Poliția Olt angajează chelner. Detalii despre condițiile cerute candidaților/ Calendarul concursului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt a scos la concurs un post de ospătar/ chelner.

Se cer studii generale finalizate cu examen de certificare a calificării profesionale de ospătar (chelner) sau studii medii cu diplomă de bacalaureat – profil alimentație
publică (calificarea profesională ospătar / chelner ori cu diplomă de bacalaureat, dar să fi urmat program de formare profesională finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională ospătar (chelner).

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I.. Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării „apt medical”;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Se cere și vechime în muncă sau în specialitatea studiilor de un an.

Ce trebuie să conțină doarul:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, în perioada 29.06.2022 – 12.07.2022,
de luni până joi, orele 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 15.00 şi vineri, între orele 09.00
– 12.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Olt, str. Mihai Eminescu nr. 19, judeţul Olt, tel. 0249/406500, int. 20111, dosarul de concurs, care va conţine următoarele elemente:

a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, conform modelului pus la dispoziţie de către structura de resurse umane (Anexa nr. 3 la prezentul anunţ);
b) curriculum vitae (Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz, valabil la data înscrierii, care, în prezenţa documentului original, este certificată
pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs (după certificare, documentele originale se restituie candidatului)
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil,
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs (după certificare exemplarele originale se restituie candidatului).
e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv foaia matricolă) şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice impuse de cerinţele postului. Actele vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea (după certificare, documentele originale se restituie candidatului).
f) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, copia adeverinţei care atestă activitatea
desfăşurată, vechimea în muncă/specialitate, care, în prezenţa documentului original, este
certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de
concurs (după certificare, documentele originale se restituie candidatului).
g) copia permisului de conducere, valabil la data înscrierii (după certificare, documentul
original se restituie candidatului);
h) copia livretului militar care, în prezenţa documentului original, este certificată pentru
conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs (după
certificare, documentele originale se restituie candidatului), după caz;
i) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat “ADMIS” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de examen/concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
examenului/concursului.
j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
k) autobiografia (redactată cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări) şi tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6 la prezentul anunţ);
l) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la instituţia de învăţământ, în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire al unei alte forme de învăţământ;
m) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7 la prezentul anunţ).
n) o fotografie color 9×12.

Calendarul concursului:

Proba practică, în data de 03.08.2022, ora 11.00;
– afişarea rezultatelor la proba scrisă, în data de 03.08.2022;
– depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă este data de
04.08.2022;
– soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor la proba scrisă 05.08.2022.
III. Proba interviu, în data de 08.08.2022, ora 11.00;
– afişarea rezultatelor la proba interviu, în data de 08.08.2022;
– depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba interviu în data de
09.08.2022;
– soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale în data de 10.08.2022.
– Afișarea rezultatelor finale în data de 10.08.2022;

Pentru participarea la concurs/examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de
identitate/buletinul de identitate/carte de identitate provizorie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here