HOTĂRÂRE

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legeacadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
“Sănătate şi asistenţă socială”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 23 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului
pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a
acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 284 din 30 martie 2018, se modifică
şi se completează după cum urmează:

1. În Anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, litera A, punctul 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:
“ 3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în
grădiniţe, şcoli şi unităţile de învăţământ superior; “

2. În Anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, litera A, după punctul 3 se introduce un nou
punct, punctul 3^1 cu următorul cuprins:
“ 3^1. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din creșe; “

3. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, partea introductivă a articolului unic se modifică
şi va avea următorul cuprins:
“ ARTICOL UNIC
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau
fără personalitate juridică, cu sau fără cazare beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 de
la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează: “

4. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera A, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“ A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:
1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale,
cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic
şi mintal;
2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile
sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de
SIDA, TBC;
3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu
sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate
persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi
neurologică “

5. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera B, punctele 1 şi 2 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
“ 1. personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate
juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi
nu răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de
primire în regim de urgenţă;
2. asistentul personal profesionist/asistentul maternal profesionist pe perioada în care
are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, acordat în plus faţă de cel
menţionat la litera E. “

6. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera C se abrogă.

7. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera F se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“ F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe
perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat. “

8. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul IV, litera A, punctul 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“ 2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru persoane
vârstnice. “

9. În Anexa nr. 9, punctul V, partea introductivă a literei B se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“ B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul din: “

10. În Anexa nr. 9, punctul V, litera C se abrogă.

11. În Anexa nr. 9, punctul V, litera E se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ E. Pentru fiecare copil dat în plasament, începând cu al II-ea, asistenţii maternali
profesionişti beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.
14, alin. (1), lit. f), cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare. “

PRIM-MINISTRU
VASILICA – VIORICA DĂNCILĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here