Raport Curtea de Conturi: PREJUDICII de peste 12 milioane de lei în Olt / DOCUMENT

Ultimele controale ale Curții de Conturi în Olt, derulate la peste 40 de primării, au scos la iveală prejudicii estimate la peste 12 milioane de lei, nereguli care vin din mai multe segmente de activitate ale unităților administrativ-teritoriale, printre care se numără plățile nelegale. Totul se găsește în cel mai recent raport al Curții de Conturi privind finanțele publice locale.

Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2015, până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate la 2.869 mii lei, din care 196 mii lei accesorii fiscale precum și prejudicii totale estimate de 12.774 mii lei, din care 1.976 mii lei majorări de întârziere, se arată în raportul Curții de Conturi.

„În rapoartele de control/procesele-verbale de constatare întocmite s-au reținut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 29.389 mii lei”, se precizează în raport.

OLT-ALERT prezintă, pentru exactitate, sinteza raportului care cuprinde rezultatele controalelor derulate în 2016 de reprezentanții Curții de Conturi  la nivelul primăriilor:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 1.1.1. Audit financiar:

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice:

– Neînscrierea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015 a fondului de rezervă bugetară, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, la UATO Scornicești, UATC Baldovinești, Bîrza, Bucinișu, Cilieni, Ghimpețeni, Giuvărăști, Izbiceni, Orlea, Stefan cel Mare, Stoenești, Tia Mare, Vădastra, Vădăstrița, Valea Mare, Văleni, Vișina;

– Nerespectarea de către ordonatorul de credite a obligației de a face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plaților restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția anului curent la UATC Izbiceni;

– Neincluderea în programul de investiții publice a unor lucrări de intervenții asimilate obiectivelor de investiții, lucrări care au constat în modificări/modernizări/reabilitări ale unor imobile aflate în patrimoniul public la UATC Drăghiceni;

– Înscrierea în programul anual de investiții a unor obiective de investiții fără documentație tehnico-economică aprobată de Consiliul local, conform legii, la UATO Balș și UATC Brâncoveni;

– Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor nu s-a bazat pe inventarierea materiei impozabile și prevederile codului fiscal privind modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, precum și pe dimensionarea cheltuielilor în funcție de priorități, necesitatea și oportunitatea acestora, programul anual al achizițiilor publice, numărul de personal permanent și temporar, fondului anual de salarii la UATC Izbiceni și Vitomirești;

– Nu au fost prevăzute distinct în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2015 credite bugetare destinate stingerii plăților restante față de furnizori la finele anului 2014, la UATC Izbiceni;

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare: – Neorganizarea evidenței analitice a contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”, pe obiective de investiții, grupate pe surse de finanțare la UATC Brastavățu;

– Nerespectarea principiului contabilității de angajamente ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a unor operațiuni economice reprezentând obligații de plată către furnizorii de bunuri, lucrări și servicii la data efectuării operațiunii de achiziție cronologic, în ordinea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice și analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate la UATC Izbiceni;

– Neconducerea evidenței tehnic-operative și contabile analitice a materialelor de natura obiectelor de inventar și a materialelor consumabile, în conformitate cu reglementările contabile în vigoare la UATO Corabia, Scornicești, Potcoava, UATC Brastavățu, Brîncoveni, Bucinișu, Ghimpețeni, Izbiceni, Orlea, Priseaca, Stoenești, Ștefan cel Mare, Vișina, Vîlcele; – Nereflectarea în evidența contabilă a entității, a participării Consiliului local la patrimoniul unei Asociații de Dezvoltare Intracomunitară, precum și la patrimoniul unui Grup de Acțiune Locală la UATC Baldovinești;

– Neînregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a drepturilor de încasat reprezentând venituri cuvenite bugetului local pentru serviciile de salubrizare prestate populației de către serviciul de salubrizare din subordinea primăriei la UATO Scornicești – suma de 113 mii lei;

– Necalcularea si neînregistrarea lunară a cheltuielilor cu amortizarea aferentă activelor fixe corporale din domeniul privat al UAT, amortizabile, începând cu luna următoare recepției sau punerii în funcțiune la UATO Corabia – ordonatorul terțiar Colegiul Tehnic Danubius Corabia, UATC Cilieni, Stoenești, Vișina, Vișina Nouă;

– Nereflectarea în evidența contabilă a entității a materialelor de natura obiectelor de inventar, ca urmare a înregistrării eronate pe cheltuieli a acestor bunuri în momentul achiziției, la UATO Potcoava;

– Neînregistrarea unor operațiuni de intrare de mijloace fixe, primite cu titlu gratuit la UATC Bucinișu și Stefan cel Mare;

– Efectuarea de înregistrări contabile eronate care au condus la diminuarea patrimoniului unității, reprezentând contravaloare active fixe corporale şi materiale de natura obiectelor de inventar achiziționate şi înregistrate pe cheltuieli cu „Bunuri şi servicii” la UATC Leleasca.

