Primăria Slatina finanţează cu un milion de lei activităţi nonprofit de interes local. Cine şi cum poate primi bani

Consilierii locali ai Slatinei vor dezbate, în următoarea şedinţă a legislativului municipal, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2016. 
Este vorba de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005, care reglementează respectivele finanţări. Acestea pot fi solicitate atât de persoane juridice, cât şi de persoane fizice din municipiul Slatina pentru realizarea unor obiective de interes public în domeniile cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate etc.
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local reprezentat de primarul municipiului Slatina şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. Etapele privind procedura de selecţie de proiecte sunt urnătoarele: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile b) publicarea anunţului de participare c) înscrierea candidaţilor – la solicitare d) transmiterea documentaţiei e) prezentarea propunerilor de proiecte f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; g) evaluarea propunerilor de proiecte h) comunicarea rezultatelor i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.
Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă libera concurenţă, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenţa, tratamentul egal, excluderea cumulului (în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare), neretroactivitatea (excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare), confinanţarea (în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% în numerar sau natură, din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului).
Criterii şi condiţii de acces la fondurile publice pentru finanţări nerambursabile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:
a) să facă dovada depunerii situaţiei financiare pentru anul 2015 la organul fiscal competent;
b) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Consiliul Local al municipiului Slatina;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; d) să nu se afle în litigiu cu Consiliul Local al municipiului Slatina;
e) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
f) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% (în numerar sau în natură) din valoarea totală a finanţării;
h) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să aibă prevăzut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;
j) să aibă sediul/domiciliul sau filială în Municipiul Slatina;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională sau să nu-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.
„Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Consiliul Local al municipiului Slatina în decursul unui an fiscal. „În cazul în care există un singur participant procedura de selecţie de proiecte se va repeta. În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, Consiliul Local al municipiului Slatina are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. Consiliul Local al municipiului Slatina are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei şi este obligat să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare”, se arată în proiectul de hotărâre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here