IPJ Olt scoate la concurs, din nou, postul de șef al Poliției Slatina/ Condiții de participare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt organizează, din nou, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al Poliției Municipiului Slatina, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie). Cei interesați se pot înscrie la concurs până la 17 mai.

Postul a mai fost scos la concurs anul trecut, în noiembrie, după ce fostul șef al Poliției Slatina, Vasile Stoean, s-a pensionat. În cursă au intrat atunci comisarul șef Sorinel Bărbuică, împuternicit la conducerea instituției după pensionarea lui Stoean, și comisarul Marian Bărbulescu. Primul s-a retras din concurs, invocând motive personale, iar cel de-al doilea a susținut proba de interviu a concursului, dar a fost notat doar cu 4,52, în condițiile în care nota minimă pentru promovare era 7.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească,  cumulativ următoarele condiţii:

• Să fie ofiţeri de poliţie, (cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în sistem ,,Bologna” în unul din domeniile/specializările: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ingineria transporturilor și a traficului, ingineria sistemelor de circulație rutieră;

• Să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii de master/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”/studii de master ciclul II Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază;

• Să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:

– să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie;

– să aibă 5 ani vechime în M.A.I.;

– să aibă permis de conducere, minim categoria „B”;

– să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”;

– să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare;

– să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române;

– să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală;

– să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 20.06.2018, începând cu ora 1100, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs, exceptând președintele, şi se trec în borderou.

La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de concurs, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul va fi înregistrat audio și/sau video.

Grila de apreciere a interviului va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.

Rezultatul final al concursului, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt, http://ot.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, după finalizarea etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, iar rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt. Candidații pot contesta numai notele la propriul interviu.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 17.05.2018, ora 1500.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune, următoarele documente, într-un dosar plic:

  • cerere de înscriere (raport) și CV, conform modelelor anexate la prezentul anunț;
  • copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, însoţite şi de copii ale foilor matricole anexe sau ale suplimentelor acestora, copie permis de conducere;
  • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere” ;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model- Anexa la prezentul anunţ) .

Candidații vor prezenta, în original, actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestora, originalele fiindu-le restituite, pe loc.

Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Candidaţii care provin din alte unități, pe lângă documentele mai sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, gradul profesional deţinut, data încadrării în M.A.I., funcțiile ocupate în decursul carierei, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu şi vechimea în specialitatea postului scos la concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt complete şi corect întocmite.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica, în timp util, candidaţilor.

Tematica şi bibliografia, întocmite prin grija Comisiei de concurs, precum și graficul de desfășurare a concursului, constituie anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here