Consiliul Local Slatina a aprobat planul de acţiuni şi lucrări ce se vor desfăşura în 2023 cu beneficiarii de ajutor social

Consiliul Local Slatina a aprobat, în ultima ședință ordinară din anul trecut, planul de acţiuni şi lucrări ce se vor desfăşura în 2023 cu beneficiarii de ajutor social.

Consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

În realizarea acestui plan, în organizarea și evidența orelor de muncă, instituțiile partenere vor gestiona munca prestată cu beneficiarii de ajutor social, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi vor asigura instructajul privind normele de tehnică a securităţii şi igiena muncii, pentru toate persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local, se arată în proiectul de hotărâre adoptat de aleșii Slatinei.

Aceleași instituții vor ține evidența orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social într-un registru special și vor comunica Direcției de Asistenţă Socială Slatina, până pe data de 20 a fiecărei luni, situaţia privind orele şi activităţile efectuate de fiecare beneficiar de ajutor social în parte, și, până pe data de 15 a fiecărei luni, planul cu lucrările ce urmează a fi efectuate în luna următoare, în vederea aprobării acestuia de către Primarul municipiului Slatina prin dispoziţie, se mai precizează în proiectul aprobat.

„Direcția de Asistență Socială Slatina, conform domeniului de activitate, în realizarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local are următoarele atribuții:

a) lunar, să întocmească referatul de specialitate în vederea emiterii dispoziţiei primarului referitoare la aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local;

b) să calculeze orele de muncă proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de lucru de muncă;

c) să stabilească numărul zilelor de lucru, prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi, fracțiile întregindu-se în plus;

d) să comunice, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, datele de identificare ale persoanelor repartizate precum și numărul de zile de efectuat pentru fiecare beneficiar de ajutor social;

e) să afișeze la sediul direcției, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, situația nominală cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, care au obligaţia de a efectua orele de muncă în folosul comunităţii”, se mai arată în proiectul de act normativ adoptat.

Mai jos, întregul proiect de hotărâre care a trecut de CL Slatina:

 

Nr. 493/15.12.2022

HOTĂRÂRE

(PROIECT)

Referitor la: aprobare Plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de

                    /2022

Având în vedere:

 • Inițiativa Primarului   municipiului   Slatina   prin  referatul   de   aprobare       înregistrat sub                                                               132818/15.12.2022;
 • Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina înregistrată sub 11638/15.12.2022;
 • prevederile 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile 28, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;

În temeiul art. 129 alin. (4) și (7), coroborat cu art. 139 alin (3) lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) În realizarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, în organizarea și evidența orelor de muncă, instituțiile partenere au următoarele atribuţii:

 1. gestionează munca prestată cu beneficiarii de ajutor social, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi vor asigura instructajul privind normele de tehnică a securităţii şi igiena muncii, pentru toate persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local;
 2. vor ține evidenta orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social, într-un registru special;
 3. vor comunica Direcției de Asistenţă Socială Slatina:
  • până pe data de 20 a fiecărei luni, situaţia privind orele şi activităţile efectuate de fiecare beneficiar de ajutor social în parte;
  • până pe data de 15 a fiecărei luni, planul cu lucrările ce urmează a fi efectuate în luna următoare, în vederea aprobării acestuia de către Primarul municipiului Slatina prin dispoziţie.

 

(2) Direcția de Asistență Socială Slatina, conform domeniului de activitate, în realizarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local are următoarele atribuții:

 1. lunar, să întocmească referatul de specialitate în vederea emiterii dispoziţiei primarului referitoare la aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local;
 2. să calculeze orele de muncă proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de lucru de muncă;
 3. să stabilească numărul zilelor de lucru, prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi, fracțiile întregindu-se în plus;
 4. să comunice, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, datele de identificare ale persoanelor repartizate precum și numărul de zile de efectuat pentru fiecare beneficiar de ajutor social;
 5. să afișeze la sediul direcției, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, situația nominală cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, care au obligaţia de a efectua orele de muncă în folosul comunităţii

Art.3. Direcția de Asistență Socială Slatina împreună cu instituțiile partenere vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunică la:

 • Instituţia Prefectului–Judeţul Olt;
 • Primarul municipiului Slatina;
 • Direcţia de Asistenţă Socială Slatina;
 • Agenţia Judeţeană Plăţi şi Inspecţie Socială

Iniţiator, Primar

Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza art. 243 alin. (1), lit.”a” din OUG nr.

57/2019,

cu modificările şi completările ulterioare avizez prezentul proiect de hotărâre Secretar general al municipiului Slatina, Mihai Ion IDITA

CAPL PO 01/F3

Anexa la pHCL nr. 493/15.12.2022

Plan de acțiuni şi lucrări de interes local propuse a se desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

 1. Acțiuni și lucrări în instituții partenere: instituții/servicii publice locale, unități de învățământ (pre)școlar,
  • lucrări de curățenie, întreținere și mici reparații, spălare, vopsire: uși, geamuri, balustrade, bănci, terenuri de sport și tribune sportive, pereți interiori/exteriori ai clădirilor unităților;
  • lucrări de întreținere, decolmatare și curățire a șanțurilor colectoare de ape pluviale;
  • lucrări amenajare, întreținere și curățare spații verzi, garduri vii, toaletarea arbuștilor și copacilor, cosirea / tăierea ierbii, ;
  • lucrări de săpat, greblat, măturat, irigat / udat terenurile spațiilor verzi și grădinilor interioare;
  • lucrări de îndepărtare și depozitare a mărăcinilor și resturilor vegetale;
  • lucrări de văruire a pomilor și bordurilor spațiilor verzi;
  • acțiuni de ecologizare și sortare a deșeurilor;
  • acțiuni și lucrări de curățenie, spălare și igienizare a mijloacelor de transport în comun precum și a grupurilor sanitare;
  • curățarea punctelor de colectare a gunoaielor din incinta spațiilor unităților partenere;
  • îndepărtarea zăpezii, gheții și țurțurilor de gheață de pe aleile, trotuarele și terenurile sportive;
  • împrăștierea materialelor antiderapante pe trotuare, alei, terenuri sportive, împrejurul clădirilor;
  • încărcare/descărcare și manipulare diverse produse și obiecte;
  • alte lucrări solicitate.

