Luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Olt au rămas fără șef

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt a scos la concurs funcția vacantă de șef al Serviciului Acțiuni Speciale (SAS), după ce comisarului șef Dumitru Daniel Ungureanu, care ocupa funcția pe perioadă determinată, i-a expirat împuternicirea.

Candidații pentru acest post vor fi recrutați din sursă internă (ofițeri de poliție).

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
 • pregătire de bază: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 • pregătire de specialitate: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:- să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie;- să aibă 4 ani vechime în M.A.I.;

  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani

  – vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani

  – să dețină permis de conducere, categoria „B”;

  – să obțină atestatul de conducere a autospecialelor MAI în termen de 6 luni, după numirea pe funcție;

  – să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate  conform reglementărilor în domeniu;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 11.06.2019, începând cu ora 1100, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu, structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs, exceptând președintele, şi se trec în borderou.

La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de concurs, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul va fi înregistrat audio și/sau video.

Grila de apreciere a interviului va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.

Rezultatul final al concursului, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt, http://ot.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, după finalizarea etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, iar rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Olt. Candidații pot contesta numai notele la propriul interviu.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 14.05.2019, ora 1200.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here