– Neconcordanța datelor înregistrate în evidența fiscală pe plătitor cu cele din evidența financiar-contabilă privind creanțele bugetului local la UATC Băbiciu, Corbu și Valea Mare;

– Neînregistrarea în evidenta contabilă a facilitaților fiscale reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe mijloace de transport acordate veteranilor de război, persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor cu handicap, unităților de cult şi instituțiilor de învățământ superior, la UATC Stoenești – suma de 171 mii lei și UATC Bîrza – suma de 13 mii lei;

– Neîntocmirea balanței de verificare centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite, în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2015 la UATM Slatina;

– Neevidențierea în conturile activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate şi date în folosință la Consiliul Județean Olt – suma de 16.136 lei;

– Menținerea în evidenţa fiscală pe plătitor și în evidența contabilă a creanțelor bugetare aparținând contribuabililor persoane juridice radiate la Oficiul Registrului Comerțului, precum și a amenzilor contravenționale datorate de persoane fizice decedate la UATM Slatina – sumă de 292.993 lei

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate în activitatea entităților verificate:

– Neactualizarea deciziilor privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu la UATO Corabia, Scornicești, UATC Bîrza, Bucinișu, Drăghiceni, Izbiceni, Priseaca, Ștefan cel Mare, Valea Mare, Văleni, Vișina;

– Neasigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern la UATC Priseaca;

– Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege privind studiile de specialitate în cazul persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu la UATC Priseaca;

– Neimplementarea dispozițiilor privind controlul intern/managerial ca urmare a neelaborării și neaprobării procedurilor operaționale aferente activităților procedurale identificate la U.A.T.C. Baldovinești, Bîrza, Drăghiceni, Vitomirești. d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora;

– Nu s-au stabilit în mod corect, evidențiat, urmărit și încasat, veniturile din impozitul pe clădiri și impozitul pe teren datorate de contribuabili persoane fizice, ca urmare a delimitării greșite a zonelor din intravilan și extravilan și a încadrării eronate în rang a satelor componente la UATC Tia Mare – suma de 27 mii lei, Văleni – suma de 103 mii lei, Vișina – 231 mii lei, Vitomirești – 24 mii lei;

– Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei pe clădiri, aferentă spațiilor concesionate sau închiriate unor persoane juridice sau fizice, la UATO Corabia – suma de 6 mii lei, UATC Bălteni – suma de 14 mii lei, Brastavățu – suma de 2 mii lei, Valea Mare – suma de 3 mii lei;

– Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora și păgubirea bugetului local prin pierderile patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție la UATC Băbiciu – suma de 31 mii lei, Ghimpețeni – suma de 20 mii lei, Văleni – suma de 46 mii lei, Vâlcele – suma de 4 mii lei;

– Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei pe teren datorată de contribuabili persoane fizice și juridice care au arendat terenurile agricole aparținând unităților de cult, la UATC Brastavățu- suma de 35 mii lei, Brâncoveni- suma de 5 mii lei, Văleni- suma de 3 mii lei;

– Nu a fost stabilită, înregistrată și încasată la bugetul local cota parte din veniturile din chirii realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ teritoriale date în administrare acestor instituții și care au făcut obiectul unor contracte de închiriere la UATO Balș – suma de 15 mii lei, Scornicești – suma de 6 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 2 mii lei, Vitomirești – suma de 2 mii lei;

– Neaplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru creanțele bugetare neîncasate la termenele scadente, la UATO Corabia, Scornicești, UATC Bîrza, Bucinișu, Colonești, Drăghiceni, Ghimpețeni, Izbiceni, Orlea, Stoenești, Tia Mare, Valea Mare, Vâlcele, Vișina;

– Nerespectarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, prin anularea în totalitate a majorărilor de întârziere datorate de contribuabili ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local la data de 30 septembrie 2015, la UATO Scornicești – suma de 20 mii lei;

– Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în vederea încasării veniturile cuvenite bugetului local din taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și a taxei hoteliere, în conformitate cu prevederile Codului fiscal la UATM Slatina – suma de 66 mii lei, UATO Scornicești – suma de 39 mii lei;

– Neurmărirea înregistrării veniturilor rezultate din contracte de utilizare temporară a locurilor publice pentru terase sezoniere la UATM Slatina – suma de 201 mii lei;

