Ce beneficii au din partea Fisc-ului fermierii ale căror culturi au fost distruse de secetă

În contextul pagubelor cauzate anul acesta de secetă în domeniul aggricol, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reaminteşte persoanelor fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, că beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale. 
De un asemenea avantaj pot beneficia fermierii al căror venit net se stabileşte pe bază de norme de venit, în condiţiile în care pierderea pricinuită afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale (art.72 alin.2 din Codul fiscal. 
De asemenea, pentru a putea beneficia de reducerea normei de venit, solicitantul trebuie să fi depus la Fisc formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, în care contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute mai sus. 

„În vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor, persoanele fizice sau asocierile fără personalitate juridică, după caz, depun formularul “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale” la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute mai sus. Ca urmare a cererii depuse pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, comisia constituită conform art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul ‘’ Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr.2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în 3 exemplare, din care două se comunică persoanei fizice /asocierii fără personalitate juridică”, a explicat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu. 

Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică sau asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal competent formularul “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, la care se anexează procesul-verbal/procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale sau de animale şi pe localităţi. 

Cererea se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile, avându-se în vedere îndeplinirea ,cumulativ, a condiţiilor prevăzute pentru a beneficia de reducerea normei de venit. 

În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de reducere, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. 

În termen de cinci zile de la primire, organul fiscal transmite procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, precum şi informaţiile necesare reducerii venitului anual, organului fiscal competent în administrarea asociaţilor, persoane fizice. 

După primirea cererii organul fiscal verifică, pe baza documentelor depuse, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile pentru a beneficia de reducerea normei de venit. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile, se procedează la reducerea venitului anual. Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

„În cazul în care organul fiscal competent constată că documentele justificative depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică nu conţin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor şi/sau de la persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică.Dacă în urma prezentării informaţiilor/documentelor solicitate, organul fiscal constată că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute pentru a beneficia de reducerea normei de venit, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit se respinge. În acest caz, organul fiscal emite formularul “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr.2 la ordin, în două exemplare, care se comunică contribuabilului, potrivit art.44 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003”, a mai precizat Mihaela Marinescu. 

Termenul de soluţionare a cererii este de 45 de zile de la înregistrarea acesteia. În situaţia solicitării de informaţii suplimentare, termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor suplimentare şi data prezentării acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here