinerea Certificatului de identitate
sportiva se poate face si in format electronic.

17.-La articolul 39, alineatui (4) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(4) Federatiile sportive nationale nu pot greva sau instrăina bunurile mobile sau imobile,
finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, si nu pot schimba
destinatia acestora.

18. La articolul 42, alineatele (1), (6), (7) si litera a) al alineatului (9) se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor
sportive profesioniste pe discipline sportive sau ramuri de sport, dupa caz.(6) Tnfiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii
juridice se fac m conditiile legii, m baza acordului obligatoriu al federatiei sportive
nationale corespunzatoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si
Sportului.
(7) Pentru o disciplina sportive sau ramura de sport, dupa caz, se poate constitui o
singura liga nationala profesionista. Prin exceptie, se pot înfiinta ligi profesioniste, pe
niveluri competitionale, în cadrul aceleiasi ramuri de sport.
(9) a) organizeaza competitia oficiala profesionista în disciplina sportivă sau ramura de
sport, dupa caz, respective si la nivelul stabilit de federatia sportiva nationala;

19. La articolul 59, alineatui (3) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(3) Instructorii sportivi se formeaza în cadrul liceelor cu program sportiv, claselor
vocationale cu program sportiv , in conditiile legii. Instructorii sportivi se pot forma si
prin cursuri organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, facultati de profil, federatii sportive nationale sau de alte
persoane juridice interesate, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului Tn conditiile
legii.

20. La articolul 59 dupa alineatui (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^) cu urmatorul
cuprins:
(1^) Ministerul Tineretului si Sportului poate delega sarcinile Centrului National de
Perfectionare al Antrenorilor.

21. La articolul 59, alineatui (4) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
4) Standardele de evaluare Tn domeniul educatiei fizice si sportului, Tn vederea
acreditarii sau autorizarii unitatilor, institutiilor de Tnvatamant, a cursurilor de pregatire
si perfectionare profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege,
Ministerul Tineretului si Sportului si, dupa caz, cu Ministerul Educatiei Nationale.

22. Articolul 62, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Art. 62 – în activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de
licenta sau de absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, psihologi
sportivi, pot functiona ca specialisti si alte persoane calificate pentru asistenta medicala,
cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte
ocupatii complementare specificate în regulamentui de aplicare a prezentei legi.

23. La articolul 79, alineatui (1) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului
public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea facenumai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila pe raza teritoriala , a
altor baze sportive similare celor desfiintate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here