– Nu a fost condus la zi registrul agricol pe suport hârtie și nu a fost întocmit registrul agricol în format electronic la UATO Balș, Corabia, Potcoava, UATC Baldovinești, Brastavățu, Priseaca;

– Nerespectarea prevederilor legale de către personalul de specialitate din cadrul U.A.T. cu privire la verificarea sistematică a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării la UATO Balș, Piatra Olt, UATC Brastavățu, Brîncoveni, Izbiceni;

– Scăderea din evidența fiscală și din evidența contabilă a drepturilor de creanță reprezentând amenzi contravenționale, fără respectarea prevederilor legale la UATO Potcoava – suma de 546 mii lei;

– Nefacturarea, neînregistrarea și neurmărirea în vederea încasării a veniturilor cuvenite bugetului local din furnizarea serviciilor de apă potabilă către consumatori la UATC Baldovinești – suma de 25 mii lei;

– Neurmărirea și neîncasarea unor taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației pentru executarea lucrărilor de racordare la rețeaua publică de apă, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate și taxa pentru înregistrarea contractelor de arendă la UATC Bălteni – suma de 9 mii lei;

– Nu au fost înregistrate, urmărite și încasate amenzile contravenționale stabilite prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de organele constatatoare și transmise UAT pentru executare, la UATC Priseaca – suma de 122 mii lei. e) Calitatea gestiunii economico-financiare;

– Nerespectarea reglementarilor legale în vigoare privind organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului și evidențierea rezultatelor inventarierii în registrul inventar, la UATC Bîrza, Colonești, Brîncoveni, Bucinișu, Ghimpețeni, Orlea, Văleni, Vâlcele;

– Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare, la UATM Caracal – suma de 13 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 19 mii lei, Izbiceni- suma de 6 mii lei, Stoenești- suma de 2 mii lei, Vișina – suma de 19 mii lei;

– Înregistrarea de cheltuieli în baza unor documente care nu conțin toate elementele prevăzute de lege pentru a îndeplini calitatea de document justificativ la UATC Drăghiceni – suma de 41 mii lei;

– Efectuarea de plăți nejustificate reprezentând contravaloare indemnizație de ședință acordată delegatului sătesc pentru participarea la ședințele consiliului local în care nu au fost discutate probleme privind satul pentru care a fost ales, la UATC Corbu – suma de 19 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli de personal fără bază legală, reprezentând spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare acordat persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică (primar şi viceprimar) la UATC Vitomirești suma de 24 mii lei;

– Ocuparea posturilor vacante înscrise în statele de funcții fără organizarea de concurs sau examen conform legii, prin detașarea unor persoane angajate în entități private, la UATO Scornicești, UATC Băbiciu, Baldovinești;

– Efectuarea și înregistrarea de cheltuieli nejustificate, reprezentând contravaloare motorină achiziționată și consumată fără documente care să justifice necesitatea și oportunitatea achiziției, precum și scopul pentru care s-a efectuat consumul, tipul de utilaj sau mijloc de transport, orele de funcționare sau distanță parcursă, consumul normat, precum și recepția cantitativ-valorică a lucrărilor executate, la UATC Băbiciu – suma de 64 mii lei, Drăghiceni – suma de 31 mii lei, Vîlcele – suma de 4 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând lucrări neexecutate în cantitatea facturată și plătită la UATO Balș – suma de 159 mii lei, Potcoava – suma de 19 mii lei, UATC Baldovinești – suma de 10 mii lei, Drăghiceni – suma de 20 mii lei, Izbiceni – suma de 82 mii lei, Văleni – suma de 13 mii lei, Vitomirești – suma de 63 mii lei;

– Înregistrarea de cheltuieli și efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare bunuri achiziționate și date în consum fără documente justificative din care să rezulte modul de utilizare/locul de folosință al bunurilor, la UATO Balș – suma de 42 mii lei, UATC Valea Mare – suma de 22 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare prestări servicii facturate şi plătite fără să fie recepţionate, la UATC Vitomirești – 62 mii lei; – Decontarea unor cheltuieli pentru organizarea de evenimente culturale facturate de prestator, fără documente justificative privind felul şi natura cheltuielilor efectuate, la UATM Caracal – suma de 275 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând servicii de asistență juridică contractate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, la UATC Valea Mare – suma de 16 mii lei;

– Nu s-a calculat, reținut și virat impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator și de angajați aferente drepturilor salariale plătite în baza unor hotărâri judecătorești definitive, la UATO Corabia – suma de 61 mii lei;

– Acordarea nelegală a sporului de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază unor salariați din aparatul de specialitate al primarului, la UATC Valea Mare – 196 mii lei;

