DECLARAŢIA 230 a fost simplificată. ANAF a dat instrucţiuni de completare şi model

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat și a pus în dezbatere publică formularul simplificat al Declarației 230, pentru direcționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit către entitățile non-profit sau unitățile de cult.

Potrivit documentației publicate de ANAF, formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;

– venituri din pensii;

– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Secțiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv:  – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau  – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Secțiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activități independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.Termenul de depunere este până la data de 25 mai 2020, inclusiv.

Modul de completare şi depunere

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr…. la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat„. În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul “Anexă nr…… la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.

Având în vedere că noul formular este rezultat din preluarea informațiilor relevante cuprinse în formularele aprobate prin Ordinele președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.50/2019 și nr.147/2020, formulare care au fost deja completate de unii contribuabili, se propune stabilirea unor dispoziții tranzitorii:

• Pentru formularele 230 înregistrate la organul fiscal central competent până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, opțiunea contribuabililor
referitoare la direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, începând cu anul 2019, rămâne valabilă;

• Formularele 230 aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.50/2019 și prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pot fi completate și depuse la organul fiscal central competent până la data de 25 mai 2020, inclusiv.

Sursa: romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here