B.      Acțiuni și lucrări pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

 • încărcare/descărcare și manipulare produse distribuite în cadrul POAD;
 • igienizare spațiu de depozitare produse și în jurul acestuia;
 • alte acțiuni și lucrări necesare pentru derularea în condiții optime a Programului;

C.      Alte lucrări și acțiuni de interes local urgente/neprevăzute, stabilite prin dispoziția primarului.

Nota:

Descrierea concretă a activităților ce se vor desfășura efectiv la fiecare partener în parte (în funcție de solicitări) se va face în planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, aprobat prin dispoziția primarului.

Nr. 132818/15.12.2022

REFERAT DE APROBAT

Referitor la: Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 50/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 • Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
 • Primarul are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local;
 • Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul.

Ținând seama de propunerile instituțiilor partenere privind acţiunile şi lucrările de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social,

Supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina, proiectul de hotărâre referitor la aprobare Plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social,

PRIMAR CONSTANTIN STELIAN EMIL MOT

 

CAPL P0 01/F2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la: aprobare Plan de acțiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

Având în vedere:

‐ adresa nr. 10114(1-12) prin care Direcţia de Asistenţă Socială Slatina a solicitat partenerilor propunerile acestora cu privire la acţiunile şi lucrările de interes local ce urmează a se desfăşura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social;

‐ adresele prin care partenerii au propus acţiunile şi lucrările de interes local pe care le pot realiza în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social, anume:

‐   adresa nr. 10786/22.11.2022 emisă de Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina;

‐   adresa nr. 11260/06.12.2022 emisă de Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”;

‐   adresa nr. 2512/18.11.2022 emisă de Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina;

‐   adresa nr. 7378/18.11.2022 emisă de Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatul Public;

‐   adresa nr. 10566/16.11.2022 emisă de SC LOCTRANS SA Slatina;

‐   adresa nr. 10606/16.11.2022 emisă de Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina;

‐   adresa nr. 10413/10.11.2022 emisă de Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Slatina;

‐   adresa nr. 10592/10.11.2020 emisă de Școala Gimnazială nr.1 Slatina;

‐   adresa nr. 10657/17.11.2022 emisă de Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Slatina;

‐   adresa nr. 2180/05.12.2022 emisă de Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Slatina;

‐   adresa nr. 10775/22.11.2022 emisă de Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Slatina;

‐   adresa nr. 1925/22.11.2022 emisă de Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Slatina.

Ținând cont de:

‐ prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare în care este precizat „Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.”;

‐ prevederile art. 28, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 50/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

Considerăm oportun proiectul de hotărâre referitor la aprobare Plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2023 pe domeniul public al municipiului Slatina cu beneficiarii de ajutor social, plan prezentat în anexă.

Director Executiv Nora Ramona Popescu

Vizat de legalitate                                                                                                                     Întocmit,

Cons. Jur. Mirela Georgiana Neacșu                                                                                                                           Inspector Claudia Tiţa

Anexă la Nota de fundamentare nr. 11638/15.12.2022

Plan de acțiuni şi lucrări de interes local

propuse a se desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

 1. Acțiuni și lucrări în instituții partenere: instituții/servicii publice locale, unități de învățământ (pre)școlar,
  • lucrări de curățenie, întreținere și mici reparații, spălare, vopsire: uși, geamuri, balustrade, bănci, terenuri de sport și tribune sportive, pereți interiori/exteriori ai clădirilor unităților;
  • lucrări de întreținere, decolmatare și curățire a șanțurilor colectoare de ape pluviale;
  • lucrări amenajare, întreținere și curățare spații verzi, garduri vii, toaletarea arbuștilor și copacilor, cosirea / tăierea ierbii, ;
  • lucrări de săpat, greblat, măturat, irigat / udat terenurile spațiilor verzi și grădinilor interioare;
  • lucrări de îndepărtare și depozitare a mărăcinilor și resturilor vegetale;
  • lucrări de văruire a pomilor și bordurilor spațiilor verzi;
  • acțiuni de ecologizare și sortare a deșeurilor;
  • acțiuni și lucrări de curățenie, spălare și igienizare a mijloacelor de transport în comun precum și a grupurilor sanitare;
  • curățarea punctelor de colectare a gunoaielor din incinta spațiilor unităților partenere;
  • îndepărtarea zăpezii, gheții și țurțurilor de gheață de pe aleile, trotuarele și terenurile sportive;
  • împrăștierea materialelor antiderapante pe trotuare, alei, terenuri sportive, împrejurul clădirilor;
  • încărcare/descărcare și manipulare diverse produse și obiecte;
  • alte lucrări solicitate.

E.      Acțiuni și lucrări pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

 • încărcare/descărcare și manipulare produse distribuite în cadrul POAD;
 • igienizare spațiu de depozitare produse și în jurul acestuia;
 • alte acțiuni și lucrări necesare pentru derularea în condiții optime a Programului;

F.       Alte lucrări și acțiuni de interes local urgente/neprevăzute, stabilite prin dispoziția primarului.

Nota:

Descrierea concretă a activităților ce se vor desfășura efectiv la fiecare partener în parte (în funcție de solicitări) se va face în planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, aprobat prin dispoziția primarului.

Întocmit Inspector Claudia Tiţa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here