A fost stabilită legea salarizării bugetarilor. Valoarea salariilor, pe domenii / DOCUMENTE

Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Personalor Varstnice lanseaza, in dezbatere publica, proiectul de Ordonanta de Guvern pentru salarizarea personalului in sectorul public.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI

Astfel:

– salariul de bază mediu în apărare și ordine publică va fi de 1.546 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.594,8 lei

– salariul de bază mediu în cultură va fi de 2.201 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.297,57 lei

– salariul de bază mediu în cercetare va fi de 3.719 lei, iar câștigul mediu va fi de 3.822,20 lei

– salariul de bază mediu pentru învățământul auxiliar didactic  va fi de 4.510 lei, iar câștigul mediu va fi de 4.680,55 lei

– salariul de bază mediu pentru învățământul didactic preuniversitar va fi de 2.653, iar câștigul mediu va fi 2.706,58 lei

– salariul de bază mediu în învățământul didactic universitar va fi de 4.032 lei, iar câștigul mediu va fi 4.233, 21 lei

– salariul de bază mediu în diplomație va fi de 6.852, iar câștigul mediu va fi de 8.140,97 lei

– salariul de bază mediu în justiție va fi de 5.572 lei, iar câștigul mediu va fi de 7.215, 58 lei

– salariul de bază mediu în asistență socială va fi de 1.362, iar câștigul mediu va fi de 1.498, 20 lei

– salariul de bază mediu în sănătate va fi de 2.172 lei, iar câștigul mediu va fi de 3.066 lei

– salariul de bază mediu al demnitarilor va fi de 8.963 lei, iar câștigul mediu va fi de 9.264, 35 lei

– salariul de bază mediu pentru cei cu funcții specifice va fi de 7.655, iar câștigul mediu va fi de 9.056,85 lei

– salariul de bază mediu pentru contractualii locali va fi de 1.304 lei, iar câștigul mediu va fi de 1.408,77 lei

– salariul de bază mediu pentru contractualii centrali va fi de 2.058 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.217,63 lei

– salariul de bază mediu pentru funcționarii publici la nivel local va fi de 2.439 lei, iar câștigul mediu va fi de 2.658,51 lei

– salariul de bază mediu pentru funcționarii publici la nivel central va fi de 3.690 lei, iar câștigul mediu va fi de 4.013,91 lei

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu a fost aplicată valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii cadru,

ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009.

în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei (acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016), ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,

ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,

ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, iar impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate, să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010 și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,

având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative mai sus arătate,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc trei noi articole, articolul 3^1, articolul 3^2 şi articolul 3^3, cu următorul cuprins:

” Art. 3^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeaşi instituţie publică, autoritate publică, unitate, care beneficiază de un salariu de bază/indemnizaţie de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie/ grad/treaptă şi gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice, unităţii respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu a fost cuprins cuantumul soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind cuantumul soldei de merit/ salariului de merit.

(3) Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

” Art. 3^2

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la Capitolul I, pct. 1 şi pct. 2 din Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit Anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit Anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.”

“Art. 3^3

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor şi din instituţiile subordonate sau aflate în coordonarea acestora, salarizat la acelaşi nivel ca ministerele, din Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Legislativ, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al Secretariatului General al Guvernului şi al ordonatorilor principali de credite.

(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. “

2. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.

3. La articolul 10, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1), alin. (2^2) și alin. (2^3), cu următorul cuprins:

“(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând 1 ianuarie 2017, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru personalul prevăzut la Capitolul I din Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2^2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de preformanță.

(2^3) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

PRIM-MINISTRU

DACIAN-JULIEN CIOLOŞ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here