Ministerul Agriculturii a publicat Ordonanţa prin care acordă despăgubiri fermierilor afectaţi de secetă. Amănunte

Ministerul Agriculturii a lansat, miercuri, în dezbatere publică, pe site-ul instituţiei, proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015.

De acordarea ajutorului vor beneficia producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, producătorii agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii. 

Pentru a fi eligibili, beneficiarii enumeraţi mai sus trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: a) să deţină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, asumat de semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%; b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. 

Nu sunt eligibili fermierii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Suprafața pentru care se acorda ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015. 

Potrivit actului normativ, seceta a afectat circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafață de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe.

 

„Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din totalul numărului de fermieri și al suprafeței agricole, conform bazei de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe anul 2015”, se mai arată în textul proiectului de ordonanţă..

 

OLT-ALERT prezintă, în continuare, textul actului normativ aflat în proiect:

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015

 

În anul 2015, sectorul agricol din România a fost puternic afectat de secetă severă, fenomen înregistrat începând cu luna aprilie și care s-a manifestat cu diferite intensități în toată țara.

În conformitate cu datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în perioada aprilie-septembrie cantitatea de precipitații a fost drastic redusă, înregistrând valori chiar și de 30% din media multianuală. Vremea deosebit de călduroasă a făcut ca ANM sa emită frecvent cod portocaliu iar în anumite județe a fost emis cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat, situație similară celei din anul 2007. Temperaturile ridicate și seceta atmosferică și pedologică au avut efect negativ asupra sectorului producției primare din agricultură, numeroase culturi agricole fiind afectate în proporție de peste 30 %. 

Potrivit Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, fenomenul de secetă severă poate fi asimilat unei calamități naturale. 

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli afectați, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat încă din luna iunie a.c. Instituţiei Prefectului din toate județele, sprijin pentru operaţionalizarea organismelor şi structurilor abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă și pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor în scopul constatării şi evaluării pierderilor provocate de fenomenul de secetă prelungită. 

În urma monitorizării și evaluării situațiilor centralizatoare comunicate de către Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură Județeană la Centrul Operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectați circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafață de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe. Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din totalul numărului de fermieri și al suprafeței agricole, conform bazei de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe anul 2015. 

Reducerea drastică a producțiilor agricole pe suprafețele afectate cauzează diminuarea veniturilor realizate de fermieri, ceea ce poate conduce la imposibilitatea reluării ciclului de producție pe întreaga suprafață agricolă. 

Pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra continuării activităţii producătorilor agricoli, prezentul proiect de ordonanță de urgență propune instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015. 

Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect periclitarea producției agricole pe anul 2016, luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, prin scăderea veniturilor agricultorilor și prin scăderea gradului de siguranță alimentară a populației, întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

Art. 1 (1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015. 

(2) Efectele secetei severe sunt semnalate de Administraţia Naţională de Meteorologie care a emis avertismente de temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse în perioada prevăzută la alin (1). 

(3) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, Capitolul 1, Partea II din „Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01)”, denumite în continuare Orientările UE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 01 iulie 2014. 

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României. 

(5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti – reprezintă Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei. 

Art. 2 În sensul prezentei scheme, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 

(1) „Schemă de ajutoare” – înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită; 

(2) „Producţia agricolă primară” – înseamnă producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective. 

(3) „Fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale” – înseamnă condiţiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi secetă severă care distruge peste 30% din producţia medie calculată pe baza datelor din anii precedenţi. 

Capitolul II – Beneficiari, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul a pagubei şi sumele reprezentând ajutor de stat 

Art. 3 (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţia agricolă primară, respectiv: a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii. 

(2) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: 

a) să deţină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, asumat de semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%; 

b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015; 

(3) Nu sunt eligibili schemei, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. 

(4) Pentru culturile prevăzute la art. 4, suprafața pentru care se acorda ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015. 

Art. 4. Se acordă plăți compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, pășuni și fânețe. 

Art. 5 (1) În baza prevederilor pct. 361, lit. a) secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE, pentru pierderile de venit se utilizează datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, precum și Cercetarea statistică și datele operative ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pe fiecare cultură dintre cele precizate la art. 4, prin utilizarea producţiei medii pe anii 2012, 2013, 2014 şi a preţului mediu din aceeaşi perioadă; 

(2) Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor menționate la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3, alin. (2), lit. a) şi de categoria beneficiarului. 

(3) Ajutorul de stat acordat conform alin. (2) se încadrează în prevederile pct. 363 secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE. 

(4) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat sunt prevăzute în anexa nr.1. 

(5) Cuantumurile maxime prevăzute la alin. (4) scad proporţional în funcţie de procentul de calamitare. (6) În cazul în care în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor, calamitarea este înscrisă sub forma sintagmei „peste…%”, cifra consemnată în acestă sintagmă este utilizată în calculul diferenţiat al compensaţiei. 

Capitolul III – Modalitatea de acordarea a ajutorului 

Art. 6 (1). Beneficiarii prevăzuţi la art. 3, alin. (1) ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3, alin. (2) depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente: 

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; 

b) copie a atestatului de producător, după caz; 

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal; 

d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor; 

e) dovada coordonatelor bancare/trezorerie, după caz. 

(2) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) – c) sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. 

Art. 7 (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifica, stabilesc sume si beneficiari, intocmesc si transmit la APIA situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

(2) Autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite, înregistrarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de stat. 

(3) APIA întocmeşte şi transmite MADR în baza cererilor aprobate de către centrele județene, respectiv al municipiului Bucureşti, situația conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

Art. 8 În baza anexei nr. 4, transmisă de APIA, MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. 

Art. 9 După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art.10 (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor prevăzută de prezenta ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2015, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”. 

(2) În situația în care sumele aprobate depășesc resursele financiare disponibile prevăzute la alin. (1), valoarea sprijinului se reduce proportional pentru toți beneficiarii în vederea încadrării în suma totală aprobată. 

Capitolul IV – Dispoziţii finale 

Art. 11 (1) APIA în anul 2016, efectuează controale pe teren la beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil, pe un eşantion de minim 5%. 

(2) În situaţia în care în urma controalelor prevăzute la alin. (1), rezultă că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile este inferioară ajutorului de stat acordat, acesta se recuperează, cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, conform legislaţiei specifice. 

(3) In baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, APIA elaborează proceduri de verificare și control, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 12. Începând cu data primirii Deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se poate constitui obligația de plată a acestui ajutor. 

Art. 13. In situația în care anterior emiterii Deciziei (CE), comisia solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se modifică în consecință. 

Art. 14. Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro. 

Art. 15. Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

PRIM – MINISTRU Victor – Viorel PONTA 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here