AJFP Olt: Obligaţii fiscale declarative şi de plată cu termene în luna octombrie. Tabelul complet

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt le reaminteşte contribuabililor că trebuie să depună mai multe formulare privind obligaţiile fiscale declarative şi de plată cu termene în luna octombrie 2016.

OLT-ALERT prezintă tabelul obligaţiilor fiscale, cu termenele de depunere a formularelor:

TERMENUL OBLIGAȚIA CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ
30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial Depunerea declarațiilor:

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010

– 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
– 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020 – 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

 

 

 

070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070 – 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.
vineri 7 octombrie Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România Formular 092 Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322
OPANAF 1165/2009
luni 10 octombrie Depunerea declarațiilor:
010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanelefizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
OPANAF 3698/2015,modificat prin O.P. A.N.A.F 371/2016
joi 20 octombrie Depunerea Declarației speciale de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile

Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune.

Legea 227/2015 art.314 alin.(7)

Legea 227/2015 art.315 alin.(6)

marți 25 octombrie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016
marți 25 octombrie Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă Plătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse
Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)
marți 25 octombrie Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2016 Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial

Persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;

Legea 227/2015 art.41 alin.(8)

Legea 227/2015 art.233 alin.(3)

marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100
– lunar- trimestrial

– alte termene

– Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
– Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2.
– Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 
O.P ANAF nr.1950/2012,modificat prin O.P ANAF 587/2016,

O.P.ANAF 1053/2016

marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor Formular 104 Se depune de către:
– persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
OPANAF 1950/2012,modificat prin O.M.F.P 1977/2013
marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate Formular 112

– pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2)
OMFP 1045/2012,modificat prin O.M.F.P 1977/2013
– pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin(4)
OMFP 1045/2012,modificat prin OMFP 1977/2013
marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015
marți 25 octombrie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)
Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016
marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015

 

OPANAF 793/2016
marți 25 octombrie Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal Formular 311 Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 795/2016
marți 25 octombrie Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă Formular 390 VIES Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016
marți 25 octombrie Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (prima rată) Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme de venit

 

Legea 227/2015 art.107 alin.(6)
marți 25 octombrie Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.
OP ANAF 1503/2016
marți 25 octombrie Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă primei rate Contribuabilii prevăzuți la art. 103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art.174 alin.(9)
luni 31 octombrie Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 2328/2016

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here