Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Olt pe anul acesta. Ce proiecte vor fi dezbătute și supuse votului

Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Olt va avea loc mâine, 26 ianuarie, pe ordinea de zi aflându-se nu mai puțin de 33 de puncte. 23 de proiecte de hotărâre vor fi dezbătute și supuse votului.

Printre proiectele aflate pe masa consilierilor județeni se numără și cel privind bugetul județului pe anul în curs.

Un alt proiect important se referă la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026.

Primăriilor din județ le va fi repartizată cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023.

Iată, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
OLT DRUM S.A pe anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil MARINESCU – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați
pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN67B)”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul
Județean de Urgență Slatina – Pavilion Medicală”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea
sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea
sediului Centrului Militar Județean Olt”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de
6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa Balș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ
546C, km 0+000-6+011, L= 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

15. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt“
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

18. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt,
în administrarea Consiliului Local al Comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 643
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

21. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 și
estimări pe anii 2024-2026
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

23. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului
2022
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul IV 2022
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

26. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
semestrul II 2022
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.
27. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul
2022
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

28. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2022
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

29. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2022
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

30. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2022
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

31. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2022
Prezintă: Consilierii județeni

32. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea
Consiliului Județean Olt în anul 2022. Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor

33. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here