Contribuabilii trebuie să depună 23 de declaraţii la Fisc, în ianuarie. Termene şi tipuri de formulare ce trebuie depuse

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează că, în luna ianuarie 2015, trebuie depuse la organul fiscal competent 21 de formulare pentru diverse operaţiuni fiscale şi două notificări.

OLT-ALERT prezintă termenele şi tipurile de formulare care trebuie depuse la Fisc în ianuarie.

Până la 9 ianuarie 2015, inclusiv:

– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice si persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2014 si sunt obligate să-si modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 ianuarie 2015, inclusiv:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire.Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistrezeca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007 cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna si trimestrul , caresolicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal;OPANAF nr. 1.768/2012.

Până la 15 ianuarie 2015, inclusiv:

– Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de către persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârsitul anului fiscal. Reglementare: art. 61 alin. (2) Cod Fiscal;OPANAF nr. 2.333/2007.

Până la 25 ianuarie 2015, inclusiv:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2014, trimestrului IV 2014, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012 cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2014, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu 

modificările si completările ulterioare;

.- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2014, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2014, trimestrului IV 2014, semestrului II 2014, anului 2014, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 decembrie 2014;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013;

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307.Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna decembrie 2014, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăsurate în luna decembrie 2014, trimestrul IV 2014, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară si trimestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării si virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2014. Reglementare: OPANAF nr. 3763/2013;

– Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; OPANAF nr. 7/2010;

– Declaraţia privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2015 de către plătitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. (9) Cod Fiscal.

Până la 31 ianuarie 2015, inclusiv:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul Fiscal pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor si de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care nu mai îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi. Reglementare: art. 112^2; art. 112^8 Cod Fiscal;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010; Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală. Se depune de către plătitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii si contribuţii sociale lunar sau trimestrial, după caz. Reglementare: art. 58 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală;

– Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49 alin. (9), art. 62^1 – 62^2; art. 81 Cod Fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

– Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plată a impozitului pe profit, formular 012. Se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit prevăzuţi la art. 34 alin. (2) care optează pentru declararea si plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Reglementare: OPANAF nr. 1994/2012; – Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600. Se depune de către: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care desfăsoară activitate în anul 2015 si care nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii sau în sisteme proprii de asigurări sociale, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (CAS – 26,3%). Reglementare: OPANAF nr. 874/2012; OMFP nr. 882/2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here