– Nu au fost evidențiate și încasate veniturile din redevențe cuvenite bugetului local în cazul contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, la UATO Corabia – suma de 95 mii lei;

– Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe la UATC Drăghiceni, Ștefan cel Mare;

– Selectarea ca admisibilă a unei oferte pentru realizarea unui obiectiv de investiții, care în cadrul propunerii financiare conține prețuri ce nu pot fi justificate ca fiind practicate de furnizori pe piața liberă şi efectuarea de plăți nejustificate la UATC Brastavățu – suma de 101 mii lei;

– Neconstituirea garanției de bună execuție, conform prevederilor contractuale, pentru lucrările executate la obiective de investiții, la UATC Brîncoveni – suma de 10 mii lei, Bucinișu – suma de 12 mii lei, Izbiceni – suma de 192 mii lei, Vîlcele – suma de 12 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale, reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate în cantitatea facturată și plătită la UATJ Olt – suma de 59 mii lei, UATO Balș – suma de 291 mii lei, Piatra-Olt – suma de 96 mii, Potcoava – suma de 173 mii lei, Scornicești – suma de 33 mii lei, UATC Băbiciu – suma de 43 mii lei, Baldovinești – suma de 63 mii lei, Bîrza – suma de 101 mii lei, Brâncoveni – suma de 105 mii lei, Colonești – suma de 2670 mii lei, Corbu – suma de 205 mii lei, Giuvărăști – suma de 417 mii lei, Izbiceni – suma de 1.057 mii lei, Orlea – suma de 114 mii lei, Teslui – suma de 99 lei, Vișina Nouă – suma de 193 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări neexecutate sau executate cu alte materiale decât cele înscrise în situațiile de lucrări acceptate la plată şi decontate de către UATJ Olt – suma de 58 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli de capital de la alte titluri de cheltuieli la UATC Drăghiceni – suma de 121 mii lei, UATC Vitomirești – cu suma de 80 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale ca urmare a decontării unor categorii de lucrări care includ în cazul materialelor prețuri supraevaluate față de prețurile practicate pe piață de furnizori, la UATO Balș- suma de 71 mii lei, Scornicești – suma de 10 mii lei, UATC Drăghiceni –suma de 20 mii lei;

– Recepționarea și decontarea unor categorii de lucrări în care au fost utilizate alte tipuri de materiale decât cele înscrise în documentația tehnică, la UATO Corabia- suma de 56 mii lei;

– Efectuarea de cheltuieli nejustificate, reprezentând contravaloare penalități de întârziere plătite pentru nerespectarea prevederilor contractuale privind decontarea la termen a lucrărilor de investiții facturate de constructor și recepționate, la UATC Băbiciu- suma de 16 mii lei.

– Efectuarea de cheltuieli de capital de natura modernizărilor fără a se majora valoarea de inventar a mijlocului fix, la Consiliul Județean Olt – suma de 1.829 mii lei – Efectuarea de plăți nelegale ca urmare a acceptării unor tarife care conțin în oferta financiară erori de calcul, la UATM Caracal – suma de 34 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale determinate de decontarea unor materiale la un preț mai mare decât cel justificat de ofertant în procedura de atribuire a contractului, la UATM Caracal – suma de 80 mii lei;

– Efectuarea de plăţi nelegale ca urmare a achiziției prin procedura atribuirii directe de servicii la prețuri/tarife supraevaluate, la UATM Slatina – suma de 193 mii lei;

– Prejudicierea bugetului local prin acceptarea la plată a unor categorii de cheltuieli reprezentând contravaloare taxa pe valoare adăugată, manoperă și contribuții sociale incluse în situațiile de plată întocmite de executantul lucrărilor, în condițiile în care acesta nu era înregistrat în scopuri de TVA și nu avea salariați la data executării lucrării la UATM Slatina – suma de 112 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări de întreținere spații verzi decontate la un tarif mai mare decât cel aprobat prin contractul de concesiune de administrare a domeniului public şi privat, la UATM Caracal – suma de 66 mii lei;

– Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare servicii de salubrizare spații verzi facturate de prestatorul de servicii și decontate de beneficiar la un preț mai mare decât cel prevăzut în contractul de concesiune, la UATM Slatina – suma de 3.153 mii lei.

– Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, la UATC Vâlcele;

– Nerespectarea prevederilor legale privind estimarea valorii contractului de achiziții, la UATC Vâlcele.

În perioada de raportare au fost consemnate, cu ocazia misiunilor de control/audit desfășurate, fapte ce constituie contravenții a căror constatare și sancționare este în competența Curții de Conturi, pentru care s-au întocmit un număr de 8 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în valoare totală de 13 mii lei, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here