25 mai, termen pentru depunerea mai multor declaraţii fiscale. Ce formulare trebuie depuse la Fisc

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii care desfăşoară activităţi economice că, până luni, 25 mai 2015, inclusiv, trebuie depuse la organul fiscal competent mai multe formulare fiscale, printre care se numără cele privind obligaţiile de plată, veniturile realizate, decontul de TVA, dar şi cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

OLT-ALERT prezintă toate tipurile de formulare care trebuie depuse la Fisc în această lună.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012 cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200. Se depune de către persoanele fizice, care, în anul 2014, au realizat în mod individual sau în asociere venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real; piscicultura, silvicultura, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale si valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate si supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Reglementare: art. 83, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201. Se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, si persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care în anul 2014 au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăsurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câstigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract si alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul Fiscal. Reglementare: art. 90, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare.

– Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de către contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. Reglementare: art. 81 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe baza de norme de venit, formular 221. Se depune de către persoanele fizice care realizează, până la data de 25 mai 2015, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică si entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223. Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum si venituri din silvicultură si piscicultură, se completează în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăsurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale si care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. Se depune de către asocierile care, în anul anterior, au înregistrat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior. Reglementare: art. 81 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230. Se completează si se depune de către persoanele fizice care în anul 2014 au realizat venituri din salarii si asimilate acestora, în următoarele situaţii: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, si solicită restituirea acestora; optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează si funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult. Reglementare: art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 aprilie 2015;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 632/2015;

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna aprilie 2015, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăsurate în termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011, cu modificările si completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here