AJFP Olt: Veniturile realizate în străinătate trebuie declarate la Fisc/Cine este vizat

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii care au înregistrat, în 2016, venituri în străinătate că au obligația de a declara acest venituri la Fisc până la data de 25 mai 2017, inclusiv.

Mai exact, contribuabilii vizați trebuie să depună la Fisc formularul 201 privind veniturile realizate în străinătate.

Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate – formular 201 se depune de către:

1.1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;

1.2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de rezidenţă, respectiv:

 1. a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România
 2. b) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat şi care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:
 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
 • venituri sub formă de dividende;
 • venituri sub formă de dobânzi;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
 • alte venituri din investiţii;
 • venituri din pensii;
 • remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare celor din România, cum ar fi:

– sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

– remuneraţii primite de directori în baza unui contract de mandat;

– indemnizaţia administratorilor, inclusiv indemnizaţia asociatului unic;

– sume din profitul net cuvenite administratorilor;

– sume primite de reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie;

– beneficiile în bani sau în natură obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/ administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

– oricare alte sume similare obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

 • alte venituri impozabile potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la pct. 1.2. lit. a) sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România.

Prin excepţie, nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora.

1.3.persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:

 1. a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
 2. b) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

2.MODALITATEA DE DECLARARE A VENITURILOR

Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

3.TRANSFORMAREA UNITĂŢILOR MONETARE PROPRII FIECĂRUI STAT ÎN MONEDA NAŢIONALĂ

Sumele înscrise în Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se exprimă în moneda naţională a României.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României , se vor transforma astfel:

 1. a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
 2. b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Pentru cursul valutar puteţi accesa site-ul web al Băncii Naţionale a României:www.bnr.ro sau accesând următorul link:http://www.bnr.ro/Home.aspx.

4.VENITURI DIN STRĂINĂTATE CARE NU SE DECLARĂ ÎN ROMÂNIA

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal.

5.MODALITATEA DE OBŢINERE A FORMULARULUI 201

Formularul poate fi obţinut gratuit, accesând site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

www.anaf.ro :

– secţiunea: ”ASISTENŢĂ CONTRIBUABILI”

– subsecţiunea: ”Despre impozite şi taxe”

– rubrica: ”Formulare fiscale şi ghid de completare”

sau accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D201_OPANAF_3695_2016.pdf

În situaţia în care se doreşte depunerea formularului 201 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acesta se poate obţine de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel:

– secţiunea ”SERVICII ON LINE”

– subsecţiunea: ”Declaraţii electronice”

– rubrica: ”Descărcare declaraţii”

sau accesând următorul link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/201.html

Formularul 201 precum şi instrucţiunile de completare se pot obţine şi de la sediile unităţilor fiscale.

            6.COMPLETAREA SI DEPUNEREA FORMULARULUI 201

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia ,înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;

– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune prin:

– mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului:www.e-guvernare.ro.

Pentru depunerea electronică a declaraţiei, contribuabilii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

– la registratura organului fiscal competent, în format hârtie. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal.

– la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data depunerii la poştă.

           

            7.TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE

Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate în anul 2016 se depune până la data de 25 mai 2017, inclusiv.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, poate depune un nou formular 201 – declaraţie rectificativă , situaţie în care va înscrie „X” în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.

 

            8.SANCŢIUNI

Nedepunerea formularului 201 – “Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate”, până la data de 25 mai 2017, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 50 şi 500 lei.

În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

 

Aspecte privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” vor fi dezbătute şi în cadrul întâlnirii cu contribuabilii pe care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt o va organiza în data de 17.05.2017, orele 10, la sediul instituţiei din Slatina, str.Arcului nr.2, judeţul Olt, sala de şedinţe , etaj 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here