Spitalul Slatina face noi angajări. Ce posturi scoate la concurs și ce condiții trebuie îndeplinite

Spitalul Judefean de Urgență Slatina organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de asistent medical, pe durata nedeterminată.

A. DENUMIREA POSTURILOR
. 2 posturi de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția ortopedie și traumatologie
. 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția ORL
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția ORL
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția chirurgie generală
o 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția obstetrică-ginecologie I
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția boli infecțioase
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii S, la Secția chirurgie generală
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția nefrologie
. 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția cardiologie

B. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECTFTCE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. CONDITII GENERALE:
Poate participa la concurs persoana care indeplinește următoarele conditii:
a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinând Spațiului European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) vârsta minim 18 ani împliniti;
d) capacitate deplină de exercițiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) indeplinește conditiile de studii;
g) indeplinește conditiile de vechime;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică
infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a
intervenit reabilitarea

2. CONDITII SPECIFICE:
a) pentru posturile de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL:
Diploma de scoala postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale
prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea
studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare, în specialitate;
examen pentru obtinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.
b) pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală
nivel de studii PL:
– Diploma de scoala postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceate prin
echivalare, conform Hotararii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, in specialitate.
c) pentru postul de asistent medical debutant, specialitatea medicina generala,
nivel de studii slperioare:
– Diplomă de licență in specialitate.

C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS
• cerere de inscriere la concurs adresată conducatorului unitatii:
• copia actului detdentitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
• copia certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R Olt gi copia avizului anual
(pentru persoanele care exercitd profesia de asistent) sau adeverinla pentru participare la
concurs (valabilă 30 de zile);
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul
per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în
muncă, incepând cu data de 01 .01.2011:
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzitoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unitătile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here