Citește AICI ce DECIZII urmează să ia guvernul în ședința de joi, 14 decembrie

OLT-ALERT informează că proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 14 decembrie 2017 sunt următoarele: 

 1.           PROIECTE DE LEGI

 

 1. PROIECT LEGEA manualului şcolar

 

 1.           PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului
 4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea lit.a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr.35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017
 3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr.665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative ”produs montan”
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.615/2014
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Variantă de ocolire Timişoara-Sud”
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 28B Târgu Frumos-Botoşani km 0+000-km 76+758”, judeţele Iaşi şi Botoşani

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A Bucureşti

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0608 Constanţa

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei Vild Olivia Franciska

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar ”Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova”

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanţa, Tulcea, Argeş, Iaşi, Dolj şi municipiul Bucureşti

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul educaţiei pentru perioada 2018-2023 între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei din Republica Croaţia
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina pentru anii de învăţământ 2017-2018, 2018-2019 şi 2019-2020 Raportul naţional pentru cel de-al treilea ciclu al mecanismului de evaluare periodică universală în cadrul ONU (UPR)
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ”Memorandumului în domeniul învăţământului pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice din Republica Serbia” Aprobarea rezultatelor negocierilor privind dobândirea de către România a calităţii de membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB)
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul educaţiei, pentru perioada 2017-2019
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei din Palestina
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, cercetării, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait
 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii
 8. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unor cereri către Consiliile Locale ale comunelor Arcuş, Bixad, Dalnic, Estelnic, Malnaş, Mereni şi Valea Mare, judeţul Covasna, în scopul adoptării de către acestea a unor hotărâri privind trecerea unor imobile aparţinând domeniului public al comunelor menţionate, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

 

 1.           NOTE

 

 1. NOTĂ DE INFORMARE privind deschiderea unui Centru interdisciplinar de asistenţă pentru persoanele vulnerabile la trafic şi exploatare prin muncă din sudul Italiei Raportul privind implementarea Programului Naţional de Reformă 2017 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2017 (stadiul la data de 31 octombrie 2017)

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 90/2016, Plx. 376/2016)
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Bp. 269/2017, Plx. 528/2017)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Bp. 127/2015, Plx. 722/2015)
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.249/2015, Plx. 720/2015)
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al Comunei Brebu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu (Bp. 414/2017)
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011(Plx. 441/2017)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 391/2017)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here