IPJ Olt recrutează candidaţi pentru şcolile de poliţie/ATENŢIE: Cursurile durează doar un an/Condiţii

Dacă ai visat să ajungi polițist, acum poţi să îţi urmezi visul: Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt recrutează candidaţi pentru admiterea la şcolile de poliţie. Cererile de înscriere se pot depune până pe 5 decembrie, iar durata cursurilor este de numai un an.

Recrutările se fac pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, care, în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi, se arată într-un comunicat al IPJ Olt. Durata studiilor va fi, de această dată, de numai un an.

Şcoala de la Câmpina pune la bătaie nu mai puţin de 1.300 de locuri (dintre care 16 locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități), în vreme ce şcoala din Cluj-Napoca are pregătite 300 de locuri, şase pentru rromi și trei pentru minorități.

Toți cei care au reședința sau domiciliul în județul Olt și sunt interesați de o carieră în poliție se pot înscrie, până pe 5 decembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Puteți găsi toate condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și actele care sunt necesare la înscriere aici: https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2018 . De asemenea, informații privind probele pe care le veți susține, tematica și bibliografia pot fi obținute accesând același link.

Condiţii

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

m)să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;

o)să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați “admis” la concurs.

Dosar de înscriere

Înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate.

Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

  1. cererea de înscriere (se va completa cu ocazia înscrierii) – Anexa nr. 1;
  2. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau adeverință (în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu i-a fost eliberată diploma) care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs.
  3. copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

Documentele  de la punctele b şi c vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 

  1. curriculum vitae – Europass (CV) – Anexa nr.2, autobiografia – Anexa nr.3 şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului Anexa – nr.4;
  2. cazierul judiciar al candidatului (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus  de candidat);
  3. fişa medicală tip de încadrare în MAI;
  4. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituție de învățământ absolvită);
  5.  trei fotografii 3×4 cm, color;
  6. două fotografii color 9 x 12 cm;
  7.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se va completa cu ocazia înscrierii) – Anexa nr. 5.

Testarea psihologică se efectuează la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la o dată ce va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt ot.politiaromana.ro. Atât programarea candidaţilor la testarea psihologică, cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi postate în timp util pe acelaşi site, sau la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt.

Candidații nu vor fi contactați pentru a fi informați cu privire la planificarea la evaluarea psihologică.

 

Pentru candidaţii care au fost declaraţi ”inapt” la examinarea psihologică, precum şi cei care au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

   Sunt consideraţi înscrişi candidaţii care depun dosarele la termen şi în volum complet și corect întocmit.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidații se vor prezenta la sediul şcolilor postliceale în perioada 13-14.01.2018  împreună cu  următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Calendar

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, până la data de 15.12. 2017.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii, în perioada 15-19.01.2018 la sediul fiecărei instituţii, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române – Secțiunea Cariera – Admitere ianuarie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 08:00 – 16:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0249/406500.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here