AJFP Olt: Şi firmele aflate în procedura de lichidare întocmesc şi depun situaţii financiare anuale la Fisc

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că, potrivit prevederilor Legii contabilităţii (art. 28 alin. 1), persoanele prevăzute la art. 1 aliniatele 1 – 4 din lege, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

Situaţiile financiare anuale se depun de societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste si celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile si celelalte persoane juridice cu si fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor cu sediul în România, precum si subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entităţi organizate pe baza Codului civil.

Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, persoanele juridice aflate în lichidare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European precum si entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, depun, de asemenea, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor.

„Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale, pentru acelasi exerciţiu financiar/an calendaristic”, precizează purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Societăţile, companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare depun situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, iar celelalte entităţi – la 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Acelasi termen se aplică si pentru depunerea situaţiilor financiare anuale si a situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate depun situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Entităţile care nu au desfăsurat activitate de la constituire până la sfârsitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare), adresa si numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social.

„Începând cu exerciţiul financiar 2014 declaraţiile de inactivitate se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie si în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, a mai precizat Mihaela Marinescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here