Consiliului Județean Olt ține prima ședință din acest an. Aleșii județului, chemați să aprobe bugetul pe 2024

Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Olt din acest an va avea loc luni, 29 ianuarie, ordinea de zi fiind una densă, printre proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării numărându-se și cel privind bugetul județului pe acest an.

Aleșii județului urmează să adopte 21 de proiecte de hotărâre, dar și mai multe rapoarte ale Comisiei pentru Protecția Copilului, rapoartele de activitate ale consilierilor județeni pe anul trecut, dar și raportul cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2023.

Printre altele, pe ordinea de zi figurează proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2024, dar și a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul în curs.

Iată, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
OLT DRUM S.A pe anul 2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil MARINESCU – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2024 a unei sume din
excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pentru anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

7. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2025-2027
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de
6% din impozitul pe venit pe anul 2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar special din județul Olt, pentru anul școlar 2024-2025
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea
drumului județean DJ 679”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și
modernizarea drumului județean DJ 679”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „ Modernizare drum județean DJ 544, km 4+309 – km 8 + 026, L = 3, 717 km, Brastavățu – Vădastra”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2024 și
estimări pe anii 2025-2027
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

14. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public
al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01.01.2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare celor deținute
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 01.01.2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

20. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea valorii unitare lei/kilometru aferentă
sumei forfetare lunare, precum și a sumei forfetare pe zi de care beneficiază elevii din județul Olt care nu sunt şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, transport de tip curse şcolare, organizat în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, şi nici de transport cu mijloacele de transport aparţinând unităţilor de învăţământ sau consiliilor locale
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

21. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și din
cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, începând cu data de 01.01.2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

22. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2023
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul IV 2023
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

24. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
semestrul II 2023
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul
2023
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

26. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2023
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

27. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2023
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

28. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2023
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

29. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2023
Prezintă: Consilierii județeni

30. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile publice de sub
autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2023
Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor

31. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here