Spitalul Slatina scoate la concurs mai multe posturi de asistent/Vezi AICI toate detaliile

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante de asistent medical debutant și a unui post de asistent medical principal – medicină generală, nivel de studii postliceale, pe durată nedeterminată.

Verificarea dosarelor se va face până în 7 decembrie 2017. Proba scrisă va fi susținută în data de 14 decembrie (începând cu ora 09.00), iar interviul va avea loc în 18 decembrie (începând cu ora 09.00). Atât la proba scrisă, cât și la interviu, candidații trebuie să acumuleze cel puțin 50 de puncte (maximum 100 de puncte).

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă cetățenia română/cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic european și domiciliul în România, să cunoască limba română, scrisă și vorbită, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate), să îndeplinească condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs. De asemenea, candidații trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul sau pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă diplomă de școala sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare,
examen pentru obținerea gradului de principal (pentru postul de asistent medical principal) și 5 ani vechime ca asistent medical (pentru postul de asistent medical principal).

Acte necesare la înscriere

• cerere de înscriere la concurs în care se menționează postul pentru care candidatul dorește să concureze adresată conducătorului unității
• copia actului de identitate sau orice alte documente care atestă identitatea potrivit legii după caz
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate
• carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie
• adeverință sau certificat de grad principal pentru postul de asistent medical principal
• diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare specialitatea medicină generală
• copia certificatului de membru eliberat de ordinul asistenților medicali generaliști moașelor și asistenților medicali din România și copia avizului anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent) sau adeverință pentru participare la concurs (valabile 30 de zile)
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
• curriculum vitae

Concursurile se organizează la Spitalul Județean de Urgență Slatina la datele menționate mai sus începând cu orele 9

Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Serviciul R.U.N.O.S., până în data de 5 decembrie, ora 16.00, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute mai sus.

Afișarea rezultatelor verificării dosarelor se va face în termen de o zi lucrătoare de la selecția dosarelor.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă și la proba de interviu se va face, de asemenea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, la proba scrisă și la interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Rezultatele parțiale și finale vor fi afișate la avizierul spitalului.

Bibliografiile și tematicile de concurs sunt afișate la sediul unității sanitare și pe site-ul spitalului (spjslatina.ro).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here