DOCUMENT / Prefectura Olt dă în judecată Consiliul Local Slatina dacă celebra HCL 131/2015 nu va fi revocată

Prefectura Olt va da în judecată Consiliul Local Slatina dacă celebra Hotărâre nr. 131/2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului nu va fi revocată la următoare şedinţă a legislativului local. 

Instituţia Prefectului a notificat Consiliul Local Slatina să revoce Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 131/23.04.2015 referitoare la reorganizare aparat de specialitate al primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, ştat de funcţii şi pondere funcţii publice pe anul 2015. Motivul invocat de prefectul Silviu Neacşu este acela că adoptarea hotărârii cu un număr de 10 voturi „pentru” şi 9 „contra”, în condiţiile în care procesul verbal de şedinţă arată că pentru aprobarea actului normativ a votat şi viceprimăriţa Mihaela Stana, care a preluat atribuţiile de primar al municipiului, nu este legală. Juriştii prefecturii invocă mai multe prevederi legale care arată că un primar nu poate să convoace consiliul local şi, în acelaşi timp, să şi voteze proiectele înscrise pe ordinea de zi. În documentul citat Instituţia Prefectului arată că, dacă hotărârea nu va fi revocată în următoarea şedinţă a legislativului local, va sesiza instanţa de contencios-administrativ a Tribunalului Olt. OLT-ALERT a intrat în posesia adresei oficiale a prefecturii către Consiliul Local Slatina. Iată textul integral: 

„În temeiul art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republcată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6, pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004, vă restituim spre revocare Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 131/23.04.2015 referitoare la reorganizare aparat de specialitate al primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, ştat de funcţii şi pondere funcţii publice pe anul 2015, pentru următoarele considerente: 

Prin adresa nr. 19.887/30.04.2015 am solicitat ca, în vederea exercitării controlului de legalitate asupra hotărârilor adoptate în şedinţa extraordinară din data de 23.04.2015, să ne înaintaţi procesul verbal al şedinţei din care să rezulte cu certitudine numărul consilierilor locali în funcţie prezenţi la şedinţă, cu nominalizarea atât a celor prezenţi, cât şi a consilierilor locali absenţi, precum şi numărul de voturi exprimat pentru fiecare hotărâre în parte. Din analiza acestui document, comunicat cu adresa dumneavoastră nr. 219/04.05.2015, rezultă, fără putinţă de tăgadă, că proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 pe ordinea de zi s-au înregistrat un număr de 10 voturi „pentru” şi 9 voturi «împotrivă». La adoptarea proiectului a votat cu «pentru» şi domnişoarea Andronia Luana Mihaela Stana, viceprimar, care, în momentul de faţă, exercită atribuţiile conferite de lege primarului, până la încetarea măsurii arestării la domiciliu dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul penal nr. 1046/2015 a domnul primar Prina Minel Florin (art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.80/02.04.2015). 

În baza acestei hotărâri a fost emisă şi dispoziţia nr. 746/09.04.2015, prin care se stabileşte indemnizaţia lunară a domnişoarei Andronia Luana Mihaela Stana, primar al municipiului reşedinţă de judeţ.

Aceste acte administrative au fost emise în temeiul prevederilor art. 73, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

«În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local prin votul maorităţii consilierilor locali în funcţe, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării funcţiei». 

În conformitate cu dispoziţiile art. 61, alin. (2) din acelaşi act normativ, primarul are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, a prevedrilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului , a hotărârilor consiliului local. 

Aşadar, din coroborarea prevederilor legale invocate mai sus reiese că domnişoara Andronia Luana Mihaela Stana îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului, reprezentând autoritatea executivă, neputând în acelaşi timp să convoace, ca şi primar, Consiliului Local Slatina şi să şi voteze proiecte înscrise pe ordinea de zi. 

Pe de altă parte, art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că în exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. Or, fără votul viceprimarului/primar nu este îndeplinit cvorumul cerut de lege, motiv pentru care se impune revocarea Hotărârii nr. 131/23.04.2015. 

Veţi avea în vedere şi faptul că odată cu exercitarea atribuţiilor ce îi revin primarului, acesta nu participă la şedinţele consiliului local în această calitate, neputând vota proiectele supuse aprobării. De asemenea, toate actele administrative care se întemeiază pe Hotărârea nr. 131/23.04.2015 nu-şi pot produce efectele juridice,atâta timp cât acest act administrativ nu respectă prevederile legale în vigoare. 

Faţă de cele ce preced, vă restituim spre revocare Hotărârea nr. 131/23.04.2015. Hotărârea revocată va fi comunicată instituţiei noastre în vederea exercitării controlului de legalitate. 

În caz contrar, Instituţia Prefectului-Judeţului Olt va sesiza Tribunalul Olt, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, promovând acţiune în anularea actului administrativ. 

Termen: următoarea şedinţă a Consiliului Local Slatina”. Adresa transmisă consiliului local îi atrage atenţia şi secretarului Primăriei Slatina, Mihai Idita.

Conflict de interese

Pe de altă parte, deşi mai multe persoane prezente în şedinţa din 23 aprilie 2015 susţin că Mihaela Stana nu a ridicat mâna pentru votarea nici unuia dintre proiectele de pe ordinea de zi, asumarea unui vot de către aceasta o pune sub incidenţa conflictului de interese. Şi asta pentru că, prin adoptarea hotărârii cu pricina, au fost menţinute, desfiinţate sau înfiinţate o serie de posturi care, prin ocuparea lor, reprezintă un interes material (patrimonial) pentru persoanele care îşi menţin locurile de muncă. Or, se ştie că fratele Mihaelei Stana lucrează în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ocupând o funcţie publică de conducere, respectiv pe cea de şef al birou administrativ din cadrul Direcţiei Management, funcţie păstrată intactă în noua organigramă şi în ştatul de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului.

Nu ştim cine a convins-o pe viceprimăriţa care a preluat atribuţiile de primar al Slatinei să îşi asume un vot pe care nu l-a exercitat. Este limpede însă că i s-a cerut imperativ acest lucru pe un proiect de hotărâre iniţiat de primarul acum suspendat din funcţie Minel Prina. 

Reamintim faptul că proiectul de hotărâre privind reorganizarea personalului din primărie a fost iniţiat de Minel Prina înainte de a fi plasat în arest la domiciliu pentru complicitate la trafic de influenţă în dosarul în care ex- ministrul Finanţelor Darius Vâlcov, fost senator şi primar al Slatinei, este acuzat pentru o şpagă de două milioane de euro. Cele mai multe modificări au fost operate în organigrama Poliţiei Locale, nu mai puţin de 10 poliţişti care patrulează pe străzi urmând să plece acasă. În timp ce numărul poliţiştilor din stradă, şi aşa sub schemă, scade cu 10 posturi, numărul funcţiilor de conducere în cadrul serviciului creşte. Acest dezechilibru ar duce la neputinţa serviciului de a înregistra rezultate în munca poliţiştilor locali, lucru de care s-ar face răspunzător şeful Poliţiei Locale, Adrian Pop. Or, surse din cadrul primăriei susţin că Pop se află demult în dizgraţia lui Minel Prina, care, deşi suspendat din funcţie, trage, se pare, sforile în Primăria Slatina cu ajutorul oamenilor săi de încredere din instituţie. De altfel, sursele citate mai spun că, dacă hotărârea în discuţie nu va fi revocată, în rând cu prefectura vor sesiza instanţa de judecată şi poliţiştii locali. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here