Scutire de impozit pe veniturile din salarii pentru zeci de mii de români/Vezi dacă te încadrezi

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că, începând cu data de 1 iulie 2017, a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrului educaţiei naţionale, ministrului muncii şi justiţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr.409/4020/737/703/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017 și care prevede scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii operatorilor economici care activează în domeniul creării de programe pentru calculator.

Prevederile respectivului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iulie 2017.

Potrivit acestor prevederi, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin ;
 2. b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 3. c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexa la ordin ;
 4. d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 5. e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Prin ordinul mai sus menţionat a fost introdusă condiţia legată de plafonul venitului anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, pe care angajatorul trebuie să îl realizeze în anul fiscal precedent şi să îl înregistreze distinct în balanţele analitice,ca urmare a activităţii de creare de programme pentru calculator destinate comercializării .Sunt exceptaţi de la îndeplinirea acestei condiţii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută de acest ordin  :

– angajatorii nou înfiinţaţi ce sunt scutiţi de această obligaţie în anul înfiinţării şi în anul fiscal următor.

– angajatorii care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

De prevederile ordinului mai sus amintit beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexa la ordin , sunt:

 1. a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 2. b) organigrama angajatorului;
 3. c) fişa postului;
 4. d) copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
 5. e) copia cu menţiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 6. f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, modificările şi completările ulterioare;
 7. g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 8. h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

„Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit ( echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit)”, explică, prin intermediul unui comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, Mihaela Marinescu.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzută în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Potrivit unei statistici, în cele peste 14.000 de companii IT din ţară, lucrează 75.500 de angajaţi şi 17.000 de persoane fizice autorizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here